Vilkår for befordring

Disse Regler og vilkår styrer forholdet mellom deg som passasjer og oss som fraktfører angående din befordring på et fly som drives av oss eller i henhold til en billett hvor vår flyselskapskode opptrer for den aktuelle flyvningen eller del av flyvningsstrekningen.

Dine rettigheter og plikter mot oss og omvendt i denne saken oppsummeres i Regler og vilkår. Vi anbefaler deg å lese Regler og vilkår nøye da de blant annet oppstiller ulike begrensninger som påvirker deg, for eksempel angående vår ansvarsbegrensning overfor deg i tilfelle materiell skade og forsinkelse som påvirker deg og/eller din bagasje. Hvis våre ansvarsbegrensninger ikke er tilfredsstillende i forhold til dine behov, anbefaler vi deg å skaffe en personlig reiseforsikring.

Disse Regler og vilkår vil kunne endres uten forutgående varsel. Den versjon som til enhver tid er gjeldende er den som sist er offentliggjort, og denne kan når som helst lastes ned fra vår nettside.

Regler og vilkår – Artikler

Gjelder fra og med 27. juni 2023.

Ved lesning av disse vilkårene, vennligst merk deg at:

«SAS», «vi», «vår/vårt/våre» og «oss»

betyr Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, et konsortium etablert etter lovene i Danmark, Norge og Sverige og med registrert hovedkontor i Solna i Sverige. se artikkel 2 for adresser.

«Passasjer», «du», «din/ditt/dine» og «deg»

betyr enhver person, unntatt medlemmer av mannskapet, som befordres eller skal befordres i et fly i henhold til en billett.

«APPR»

betyr Canadian Air Passenger Protection Regulations.

«Administrasjonsgebyrer»

betyr gebyrer som, hvis aktuelt, belastes passasjerene av fraktføreren og/eller dens autoriserte agent, for eksempel, men ikke begrenset til gjenytelse for endring («endringsgebyrer»), gjenutstedelse («gjenutstedelsesgebyrer») eller refusjon («refusjonsgebyrer») for billetter. Ved å akseptere disse regler og vilkår, aksepterer du også de gjeldende administrasjonsgebyrene.

«Avtalte stoppesteder»

betyr de stedene, unntatt avreisestedet og destinasjonsstedet, som er fastsatt i billetten eller vises i rutetabellene som planlagte stoppesteder på ruten din.

«Flybefordring» eller «frakt»

betyr befordring av passasjerer og deres bagasje på et fly.

«Flyselskapskode»

betyr de to tegnene eller tre bokstavene som identifiserer bestemte flyselskaper og som vises på billetten. For eksempel, flyselskapskoden for SAS er SK.

«Artikkel»

betyr en artikkel i disse Generelle regler og vilkår.

«ATPDR»

betyr Canadian Accessible Transportation for Persons with Disabilities Regulations.

«Autorisert agent»

betyr en enkeltperson eller juridisk enhet som av fraktføreren har fått fullmakt til å representere fraktføreren ved salg av flybilletter for sine tjenester eller for tjenestene til en annen fraktfører hvis den nevnte agent har fått slik fullmakt.

«Bagasje»

betyr både innsjekket og ikke-innsjekket bagasje, med mindre noe annet er spesifisert.

«Bagasjekvittering»

betyr den delen av identifikasjonsformularet som av fraktføreren utstedes til passasjeren relatert til befordring av innsjekket bagasje.

«Bagasjemerke»

betyr den delen av identifikasjonsformularet som festes til innsjekket bagasje.

«Transportør»

betyr SAS og/eller enhver annen fraktfører som angis med flyselskapskode på billetten eller en kombinasjonsbillett.

«Fraktførerpålagte tilleggsavgifter»

betyr tilleggsavgifter og gebyrer, som er tilleggsavgifter og gebyrer pålagt av fraktføreren, for eksempel drivstoffavgifter, gebyrer innenlands/utenlands, sikkerhetsavgifter, servicegebyrer osv.

«Charter-avtale»

betyr en avtale hvor en annen part har inngått kontrakt med passasjeren (for eksempel en turoperatør) og overlater til fraktføreren å utføre hele eller deler av flybefordringen i forbindelse med pakkereiser, pakkeferier og pakketurer, inkludert etter EUs pakkereisedirektiv. Den «kontraktsmessige transportør» i denne sammenheng er den befrakter eller turoperatør som i egenskap av oppdragsgiver inngår en charter-avtale.

«Innsjekket bagasje»

betyr bagasje som fraktføreren har tatt hånd om, og som det er utstedt et identifikasjonsformular for.

«Siste frist for innsjekking (CID)»

betyr tidsfristen for den bestemte flyplassen, som spesifisert av flyselskapet, der du må gjennomføre innsjekkingsformalitetene og, hvis aktuelt, motta boardingkort.

«Rutesamarbeid»

betyr at én fraktfører foretar flyvninger der seter tilbys av en annen fraktfører som bruker sin egen flyselskapskode alene eller sammen med flyselskapskoden til selskapet som gjennomfører flyvningen.

«Kombinasjonsbillett»

betyr en billett utstedt til deg med forbindelse til en annen billett, som sammen utgjør en enkelt befordringskontrakt.

«Beredskapsplan»

for langvarige rullebaneforsinkelser betyr den beredskapsplan som tas i bruk av fraktføreren i tilfelle en vesentlig forsinkelse av flyet på rullebanen til en flyplass som befinner seg innenfor USAs territorium, som beskrevet av U.S. Department of Transportation (DOT).

«Konvensjon» betyr, i henhold til hva som er aktuelt:

(a) konvensjonen for foreningen av visse regler i Warszawa den 12. oktober 1929; (b) Haag-protokollen av 28. september 1955, som endret Warszawa-konvensjonen; (c) tilleggskonvensjonen i Guadalajara av 18. september 1961. (d) Montreal-protokollene 1, 2 og 4 (1975), som endret Warszawa-konvensjonen; (e) en kombinasjon av de ovennevnte konvensjoner og protokoller; (f) konvensjonen for foreningen av visse regler for internasjonal luftbefordring, signert i Montreal den 28. mai 1999.

«Kupong»

betyr en flyreisekupong i papir eller en elektronisk kupong, som hver bærer navnet til den passasjeren som skal gjennomføre flyvningen som identifiseres på kupongen.

«Skade»

inkluderer død eller personskade på en passasjer, tap, delvis tap, tyveri eller annen materiell skade som oppstår på grunn av eller i forbindelse med befordring eller andre tjenester som utføres av oss.

«Dager»

betyr kalenderdager, inkludert alle syv dager i uken; forutsatt at, til varslingsformål, den dag varsel sendes ikke telles med; og videre forutsatt at med henblikk på varigheten av en billettens gyldighet, skal den dagen billetten utstedes, eller den dag flyvningen startes, ikke telles med.

«Elektrisk kupong»

betyr en elektronisk flyreisekupong eller annet verdidokument i databasen vår.

«Elektronisk billett»

betyr den billetten som lagres av fraktføreren eller på dens anmodning av et databasert reservasjonssystem og som dokumenteres av reisesammendraget (også kalt reiseplan og kvittering), den elektroniske flyreisekupongen eller et annet dokument som har samme verdi, utstedt av fraktføreren under dens navn.

«ESD»

betyr emosjonell støttehund.

«Ekstraordinære omstendigheter»

betyr situasjoner der en hendelse ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige forholdsregler var blitt tatt. Slike omstendigheter kan især inntreffe i tilfeller av politisk ustabilitet, meteorologiske forhold som er uforenlig med gjennomføring av de aktuelle flyvningene, sikkerhetsrisikoer, uventede flysikkerhetsmangler, streiker som påvirker driften til en fraktfører eller når effekten av en flyvelederbeslutning i forhold til et bestemt fly på en bestemt dag gir opphav til en lang forsinkelse eller kansellering av en eller flere flyvninger av dette flyet.

«Priser»

betyr de billettpriser, gebyrer, avgifter, kostnader for en reise som belastes passasjeren for en spesifisert reservasjonsklasse, for gitte ruter og eventuelt flyvninger og datoer, samt de aktuelle billettvilkårene.

«Flyreisekupong»

betyr den delen av billetten som bærer påskriften «gyldig for gjennomreise», eller en elektronisk kupong i tilfelle en elektronisk billett, og indikerer de bestemte stedene du har rett til å bli befordret mellom.

«Force majeure»

betyr ekstremt uvanlige og totalt uforutsigbare omstendigheter utenfor din kontroll, med konsekvenser som ikke kunne vært unngått selv om full aktsomhet var blitt utvist.

«Generelle regler og vilkår»

betyr disse Generelle regler och vilkår.

«IATA»

betyr International Air Transport Association.

«Identifiseringsblankett»

betyr et merke som utskrives av fraktfører med eneste formål å identifisere innsjekket bagasje.

«Reiserute/Kvittering»

se Travel Memo.

«MEDIF»

betyr skjemaet for medisinsk informasjon som er tilgjengelig på SAS-nettsiden

«Tilleggsavgifter pålagt av andre enn fraktfører»

betyr tilleggsavgifter og gebyrer som pålegges av andre enn fraktfører, vanligvis offentlige myndigheter eller flyplasser. Slike gebyrer og tilleggsavgifter kan være flyplassavgifter, passasjertilleggsavgifter osv.

«Melding om kontraktsvilkår inkorporert gjennom henvisning»

betyr de uttalelser som finnes i eller leveres med en billett eller reiserute/kvittering, identifisert som sådan og som inkorporerer, gjennom henvisning, disse regler og vilkår og meldinger.

«Passasjerkupong» eller «passasjerkvittering»

betyr den delen av billetten som er utskrevet av oss eller på våre vegne, som er merket med det og som i siste instans skal beholdes av deg.

«Passasjerer med redusert mobilitet» (PRM)

betyr en person som har redusert mobilitet ved bruk av transport på grunn av en fysisk funksjonshemning (sensorisk eller bevegelsesevne, varig eller forbigående), mental funksjonshemning eller svekkelse, eller enhver annen årsak til funksjonshemning, eller alder, og som ut fra sin situasjon har behov for oppmerksomhet og tilpasning til hans eller hennes særskilte behov for tjenester som gjøres tilgjengelig for alle passasjerer.

«Startsted»

betyr stedet for avreise som vist på billetten.

«Forordning (EF) 261/2004»

betyr forordning (EF) 261/2004 fra Europaparlamentet og Rådet per 11. februar 2004 som etablerer felles regler for kompensasjon og bistand til passasjerer i tilfelle nektelse av ombordstigning og kansellering eller lang forsinkelse av flyvninger.

«Omdirigering»

betyr en endring av rute og andre endringer som resulterer i ny utstedelse av en billett.

«Reservasjon»

betyr enhver forespørsel om befordring av en passasjer som registreres av fraktføreren eller dens autoriserte agent.

«Kjøreplan eller kjøreplanindikatorer»

betyr listen over avreise- og ankomsttider for flyvningene, som vist i kjøreplanguidene som publiseres av fraktfører eller under deres myndighet, og bringes til allmennhetens oppmerksomhet gjennom elektroniske midler.

«SDR»

betyr en «Special Drawing Right», som er den sammensatte valutaenheten som igjen er den offisielle valutaenheten til Det internasjonale pengefondet. Informasjon om gjeldende kurs for en SDR kan finnes på internett eller ved bankkontorer.

«Opphold»

betyr et planlagt stopp på reisen på et punkt mellom avreisestedet og destinasjonen for en minsteperiode på tjuefire timer.

«Prisliste»

betyr de offentliggjorte billettprisene, gebyrene og/eller tilknyttede regler og vilkår for et flyselskap som, om det kreves, er innsendt til de aktuelle myndigheter.

«Skatter»

betyr gebyrer, skatter og avgifter som pålegges av offentlige myndigheter, lufthavnoperatører eller andre myndigheter.

«Billett»

betyr enten dokumentet merket «Passasjerbillett og bagasjekvittering» eller den elektroniske billetten, som i hvert tilfelle utstedes av oss eller på våre vegne, og inkluderer melding om kontraktsvilkår inkorporert gjennom henvisning, andre meldinger og kuponger.

«Reisesammendrag» (eller reiserute eller kvittering)

betyr ett eller flere dokumenter som fraktføreren utsteder til passasjeren som bekrefter utstedelsen av en elektronisk billett som bærer navnet til passasjeren, informasjon om flyvningen og eventuelle meldinger til passasjeren.

«Ikke innsjekket bagasje»

betyr alle typer bagasje ut over innsjekket bagasje.

«Nettsted»

betyr SAS’ nettsider, inklusiv sas.se, sas.no, sas.dk, flysas.com.

Vårt navn kan forkortes til vår flyselskapskode, eller noe annet, i billetten. Adressen til SAS anses å være adressen til en av deres primære forretningssteder i Danmark eller Norge eller Sverige.

Danmark:

Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, Amager Strandvej 392, 2770 Kastrup, Danmark

Norge:

Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, Roald Amundsens veg 1, 2060 Gardermoen, Norge

Sverige:

Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, SE 195 87 Stockholm, Sverige
Du er alltid velkommen til å ringe kundeservice i det tilfelle du trenger å komme i kontakt med oss.

3.1 Generelt

Med unntak for det som bestemmes i artiklene 3.2, 3.5, 3.6 og 4.1.2 vil våre Regler og vilkår kun gjelde på flyvninger eller flyvningsstrekninger som drives av oss og/eller, hvor vårt navn eller flyselskapskode er angitt i fraktførerfeltet på billetten for den aktuelle flyvningen eller flyvningsstrekningen.

Din reise vil bli regulert av de reglene som gjaldt på den dato du kjøpte billetten; forutsatt, imidlertid, at SAS forbeholder seg retten til å anvende regler som er gjeldende på datoen for din reise når dette er rimelig nødvendig for driftsmessig effektivitet og når regelendringen ikke har noen vesentlig negativ innvirkning på deg.

Utenfor Europa kan det være at forordning (EF) 261/2004 ikke gjelder. Hvis du reiser utenfor Europa på flyvninger som ikke drives av oss, vær da oppmerksom på at du kanskje ikke vil ha rett til assistanse fra SAS, eller det operative flyselskapet i situasjoner hvor din flyvning blir kansellert, forsinket, du nektes ombordstigning eller blir nedgradert. I disse situasjonene vil dine rettigheter bli regulert av den lokale lovgivningen som gjelder for den aktuelle flyvningen.

3.2 Charter-operasjoner

Hvis befordringen utføres i henhold til en charter-avtale, gjelder disse Regler og vilkår bare i den grad de er inkorporert gjennom henvisning eller på annen måte i charter-avtalen eller billetten.

3.3 Rutesamarbeid

På noen tjenester har vi codeshare-ordninger med andre fraktførere. Dette betyr at selv om du har en reservasjon hos oss og har en billett hvor vårt navn eller vår flyselskapskode (SK) er angitt som fraktfører, kan en annen fraktfører operere flyet. Hvis slike ordninger gjelder, vil vi eller våre autoriserte agenter underrette deg om den fraktføreren som opererer flyet på det tidspunkt du foretar reservasjonen. Din kontraktspart er den markedsførende fraktføreren, dvs. den fraktfører som har sin flyselskapskode på flyreisekupongen eller reiseruteslippen ved siden av flynummeret. Codeshare-partnere kan ha betingelser som gjelder for operasjonen av sine egne flygninger, som kan avvike fra SAS sine regler og vilkår for flygninger drevet av SAS. Disse regler og vilkår som fastsatt av andre codeshare-partnere, er derfor i nåværende regler og vilkår, og dermed en del av befordringskontrakten.

Du bør derfor lese gjennom regler og vilkår for flygninger drevet av en annen fraktfører i forbindelse med en codeshare-ordning og merke deg blant annet innsjekkingstider, regler om frakt av barn som reiser alene samt frakt av dyr, operasjonelle uregelmessigheter (som rullebaneforsinkelser), bagasjekvoter osv. Ved codeshare skal alle krav relatert til kompensasjon og assistanse i tilfeller av nektet ombordstigning, kansellering, lange forsinkelser eller nedgradering basert på forordning (EF) 261/2004 eller Canadian Air Passenger Protection Regulations (APPR), sendes inn til driftsansvarlig fraktfører. Andre krav angående erstatning for dokumenterte tap og kostnader kan sendes inn enten til driftsansvarlig eller markedsførende fraktfører.

Videre, med hensyn til rutesamarbeidsflyvninger gjennom en annen fraktfører som har avreise fra eller ankomst til en flyplass i USA, skal den driftsansvarlige fraktførers beredskapsplan for rullebaneforsinkelser være styrende. Detaljert informasjon angående disse beredskapsplanene kan innhentes fra den driftsansvarlige fraktførers nettside.

3.4 Informasjon om identiteten til de driftsansvarlige fraktførerne

Da vi er klar over hvor viktig det er for deg å kjenne den fraktføreren du faktisk flyr med, gir vi på reservasjonstidspunktet informasjon om identiteten til den driftsansvarlige fraktføreren du flyr med. Du blir også straks informert i tilfelle driftsansvarlig fraktfører blir endret.

Indirekte salgskanaler, slik som reisebyråer eller internettleverandører som vi ikke har noen innflytelse over, er også forpliktet av artikkel 11 i forordning (EF) nr. 2111/2005 til systematisk å informere deg på reservasjonstidspunktet om driftsansvarlig fraktfører og/eller til å kontakte passasjeren hvis driftsansvarlig fraktfører blir endret.

3.5 Overstyrende lov

Disse Regler og vilkår gjelder med mindre de er uforenlige med gjeldende lovregler som ikke kan frafalles gjennom avtale mellom partene, og dermed skal slike lovregler ha gjennomslagskraft.

Hvis noen bestemmelse i disse Regler og vilkår er ugyldig etter noen gjeldende lovregler, skal de andre bestemmelsene uansett forbli gyldige.

3.6 Vilkårenes forrang over andre bestemmelser

Hvis noen del av disse regler og vilkår strider mot obligatorisk lovgivning, vil obligatorisk lovgivning gå foran. Dette påvirker ikke gyldigheten av gjenværende bestemmelser av regler og vilkår. Unntatt når noe annet bestemmes i disse regler og vilkår, skal disse vilkårene ha forrang i tilfelle av uoverensstemmelse mellom disse regler og vilkår og eventuelle andre vilkår og bestemmelser for SAS, vil disse regler og vilkår gå foran. Den engelske versjonen av disse vilkår og betingelser går foran enhver annen oversettelse.

4.1 Generelle bestemmelser

4.1.1 Billetten utgjør et avgjørende bevis på befordringskontrakten mellom oss og den passasjer som navngis i billetten. Vi vil yte befordring kun til den passasjer som navngis i billetten, og vi vil kunne kreve at du fremlegger hensiktsmessig identifikasjon.

4.1.2 En billett er overførbar i sin helhet (men ikke delvis), forutsatt;

– at du kontakter oss med en anmodning om overføring av din billett minst 24 timer før det planlagte avreisetidspunktet som vises på billettens første flyreisekupong,

– at vi er den driftsansvarlige fraktføreren for alle flyvningene eller flyvningsstrekningene i billetten, og

– at den person som billetten overføres til oppfyller og overholder alle de betingelser som gjelder for den opprinnelige billetten.

Etter din overgivelse av billetten til oss, vil vi utstede en ny billett i navnet til den personen billetten skal overføres til. Den nye billetten vil være underlagt de samme vilkår og betingelser som gjaldt for den utskiftede billetten. Du vil bli belastet et administrasjonsgebyr for overføring av billetten. For å unngå tvil anses en navneendring som en overføring av billetten, selv om det er du som endrer ditt eget navn, siden en navneendring innebærer at vi er nødt til å utstede en ny billett.

Unntatt på den måten som bestemmes ovenfor, er en billett ikke overførbar.

4.1.3 Enkelte billetter selges til rabattpriser, og slike billetter kan være helt eller delvis ikke-refunderbare. Hvis en billett er ikke-refunderbar, vil de fraktfører-pålagte tilleggsavgiftene også være ikke-refunderbare, mens de tilleggsavgiftene som pålegges av andre enn fraktfører, alltid vil være refunderbare. Du bør velge den billettypen som best passer dine behov. Du kan også ha behov for å sikre at du har hensiktsmessig forsikring som dekker tilfeller hvor du er nødt til å kansellere billetten din.

4.1.4 (a) Hvis du har en billett som beskrevet i artikkel 4.1.3 ovenfor, og du blir forhindret i å reise på grunn av force majeure, vil vi, forutsatt at du straks underretter oss og leverer bevis på slik force majeure, etter vårt eget skjønn enten foreta en refusjon innen rimelig tid eller gi deg en kreditt på det ikke-refunderbare billettprisbeløpet for fremtidige reiser med oss, under begge omstendigheter gjenstand for et administrasjonsgebyr.

(b) Hvis du har en billett som beskrevet i artikkel 4.1.3 ovenfor, og du blir forsinket for din planlagte flyvning på grunn av force majeure, vil vi, forutsatt  at du straks underretter oss og leverer bevis på slik force majeure, ved første anledning og uten ytterligere vederlag befordre deg med en annen av våre planlagte tjenester hvor det er plass tilgjengelig.

4.1.5 Billetten er og forblir til alle tider den utstedende fraktførers eiendom.

4.2 Krav til billett

Unntatt i tilfelle elektronisk billett, har du ikke rett til å bli befordret på en flyvning med mindre du fremlegger en gyldig billett som inneholder flyreisekupongen for den aktuelle flyvningen og alle andre ubrukte flyreisekuponger og passasjerkupongen. I tillegg har du ikke rett til å bli befordret hvis den fremlagte billetten er skamfert eller hvis den er blitt endret på annen måte enn av oss eller vår autoriserte agent. I tilfelle en elektronisk billett, har du ikke rett til å bli befordret med en flyvning med mindre du fremviser positiv identifikasjon og en gyldig elektronisk billett er blitt behørig utstedt i ditt nevn.

Når du bestiller en reise, vil du motta en bestillingsbekreftelse og en billett like etter bestillingen. Det er ditt ansvar å informere oss umiddelbart hvis du ikke har mottatt bestillingsbekreftelse og billett like etter bestillingen. Det er også ditt ansvar å gi oss beskjed umiddelbart hvis noen detaljer i bestillingsbekreftelsen eller billetten må korrigeres. SAS er ikke ansvarlig for problemer relatert til din unnlatelse av å varsle oss om det ovennevnte.

4.3 Tap av billett

4.3.1 (a) Ved tap av eller ødeleggelse av en billett (eller del av den) som beskrevet i artikkel 4.1.3 ovenfor, vil vi, hvis vi har utstedt den aktuelle billetten, på din anmodning erstatte denne billetten (eller del av den) ved å utstede en ny billett, forutsatt at det foreligger bevis som enkelt kan verifiseres på det aktuelle tidspunktet at en gyldig billett for de(n) aktuelle flyvningen(e) er blitt behørig utstedt. Du vil være ansvarlig for å refundere oss for eventuelle kostnader og tap, opp til verdien av den opprinnelige billetten, som med nødvendighet og rimelighet er pådratt oss eller en annen fraktfører for misbruk av den opprinnelige billetten. Vi vil ikke kreve refusjon fra deg for noen slike tap når de er et resultat av vår egen uaktsomhet. Vi vil kreve et administrasjonsgebyr for denne tjenesten, med mindre tapet eller ødeleggelsen skyldtes uaktsomhet fra vår side eller av en av våre autoriserte agenter.

(b) I tilfelle av tap eller ødeleggelse av en billett som er fullt refunderbar, kan vi kreve at du betaler den fulle billettprisen for en ny billett, med forbehold om refusjon hvis og når vi er overbevist om at den tapte eller ødelagte billetten ikke er blitt brukt før utløpet av dens gyldighet. Hvis du etter å ha funnet den opprinnelige billetten før utløp av dens gyldighet, overleverer den til oss, vil den foregående refusjonen bli behandlet på dette tidspunktet.

4.3.2 En billett er verdifull og du bør ta hensiktsmessige forholdsregler for å sikre at den ikke blir tapt eller stjålet.

4.4 Gyldighetsperiode

4.4.1 Med mindre noe annet er bestemt i billetten, i disse regler og vilkår eller i gjeldende tariffer, (som vil kunne begrense billettens gyldighet, og i så fall vil begrensningen vises på billetten), er en billett gyldig for:

(a) Ett år fra utstedelsesdatoen; eller

(b) Underlagt det vilkår at den første reisen foretas innen ett år fra utstedelsesdatoen, ett år fra datoen for den første reisen etter billetten.

4.4.2 Hvis du etter å ha påbegynt din reise blir ute av stand til å reise innenfor gyldighetsperioden på grunn av sykdom, kan gyldighetsperioden for billetten bare forlenges på grunnlag av prisreglene som styrer billetten din.

4.4.3 Dersom en passasjer dør under reisen, kan billettene til personer som ledsager passasjeren modifiseres ved å frafalle minsteopphold eller forlenge gyldigheten. Enhver slik modifisering skal foretas etter mottak av en gyldig dødsattest, og enhver slik gyldighetsforlengelse skal ikke være for en lengre periode enn førtifem (45) dager fra dødsdatoen.

4.5 Kupongrekkefølge og bruk

4.5.1 En billett består av én eller flere flykuponger. Hver fly kupong utstedes for nøyaktig én sektor. For eksempel: en billett fra Stockholm til New York og tilbake, med sektorer fra Stockholm – København, København – New York, New York – København, København – Stockholm består av fire fly kuponger eller én billett. På samme måte består flygningen fra Stockholm – København, København – Stockholm også av to fly kuponger, uavhengig om det er noen mellomlandinger i København. Billetten du har kjøpt er kun gyldig for den transportrekkefølgen som vises på den. Prisen du har betalt er basert på våre billettpriser, og er spesielt utregnet basert på reisedatoene du har valgt og reiserekkefølgen. Derfor gjelder den utregnede prisen kun for transportrekkefølgen som vises på billetten. Dette er en viktig del av vår kontrakt med deg. På grunn av markedssituasjonen, kan priser som består av flere fly kuponger være billigere enn de respektive individuelle fly seksjonene. For å hindre at disse billigere billettprisene undergraves, har vi gjort det til en regel og et vilkår at sektorer må flys i samme transportrekkefølge som vises på billetten.

4.5.2 Skulle du ønske å endre noen del av reisen, må du kontakte oss på forhånd. Hvis du ikke kan fly i den angitte rekkefølgen på grunn av ekstraordinære hendelser, sykdom eller andre hindringer/grunner du ikke er ansvarlig for, vil de resterende fly kupongene forbli gyldige. I dette tilfellet kan du bruke de resterende fly kupongene i rekkefølgen som vises. Vi må bli informert om de relevante årsakene umiddelbart etter at du er blitt oppmerksom på dem eller etter at hindringen er blitt fjernet. I dette tilfellet kan du bruke de resterende fly kupongene i den planlagte rekkefølgen som vises.

4.5.3 Hvis du har valgt en tariff i samsvar med en fast reiserekkefølge (se 4.5.1), må du merke deg følgende: Hvis du ikke reiser alle de individuelle rutene eller ikke i rekkefølgen som står på billetten med ellers uendret reisedata, vil vi omkalkulere prisen i henhold til din nye rute. Den nye billettprisen vil herved bli bestemt, og du må betale for den faktiske ruten, avhengig av tariff- og reisereglene for billetten. Den nye billettprisen vil være basert på billettprisen som er tilgjengelig samme dag som det ble bedt om en endring i ruteplanen. Denne prisen kan være høyere eller lavere enn prisen du betalte opprinnelig.

 Utregningen vil være basert på beste tilgjengelige pris i din bestillingsklasse for den endrede transportrekkefølgen. Er det ingenting ledig på flyvningen, vil revalueringen basere seg på den høyeste prisen i opprinnelig kabin. Er det ingenting ledig på flyvningen, vil revalueringen basere seg på den høyeste prisen i opprinnelig kabin. Eventuelle refunderbare skatter og avgifter for ubrukte fly kuponger vil bli trukket fra. Merk at du ikke vil få lov til å reise med mindre du har betalt mellomlegget.

5.1 Billettpriser

Den billettpris som skal betales dekker kostnaden med å transportere deg fra flyplassen på det faktiske avreisestedet til flyplassen på den faktiske endedestinasjonen. Den beregnes i samsvar med den prislisten som gjelder på den dagen du bestiller billetten for de flyvningsdatoer og reiserute som vises på din billett. Billettprisen din inkluderer ikke bakketransport mellom flyplasser eller mellom flyplasser og bysentra. Billettprisen vil kunne inkludere tilleggsavgifter som pålegges av fraktføreren. Skulle du endre din reiserute eller reisedatoer, vil dette kunne påvirke den billettprisen som skal betales.

5.2 Skatter, gebyrer og avgifter

5.2.1 Både tilleggsavgifter som er pålagt av fraktføreren og av andre skal betales av deg. Tilleggsgebyr som er pålagt av andre enn fraktføreren som gjelder på kjøpstidspunktet og som har blitt justert ned eller fjernet på tidspunktet da billetten flys, kan ikke refunderes.

5.2.2 Hvis du kansellerer en refunderbar billett, vil både tilleggsavgifter som er pålagt av transportør og av andre bli refundert. I henhold til hvilken billettype det dreier seg om, kan refusjonen være underlagt et administrasjonsgebyr. Hvis du kansellerer en ikke-refunderbar billett, vil du bare ha rett til refusjon av tilleggsavgifter som er pålagt av andre enn fraktfører, og slik refusjon vil kunne være underlagt fradrag for et administrasjonsgebyr.

5.3 Valuta

Billettpriser, avgifter og gebyrer skal betales i valutaen til det landet hvor billetten utstedes, med mindre en annen valuta angis av oss eller vår autoriserte agent, på eller før det tidspunkt betalingen foretas (for eksempel, på grunn av at den lokale valuta er ikke-konvertibel). Vi kan etter eget skjønn godta betaling i en annen valuta. I henhold til hvilken billettype det dreier seg om, kan refusjonen være underlagt et administrasjonsgebyr. Hvis du kansellerer en ikke-refunderbar billett, vil du bare ha rett til refusjon av tilleggsavgifter som er pålagt av andre enn fraktfører, og slik refusjon vil kunne være underlagt fradrag for et administrasjonsgebyr.

5.4 Tilleggsavgift for kredittkort

En tilleggsavgift vil kunne ilegges reservasjoner som foretas med et kredittkort som spesifisert på reservasjonstidspunktet. Denne avgifter dekker de ekstra kostnadene som er forbundet med kredittkortbetalinger. Under visse omstendigheter vil du kunne ilegges ekstra gebyrer fra din kortutsteder. Alle spørsmål angående slike gebyrer må rettes til kortutsteder.

6.1 Reservasjonskrav

6.1.1 Vi eller våre autoriserte agenter vil registrere din(e) reservasjon(er). På forespørsel vil vi gi deg skriftlig bestillingsbekreftelse på din(e) reservasjon(er).

6.1.2 Enkelte priser har betingelser som begrenser eller utelukker din rett til å endre eller kansellere reservasjoner eller til å be om refusjon.

6.2 Tidsbegrensninger for billettbetaling

Hvis du ikke har betalt for billetten før den spesifiserte tidsbegrensningen for betaling som er meddelt fra oss eller våre autoriserte agenter, kan vi kansellere reservasjonen din.

6.3 Setetildeling

Transportør vil i rimelig grad bestrebe seg på å oppfylle anmodninger om setetildeling, men kan ikke garantere tildelingen av et gitt sete, selv om reservasjonen er blitt bekreftet for et slikt sete. Fraktfører forbeholder seg retten til å endre setetildelingen når som helst, inkludert etter ombordstigning, av driftsmessige eller sikkerhetsmessige årsaker og på grunn av force majeure.

6.4 Setereservasjon underlagt reservasjonsgebyr

Hvis du har betalt for din setereservasjon, har du rett til en viss setekategori (vindu, midtgang sete eller midtsete). I tilfelle en ombestilling blir endret på vårt initiativ, i tilfelle en flyvning kanselleres, eller i tilfelle endringer foretas av oss av driftsmessige eller sikkerhetsmessige årsaker eller andre grunner, vil vi refundere deg det beløpet du har betalt for din reservasjon hvis din ønskede setekategori ikke er tilgjengelig. Hvis du kansellerer eller ombooker billetten din eller du kjøper en oppgradering, vil det betalte beløp for setereservasjon ikke bli refundert.

7.1 Tidsfrister for innsjekking

Varierer fra flyplass til flyplass og du må skaffe deg informasjon om disse tidsfristene for å legge til rette for din reise og unngå at din reservasjon blir kansellert.
Hvis din reise inkluderer noen etterfølgende flyvninger med en annen fraktfører, er det ditt ansvar å skaffe deg informasjon om fristene for innsjekking for disse flyvningene.
Du må ha fullført innsjekkingsprosessen ikke senere enn de frister for innsjekking som angis og du må ankomme tilstrekkelig i forkant av flyvningen til at du er i stand til å gjennomføre alle nødvendige formaliteter for reisen. Hvis du unnlater å gjøre dette eller, ikke fremlegger de dokumenter som gjør det mulig for deg å bli sjekket inn, og du dermed er ute av stand til å reise, har vi rett til å kansellere reservasjonen din og ditt reserverte sete.
Vi er ikke ansvarlig for noen skader du pådrar deg på grunn av unnlatelse av å overholde bestemmelsene i denne klausulen.

7.2 Tidsfrister for ombordstigning

Du må være til stede ved gaten for ombordstigning på det tidspunkt som er angitt av oss. Frister for ombordstigning er tilgjengelig på vår Nettside og kan innhentes ved å kontakte oss eller våre autoriserte agenter. Vi har rett til å kansellere din reservasjon og reserverte sete hvis du ikke er til stede ved gaten for ombordstigning på det tidspunkt for ombordstigning som er angitt av oss. Vi er ikke ansvarlig for noen skader du pådrar deg på grunn av unnlatelse av å overholde bestemmelsene i denne klausulen.

7.3 Forpliktelser

Vi har ingen som helst forpliktelse (inkludert, uten begrensning, forpliktelse til å gjennomføre eller betale en refusjon) eller ansvar overfor deg hvis du ikke har overholdt vilkårene i denne artikkelen

8.1 Rett til å nekte befordring, innsjekking og ombordstigning

Under rimelig utøvelse av vårt skjønn kan vi nekte å befordre deg eller din bagasje, forutsatt at vi har gitt deg skriftlig beskjed om at vi ikke på noe tidspunkt etter datoen for slik beskjed ville befordre deg på våre flyvninger. Vi vil også kunne nekte å sjekke deg inn, slippe deg om bord eller befordre deg eller bagasjen din hvis en eller flere ting av det følgende har inntruffet, eller hvis vi har rimelig grunn til å tro at det vil kunne inntreffe:

(a) Slike tiltak er nødvendig for å overholde gjeldende lover, forskrifter eller kjennelser;

(b) Befordringen av deg eller din bagasje vil kunne utsette for fare eller påvirke sikkerheten, helsen eller vesentlig påvirke komforten for andre passasjerer eller mannskap;

(c) Din mentale eller fysiske tilstand, inkludert din svekkelse på grunn av alkohol eller rusmidler, presenterer en fare eller risiko for deg selv, passasjerene, mannskapet eller eiendom;

(d) Du har begått en overtredelse på en tidligere flyvning, og vi har grunn til å tro at slik opptreden vil kunne gjentas;

(e) Du har nektet å gjennomgå en sikkerhetskontroll;

(f) Du ikke har betalt gjeldende billettpris, avgifter eller gebyrer;

(g) Du ser ikke ut til å ha gyldige reisedokumenter, vil kunne prøve å komme inn i et land hvor du har mellomlanding, eller som du ikke har gyldige reisedokumenter for, ødelegger dine reisedokumenter under flyvningen eller nekter å overlevere dine reisedokumenter til fly mannskapet når du blir bedt om det; eller hvis vi gjennom noen andre kanaler får grunn til å tro at du ikke vil få tillatelse til å komme inn i destinasjonslandet eller noe annet land som du vil kunne være på transittreise gjennom;

(h) Du fremlegger en billett som er ervervet på ulovlig vis, er kjøpt fra en annen enhet enn oss eller våre autoriserte agenter, eller er blitt rapportert som tapt eller stjålet, er en forfalskning, eller dersom du ikke kan bevise at du er den person som navngis i billetten;

(i) Du har unnlatt å rette deg etter de kravene som er fastsatt i artikkel 4.5 ovenfor angående kupongrekkefølge og bruk eller du fremviser en billett som er blitt utstedt eller endret på noen som helst måte av andre enn oss eller våre autoriserte agenter, eller billetten er ødelagt;

(j) Du unnlater å overholde våre instruksjoner med hensyn til sikkerhet.

Vi er ikke ansvarlig for eventuelle skader du pådras ved at befordring avvises på grunn av en av årsakene ovenfor. Du vil ikke ha rett til kompensasjon for nektet ombordstigning hvis vi bestemmer oss for å nekte innsjekking, ombordstigning eller befordring i samsvar med det ovennevnte.

9.1 Passasjerer med redusert mobilitet (prm)

Aksept av befordring av passasjerer med redusert bevegelighet, (Passengers with Reduced Mobility, PRM), personer med sykdommer, eller andre personer som krever assistanse, må registreres hos oss på forhånd, med mindre noe annet kreves i henhold til gjeldende lover, forskrifter eller kjennelser. Passasjerer med funksjonshemninger som har gitt oss beskjed om eventuelle spesialkrav de måtte ha på det tidspunkt de bestilte billetter og som er godtatt av oss, skal ikke deretter nektes befordring på grunnlag at slik funksjonshemning eller spesialkrav. Videre vil vi gjøre alle rimelige bestrebelser for å yte assistanse til passasjerer med funksjonshemninger, selv om passasjeren ikke har gitt oss beskjed om slike spesielle krav på forhånd. Gravide passasjerer vil kunne bli underlagt særskilte krav hos oss.

9.2 Assistanse

Assistanse vil utføres i samsvar med våre regler for slik assistanse, og denne informasjonen er tilgjengelig på vår nettside og kan når som helst innhentes ved å kontakte oss eller våre autoriserte agenter.

9.3 Barn som reiser alene (um)

Aksept for befordring av barn uten reisefølge må registreres hos oss på forhånd. Barn som reiser alene vil ikke aksepteres for befordring, hvis det før avreise ser ut til at dårlige værforhold eller andre ekstraordinære omstendigheter vil kunne gjøre det vanskelig å lande på det planlagte ankomststedet.

9.4 Spesialmåltider

Hvis en passasjer krever et spesialmåltid, må vedkommende undersøke tilgjengeligheten for dette når de foretar reservasjonen (og/eller endrer en reservasjon) eller innen den tidsfrist som offentliggjøres av oss for dette formål. For øvrig kan ikke fraktføreren garantere tilgjengeligheten av et slikt spesialmåltid om bord på den spesifikke flyvningen.

9.5 Spedbarn

Spedbarn er barn som enda ikke har fylt to år.

En passasjer har ikke lov å ha med seg mer enn to spedbarn om bord. Spedbarn må sitte med en medreisende som er over 16 år. Dersom du reiser med to spedbarn, kan ett spedbarn sikres med flysetebeltet på fanget til den voksne, mens det andre spedbarnet sikres med et barnesete, som for eksempel et bilsete for barn, forutsatt at bilsetet oppfyller kravene i artikkel 9.8.

Antallet spedbarn om bord er begrenset av sikkerhetsårsaker (f. eks. antall oksygenmasker, antall forlengelsesbelter for spedbarn, antall livvester for spedbarn og kapasiteten på sklie/redningsflåte).

Du finner mer informasjon om reiser med spedbarn på nettsiden vår.

9.6 Gravide passasjerer

Følgende regler gjelder for gravide passasjerer:

For passasjerer som er gravide med ett barn
(i) Ingen reisebegrensninger mer enn fire uker før termin
(ii) Fra fire til to uker før forventet termin

a) MEDIF er påkrevd
b) Må være autorisert av SAS Medical
c) Flytid på den enkelte strekning kan ikke overstige fire timer.

(iii) Ved mindre enn to uker før forventet termin kan gravide passasjerer ikke godtas for befordring.

For passasjerer som er gravide med to eller flere barn
(i) Ingen reisebegrensninger mer enn tolv uker før termin
(ii) Fra tolv til fire uker før termin:

a) En MEDIF er påkrevd
b) Må være autorisert av SAS Medical
c) Flytid på den enkelte strekning kan ikke overstige fire timer

(iii) Fra åtte til fire uker før termin vil transportgodkjenning kun autoriseres i særlige tilfeller

(iv) Fra fire uker før forventet termin kan gravide passasjerer ikke godtas for transport.

Du bør høre med forsikringsselskapet ditt om hva slags forsikringsdekning du har når du flyr mens du er gravid. Se nettsiden vår. for mer informasjon.

9.7 Medisinsk transport (meda)

I tillegg til det som er angitt under avsnitt 9.1, er medisinsk transport tilgjengelig for passasjerer med en medisinsk tilstand som krever andre former for eller ulike grader av assistanse ved ombordstigning eller landing samt under flygningen, som passasjerer

a) med brukne/gipsede ben*
b) i inkubatorer
c) med smittsomme sykdommer eller
d) som er sent i svangerskapet

All medisinsk transport må bes om via og autoriseres av SAS Medical ved å bruke MEDIF-skjemaet Når transporten er autorisert, vil SAS legge inn en merknad for bekreftelse i passasjerens bestilling (PNR).

MEDA-passasjerer er også kategorisert som PRM.

9.8 Bilseter for spedbarn/barn

SAS godtar alle bilseter, forutsatt at de er utstyrt med en merkelapp som viser at setet er testet og godkjent for bruk på fly.

Passasjerer kan ta med egne seter av typen bilsete såfremt alle sikkerhets- og installasjonsinstruksjoner følges nøye av den voksne som er ansvarlig for å reise sammen med spedbarnet eller barnet. Kabinpersonalet kan nekte bruk av bilseter som ikke er tilstrekkelig installert.

Et bilsete skal monteres forover- eller bakovervendt, avhengig av produsentens spesifikasjoner.

Beltestoler (bilseter uten eget festesystem) er ikke tillatt. Bilseter som kun kan monteres ved hjelp av stive stenger (ISOFIX eller tilsvarende) er ikke tillatt.

10.1 Kvote for gratis bagasje og ekstra bagasje

Du kan ha med deg noe bagasje gratis, i tråd med våre regler og begrensninger i henhold til avsnittet nedenfor og som er videre spesifisert på vår nettside. Du vil måtte betale et gebyr for befordring av bagasje som overskrider kvoten for gratis bagasje (avgift for ekstra bagasje). Disse satsene er tilgjengelig fra nettsiden vår.

10.2 Bagasje fra fremmede

Du må være fullt klar over innholdet i all din bagasje og du må nekte å ta med, i innsjekket eller ikke-innsjekket bagasje, gjenstander eller bagasje som overlates deg av en tredjepart.

10.3 Forbudt gjenstand

10.3.1 Du skal ikke ta med i din bagasje noen gjenstander når befordring av dem er forbudt eller begrenset av gjeldende reguleringer i noen avgang-, ankomst- eller mellomlandingsstat eller stat som flyet flyr over, inkludert:

(a) Gjenstander som er egnet til å utsette flyet, personene eller eiendom om bord for fare, slik som de som spesifiseres i forskriftene om farlig gods fra den internasjonale sivile luftfartsorganisasjonen (International Civil Aviation Organization, ICAO) og det internasjonale lufttransportforbundet (International Air Transport Association, IATA) og i fraktførers reguleringer, som gjelder (ekstra informasjon er tilgjengelig på anmodning fra fraktfører); disse gjenstandene inkluderer, men er ikke begrenset til, asbest, eksplosiver, trykkgass, oksiderende, radioaktive eller magnetiserte substanser, brannfarlige substanser, giftige eller etsende substanser, artikler, væsker eller andre substanser som er i stand til å utgjøre en vesentlig risiko for helse, sikkerhet eller eiendom når de fraktes med fly.

(b) Gjenstander som etter fraktførers rimelige oppfatning er uegnet for befordring på grunn av vekt, dimensjoner, ubehagelig lukt, konfigurasjon eller skjøre eller lett bedervelige karakter, noe som gjør dem uegnet for befordring, særlig i betraktning av typen fly som brukes. Informasjon om disse gjenstandene skal gis til passasjerene på forespørsel;

(c) Skytevåpen og ammunisjon annet enn slike som er beregnet for jakt eller sport som, for å bli godtatt som last eller innsjekket bagasje, må være lastet av og pakket på formålstjenlig måte og ha sikkerhetsmerking påsatt. Befordring av ammunisjon er underlagt ICAOs og IATAs forskrifter om farlig gods, som angitt i avsnitt (a) ovenfor;

(d) Skjærevåpen, stikkvåpen og aerosol som vil kunne brukes som angreps- eller forsvarsvåpen, antikke våpen, kopier av våpen, sverd, kniver og andre våpen av denne typen. Slike typer våpen kan ikke under noen omstendigheter fraktes i kabinen. De kan likevel tas med i last eller som innsjekket bagasje, med forbehold om godkjenning fra fraktfører.

(e) Levende dyr, unntatt som bestemt i artikkel 10.10.

10.3.2 På nettstedet kan du finne ytterligere informasjon om forbudte gjenstander som ikke kan befordres som ikke-innsjekket bagasje, inkludert, men ikke begrenset til væsker og gelé til personlig bruk, samt spisse/kantete våpen og skarpe gjenstander, stumpe instrumenter og lightere.

10.3.3 Denne artikkel 10.3.3 gjelder kun for befordring som ikke involverer et sted i USA som opprinnelsessted, destinasjonssted eller avtalt stoppested. I tillegg til den begrensning som nevnes ovenfor i artikkel 10.3.1 – 10.3.2, må du på flyvninger som ikke involverer et sted i USA som opprinnelsessted, destinasjonssted eller avtalt stoppested, ikke ta med i din innsjekkede bagasje skjøre eller lett bedervelige ting eller gjenstander som har en spesiell verdi, slik som, men ikke begrenset til: penger, nøkler, reseptmedisiner, briller/solbriller, flasker, kameraer, smykker, edelmetaller, datamaskiner, personlige elektroniske apparater, mobiltelefoner, musikkinstrumenter, omsettelige papirer, verdipapirer eller andre verdisaker, forretningsdokumenter, pass eller andre identifikasjonsdokumenter, eller prøver. Hvis du til tross for forbudet tar med noen av de gjenstander det henvises til i denne artikkelen 10.3 i din innsjekkede bagasje, skal vi ikke være ansvarlig for noen som helst tap, forsinkelser eller skader på slike gjenstander.

10.4 Rett til å nekte befordring

10.4.1 Med forbehold om avsnitt 10.3, vil vi nekte å befordre gjenstander som beskrives i 10.3.1 – 10.3.2 som bagasje, og vil kunne avvise videre befordring av alle slike gjenstander når de oppdages.

10.4.2 Vi vil kunne nekte å befordre som bagasje enhver gjenstand som vi med rimelighet kan anse å være uegnet for befordring på grunn av dens størrelse, form, vekt, innhold og art, eller av sikkerhetsmessige eller driftsmessige grunner, eller av hensyn til de andre passasjerenes komfort. Informasjon om uakseptable gjenstander er tilgjengelig på forespørsel.

10.4.3 Vi vil kunne nekte å godta bagasje for befordring med mindre den etter vår rimelige oppfatning er ordentlig og sikkert innpakket i egnede beholdere slik at den under normale omstendigheter vil ankomme uskadet.

10.10.4 Artikkel 24 regulerer befordring av tjenestedyr på flyvninger til og fra Canada.

10.5 Undersøkelse av passasjerer og bagasje

Hvis du ikke er villig til å etterkomme en anmodning om undersøkelse på din person eller din bagasje for å fastslå tilstedeværelse av artikler som ikke er tillatt i henhold til, eller som ikke har vært presentert i samsvar med artikkel 10.3, kan vi nekte å befordre deg og din bagasje, og i så fall skal vi ikke ha noe ansvar overfor deg utenom å refundere deg i samsvar med disse Regler og vilkår.

10.6 Innsjekket bagasje

10.6.1 Etter levering til oss av bagasje som skal sjekkes inn, tar vi bagasjen i forvaring.

10.6.2 For innsjekket bagasje vil følgende generelle betingelser gjelde:

a) Maksimal tillatt vekt per kolli innsjekket bagasje er 32 kilo.
b) Maksimum størrelse på ethvert kolli innsjekket bagasje er 158 cm (lengde + bredde + høyde).
c) Vi har en grense på ni (9) kolli bagasje som hver passasjer kan sjekke inn. Gebyrer for ekstra bagasje må betales for de ekstra bagasjekolliene som ikke er inkludert i den aktuelle kvoten for gratis bagasje.

10.6.3 Når du presenterer bagasjen din for innsjekking, er du forpliktet til å:

(a) Feste ditt navn eller andre personlige kjennetegn til bagasjen
(b) Pakk all bagasje i egnet innpakning som videre beskrevet på vår nettside for å unngå nektet befordring i henhold til 10.4.2.

10.6.4 Innsjekket bagasje vil så langt som mulig bli befordret på det samme flyet som deg, med mindre vi av sikkerhetsmessige eller driftsmessige grunner bestemmer oss for å befordre den på en alternativ (om mulig den neste) flyvning. Hvis din innsjekkede bagasje blir befordret på en etterfølgende flyvning, vil vi levere den til deg, med mindre gjeldende lov krever at du er til stede for toll klarering. Artikkel 17 (ansvar for skade) forblir upåvirket.

10.6.5 Gjenstander som for eksempel dekk, kjøleskap og TV-apparater må transporteres som last og kan ikke transporteres som innsjekket bagasje, selv om de vil oppfylle maksimumsgrensene for vekt og størrelse på innsjekket bagasje.

10.7 Spesialerklæring om interesse

(a) For all innsjekket bagasje med en verdi som overstiger ansvarsgrensene i tilfelle ødeleggelse, tap, skade eller forsinkelse, som definert av Konvensjonen, kan passasjerene enten kjøpe forsikringsdekning før reisen eller, ved overlevering av bagasjen til fraktføreren, avgi en spesialerklæring om interesse begrenset til et bestemt beløp. I så fall må passasjeren betale en tilleggsavgift, som bekjentgjøres på forespørsel. Kompensasjon vil bli betalt i samsvar med bestemmelsene i artikkel 17.

(b) Fraktføreren forbeholder seg retten til å verifisere at den erklærte verdien av bagasjen og innholdet er tilstrekkelig.

(c) Alle spesialerklæringer om interesse må være avgitt fra passasjeren til fraktføreren før siste frist for innsjekking. Fraktfører kan avvise en spesialerklæring om interesse hvis en passasjer ikke overholder den nevnte tidsfristen. Fraktføreren har også muligheten til å sette tak på nivået for erklæringene. Fraktfører forbeholder seg også retten til å bevise, i tilfelle skade, at det erklærte beløpet var høyere enn passasjerens genuine interesse på leveringstidspunktet.

(d) Passasjerer kan innhente all den relevante informasjonen angående denne spesialerklæringen om interesse og tilleggsavgiften som spesifiseres i denne artikkelen.

10.8 Ikke-innsjekket bagasje

10.8.1 For alle billettyper unntatt SAS Go Light innenfor Europa, kan du ta med én (1) håndbagasje og én (1) ekstra gjenstand (håndveske eller bærbar datamaskin) gratis, forutsatt at følgene betingelser er oppfylt:

a) Maksstørrelse for all håndbagasje er 55 cm x 40 cm x 23 cm (lengde x bredde x dybde)

b) Maksstørrelse for alle håndvesker eller bærbare datamaskiner er 40 cm x 30 cm x 15 cm (lengde x bredde x dybde)

c) Maksvekten er åtte (8) kilo.

For SAS Go Light innenfor Europa kan du ta med én (1) håndveske eller bærbar datamaskin gratis. Én (1) ekstra håndbagasje kan kjøpes. Ovennevnte vekt- og størrelsesbegrensninger gjelder.

10.8.2 Bagasjen du tar med på flyet, må få plass under setet foran deg eller i den lukkede bagasjehyllen over setene i flyets kabin. Hvis bagasjen din ikke kan oppbevares på denne måten, eller er altfor tung, eller anses utrygg av noen som helst grunn, må den befordres som innsjekket bagasje eller fraktes i lasterommet. Hvis en annen fraktfører har driftsansvar for din flyvning, vil andre vilkår kunne gjelde.

10.8.3 Gjenstander som ikke egner seg for befordring i den lukkede bagasjehyllen i flyets kabin (for eksempel musikkinstrumenter) og som ikke oppfyller kravene i 10.8.1, vil kun bli godtatt for befordring i kabinen hvis du har gitt oss beskjed på forhånd og vi har gitt tillatelse. Det kan være at du må betale et eget gebyr for denne tjenesten. Du kan finne mer informasjon her.

10.8.4 Du er ansvarlig for personlige gjenstander og ikke-innsjekket bagasje som du tar med inn i kabinen. I tilfelle ødeleggelse, tyveri, tap eller skade på personlige effekter eller ikke-innsjekket bagasje, kan det være at vi kun er ansvarlig hvis det kan bevises at vi eller våre ansvarlige eller agenter har opptrådt klanderverdig, og det nevnte ansvaret vil da være begrenset til det beløp som defineres i artikkel 17 i disse Regler og vilkår.

Nettsiden vår har mer informasjon om tillatt gratis håndbagasje.

10.9 Levering av innsjekket bagasje

10.9.1 Du er ansvarlig for å avhente din innsjekkede bagasje så snart den er gjort tilgjengelig på destinasjonsstedet eller stedet for mellomlanding.

10.9.2 Vi skal levere innsjekket bagasje til innehaveren av bagasjekvitteringen etter betaling av alle ubetalte beløp som forfaller i henhold til disse regler og vilkår.

10.9.3 Hvis en person som krever innsjekket bagasje ikke er i stand til å fremvise bagasjekvitteringen og identifisere bagasjen gjennom en bagasjemerkelapp, dersom en slik er skrevet ut, vil vi levere bagasjen til denne personen kun på betingelse av at personen overbeviser oss om sin rett til bagasjen.

10.9.4 Hvis du ikke avhenter din innsjekkede bagasje innen tre måneder etter at bagasjen er gjort tilgjengelig, vil vi kunne avhende den nevnte bagasjen uten å være ansvarlig overfor deg.

10.10 Kjæledyr og tjenestehunder

10.10.1 Befordring av dyr (kun katter og hunder som ikke er stumpneset) i kabinen er underlagt vår uttrykkelige forhåndsgodkjennelse og følgende betingelser:

(a) Antallet dyr som kan befordres er begrenset per flygning og per passasjer, og med unntak av dyrene som er oppført under 10.10.f., er dyr som omtales i 10.10.1 kun tillatt i visse tjenesteklasser.

(b) I samsvar med gjeldende reguleringer, er befordring av visse kategorier dyr forbudt. Informasjon relatert til disse kategoriene er tilgjengelig på forespørsel fra fraktføreren og dennes autoriserte agenter samt på vår nettside.

(c) Passasjerer må være i stand til å fremlegge alle gyldige dokumenter relatert til sine dyr, som kreves av myndighetene i avreiselandet, ankomst- eller transittlandet, inkludert nærmere bestemt pass, helse- og vaksinasjonssertifikater og innreise- eller transitt-tillatelser. Fraktføreren vil ikke gå med på å befordre dyr som ikke har de påkrevde dokumentene.

(d) Avhengig av destinasjonen kan befordring av dyr være underlagt betingelser, især når det gjelder alder, vekt, helsekontroller, som passasjeren vil kunne få fra fraktføreren.

(e) Dyret og dens beholder er ikke inkludert i bagasjekvoten; passasjeren må betale en tilleggsavgift – vilkårene for denne kan fås fra fraktfører.

(f) Førerhunder, og eventuelt burene deres, som følger passasjerer med redusert bevegelighet, vil bli befordret vederlagsfritt, i tillegg til aktuell bagasjekvote, i samsvar med SAS eller den betjenende transportørens reguleringer, som er tilgjengelig på forespørsel. Aksept av dyr for emosjonell støtte er ikke akseptert om bord i SAS-flyvninger.

(g) I tilfelle svindel eller fravær eller ugyldighet av påkrevde dokumenter eller dersom beholderen som er beregnet for frakt av dyret ikke er i samsvar med bestemmelsene i artikkel 10.10, skal fraktfører ikke påta seg noe ansvar for skader, tap, forsinkelser, sykdom eller dødsfall for dyret (i tilfelle dyret nektes innreise i eller gjennomfart gjennom noen land, stater eller territorier), som følge av disse manglene, med mindre dette utelukkende er forårsaket av grov uaktsomhet eller forsettlig og uakseptabel opptreden fra fraktførers side. Passasjerer som reiser med dyr som unnlater å rette seg etter gjeldende reguleringer må refundere de bøter, tap, kompensasjoner og alle kostnader og skader som påføres fraktfører på grunn av en slik situasjon. Fraktføreren skal til enhver tid ha rett til etter eget skjønn å fastsette slike ytterligere betingelser som anses hensiktsmessige.

(h) Passasjerer kan innhente all relevant informasjon angående befordring av dyr og nærmere bestemt tilleggsavgiften som spesifiseres ovenfor fra fraktføreren og dennes autoriserte agenter samt på vår nettside.

10.10.2 Kjæledyr som reiser i lasterommet må være plassert i et stivt, bærbart bur i plast eller glassfiber som er godkjent av IATA.

10.10.3 Andre dyr må reise i lasterommet.

10.10.4 Artikkel 24 regulerer befordring av tjenestedyr på flyvninger til
og fra Canada.

10.11 Musikkinstrumenter som håndbagasje

10.11.1 Instrumenter som får plass i bagasjehyllen eller under setet foran deg, kan befordres i kabinen som håndbagasje under flygningen såfremt den er innenfor størrelseskravene som er spesifisert i 10.1. Instrumentbagen anses som én håndbagasje.

10.11.2 Under flygningen må instrumentet være og forbli i bagasjehyllen eller under setet foran deg.

Innsjekking av musikkinstrumenter

10.11.3 Du kan måtte sjekke inn instrumenter som ikke får plass i kabinen. Slike instrumenter må være pakket i forpakning med harde sider, og avgifter for innsjekket bagasje vil påløpe.

10.11.4 SAS kan tilby deg muligheten til å betale for et ekstra sete for instrumentet såfremt:

(i) Målene må ikke overgå 150 x 50 x 35 cm og ikke under 90 x 20 x 10 cm.
(ii) Vekten ikke overstiger 75 kilo
(iii) De må fraktes i en hard koffert eller eske med håndtak, som setebeltet trygt kan passere gjennom for å sikre at instrumentet festes forsvarlig om bord.

Prisen for å bestille et ekstra sete varierer og avhenger av pris- og bestillingsklasse.

10.11.5 Det kan tilkomme ekstra avgifter for visse instrumenter slik som ekstra bagasje, overvekt eller stor bagasje.

Hvis du nektes ombordstigning, hvis flyvningen kanselleres eller er forsinket med minst to timer, vil vi informere deg om rettighetene dine, inkludert rettighetene dine til kompensasjon og assistanse.

11.1 Ruteplaner

11.1.1 Flytidene og flynumrene som vises i rutetabellene er ikke bindende på noen måte, og er utelukkende ment å informere passasjerer om flyvningene som tilbys av flyselskapet. Disse flytidene og flynumrene kan endres mellom publiseringsdatoen og datoen da passasjeren reiser, og utgjør ikke en del av kontrakten passasjeren har med flyselskapet.

11.1.2 Flytidene og flynumrene som står på billetten anses, med forbehold om endringer av årsaker utenfor transportørens kontroll, å utgjøre en del av befordringskontrakten.

11.1.3 Hvis flytidene eller -numrene endres før planlagt avgang, vil transportøren eller deres autoriserte agenter varsle passasjeren om disse endringene via e-post. Transportøren kan også varsle passasjeren via push-varsling og tekstmelding. Det er passasjerens ansvar å gi transportøren riktig kontaktinformasjon.

11.2 Kansellering og forsinkelse av flyvninger

11.2.1 Transportøren vil iverksette alle rimelige tiltak for å unngå forsinkelse i befordring av passasjeren og deres bagasje. For å redusere påvirkningen av en kansellering eller forsinkelse, kan transportøren ordne det slik at en flyvning blir operert på deres vegne av en alternativ transportør og/eller fly og/eller annen form for transport.

11.2.2 I tilfelle en flykansellering eller forsinkelse, vil transportøren implementere alle bestemmelsene i gjeldende forskrifter. Informasjon relatert til passasjerrettigheter ved forsinkelser og kanselleringer er tilgjengelig fra fraktføreren og dennes autoriserte agenter og på vår Nettside.

11.3 Avvist ombordstigning og nedgradering

11.3.1 Dersom transportøren bestemmer seg for å avvise ombordstigning på grunn av overbooking med det resultat at transportøren ikke er i posisjon til å tilby et sete til passasjeren, selv om passasjeren har en gyldig billett og har ankommet for innsjekking og ombordstigning i samsvar med de påkrevde tidsrammene og betingelsene, skal transportøren gi passasjeren den kompensasjon som er bestemt av relevante gjeldende forskrifter.

11.3.2 Dersom passasjeren blir plassert i en lavere tjenesteklasse enn det den kjøpte billetten var for, vil transportøren refundere prisdifferansen, på de betingelsene som spesifiseres av relevante gjeldende forskrifter. Informasjon relatert til passasjerrettigheter ved avvist ombordstigning og nedgradering er tilgjengelig fra fraktføreren og dennes autoriserte agenter og på vår nettside.

11.3.3 Kompensasjon for frivillig nektet ombordstigning vil bli betalt i henhold til de betingelser som avtales mellom de berørte passasjerene og den befordrende fraktføreren. Vi vil først søke frivillige (gjennom kunngjøringer ved gaten) som er villige til å avstå fra reservasjonen sin, med forbehold for eventuelle sikkerhetsmessige og/eller driftsmessige begrensninger ved flyplassen.

11.3.4 Som en generell regel vil en begrensning av passasjerer på en oversolgt flyvning finne sted med behørig hensyn til tjenesteklasser og spesielt hensyn til passasjerer med redusert bevegelighet samt videreforbindelser og unge, gravide eller syke passasjerer.

11.4 Kompensasjon for avvist ombordstigning, kansellering eller lang forsinkelse på flyvninger


11.4.1 Bestemmelsene som styrer erstatninger, kompensasjon, kanselleringer, forsinkelser og avvist ombordstigning er fastlagt i Konvensjonen og, hvor de gjelder, i forordning (EF) 261/2004. For informasjon om dine rettigheter etter forordning 261, se vår nettside

11.4.2 Hvis du nektes ombordstigning eller flyvningen blir kansellert eller forsinket med minst to timer, henvender du deg til innsjekkingsskranken eller gaten for ombordstigning for den teksten som angir dine rettigheter, især med hensyn til kompensasjon og assistanse.

11.5 Kansellering, forsinkelser i flyvninger og nektet ombordstigning på flygninger til eller fra, eller flygninger koblet til en flyvning til eller fra Canada

Informasjon relatert til passasjerrettigheter ved nektet ombordstigning, forsinkelser og kanselleringer i henhold til APPR er tilgjengelig fra transportøren og dennes autoriserte agenter og på vår nettside.

12.1 Generelt

12.1.1 Vi vil refundere en billett eller en ubrukt del av den i henhold til gjeldende prisregler eller tariffer som følger:

(a) Unntatt når noe annet er bestemt i denne artikkelen, skal vi ha rett til å gjennomføre refusjon enten til den person som navngis i billetten eller til den personen som har betalt for billetten, etter fremleggelse av tilfredsstillende bevis på slik betaling.

(b) Hvis en billett er blitt betalt for av en annen person enn den passasjeren som navngis i billetten, og billetten angir at det foreligger restriksjoner på refusjon, skal vi foreta refusjon kun til den person som betalte for billetten, eller etter denne personens ordre.

(c) Unntatt i tilfelle av tapt billett, vil refusjoner kun foretas mot overlevering til oss av billetten og alle ubrukte flyreisekuponger.

For at SAS skal kunne behandle refusjonen din, må du kontakte SAS med refusjonssøknaden.

12.2 Ufrivillige refusjoner

12.2.1 Hvis du har rett til refusjon i henhold til artikkel 11, skal refusjonsbeløpet være som følger:

(a) Hvis ingen del av billetten er brukt, et beløp tilsvarende den betalte billettprisen;

(b) Hvis en del av billetten er brukt, vil refusjonen beregnes i samsvar med gjeldende lover og vil ikke være mindre enn differansen mellom den betalte billettprisen og gjeldende billettpris for reise mellom de punkter som billetten ikke er anvendt for.

12.3 Frivillige refusjoner

12.3.1 Hvis du har rett til refusjon av billetten din av andre grunner enn de som er fastslått i 12.2, skal refusjonsbeløpet være som følger:

(a) Hvis ingen del av billetten er brukt, et beløp tilsvarende den betalte billettprisen, med fradrag for eventuelle tjenestegebyrer eller kanselleringsgebyrer;

(b) Hvis en del av billetten er brukt, vil refusjonen være et beløp tilsvarende differansen mellom den betalte billettprisen og gjeldende billettpris for reise mellom de punkter billetten er blitt anvendt for, med fradrag for eventuelle tjenestegebyrer og/eller kanselleringsgebyrer.

12.4 Refusjon av tapt billett

12.4.1 Hvis du mister billetten din eller en del av den, vil refusjon ved betaling av et rimelig administrasjonsgebyr bli gjennomført så snart som praktisk mulig etter utløpet av billettens gyldighetsperiode, på betingelse av:

(a) At den tapte billetten, eller del av den, ikke er blitt brukt, tidligere refundert eller skiftet ut, unntatt når bruken, refusjonen eller utskiftingen av eller til en tredjepart var en følge av vår egen uaktsomhet, og at den person refusjonen ble gitt til påtar seg, på en slik måte som angis av oss, å tilbakebetale oss det refunderte beløp i tilfelle av svindel og/eller i den utstrekning den tapte billetten eller del av den er brukt av en tredjepart (unntatt når svindelen eller bruken av en tredjepart var en følge av vår egen uaktsomhet).

(b) Hvis vi, eller våre autoriserte agenter, mister billetten eller en del av den, skal tapet være vårt ansvar.

12.5 Rett til å nekte refusjon

12.5.1 Vi vil kunne nekte en refusjon hvor søknaden fremmes etter utløpet av billettens gyldighet.

12.5.2 Vi vil kunne nekte å refundere en billett som er fremlagt for oss eller for offentlige tjenestemenn som bevis for hensikt om å forlate det aktuelle landet, med mindre du overbeviser oss om at du har tillatelse til å bli værende i landet eller at du vil dra fra landet med en annen transportør eller en annen transportmåte.

12.6 Valuta

Alle refusjoner vil være underlagt offentlige lover, regler og forskrifter eller kjennelser fra landet hvor billetten opprinnelig ble kjøpt og for det land hvor refusjonen blir foretatt. Med forbehold om foregående bestemmelse, vil refusjoner normalt foretas på samme måte og i samme valuta som billetten ble betalt med, men vil kunne foretas i en annen valuta etter vårt rimelige skjønn.

12.6.1 Hvis vi er påkrevd å gi kompensasjon med hensyn til en flyvning til eller fra, eller en flyvning som er forbundet med en flyvning til eller fra, Canada, vil vi tilby den i form av penger (dvs. kontakter eller bankoverføring). Kompensasjonen kan imidlertid bli tilbudt i en annen form (f.eks. verdikuponger) hvis:

 • kompensasjon i den andre formen har større monetær verdi enn minimum monetær verdi av kompensasjonen som er påkrevd.

 • du har blitt informert skriftlig om den monetære verdien på den andre formen for kompensasjon;

 • den andre formen for kompensasjon ikke utløper; og

 • du bekrefter skriftlig at du har blitt informert om din rett til å motta monetær kompensasjon og har valgt den andre formen for kompensasjon.

For ytterligere informasjon, se Artikkel 24.

12.7 Fra hvem billetten vil kunne refunderes

Frivillige refusjoner vil kun foretas av den fraktfører som opprinnelig utstedte billetten eller av dennes autoriserte agenter.

13.1 Generelt

Hvis du etter vår rimelige oppfatning før ombordstigning, under ombordstigning, eller om bord på flyet oppfører deg på en slik måte at du utsetter flyet eller noen person eller eiendom for fare, eller hindrer besetningen eller bakkemannskapet i utførelsen av deres plikter, eller nekter å rette deg etter instruksjoner fra besetningen eller bakkemannskapet, inkludert, men ikke begrenset til, instruksjoner angående sikkerhet, røyking, alkohol eller rusmiddelforbruk eller oppfører deg på en måte som skaper ubehag, forlegenhet, materiell skade eller personskade på andre passasjerer eller besetningen eller bakkemannskapet, kan vi iverksette slike tiltak som vi anser rimelig nødvendig for å forhindre fortsettelse av slik opptreden, herunder tvang. Du vil kunne bli satt av flyet og nektet videre befordring på et hvilket som helst punkt, og vil kunne straffeforfølges for forseelser begått om bord på flyet. Dessuten skal du på anmodning holde oss skadesløse for alle kostnader og/eller tap som pådras av oss i forbindelse med slik opptreden fra din side.

Hvis slik atferd fører til kostnader for ekstra rengjøring, dekontaminering, reparasjoner eller forsinkelser*, vil vi belaste deg følgende standardiserte beløp:

Rengjøring/dekontaminering – EUR 150
Reparasjon – EUR 300
Forsinkelser – EUR 500
Røyking – EUR 500

*Enhver forsinkelse, kort eller lang, forårsaket på noen av våre avgangsflyvninger på grunn av din atferd.

I tillegg vil et administrasjonsgebyr på EUR 45 bli belastet.

SAS forbeholder seg retten til å beregne og belaste kostnaden for kravet opptil det faktiske beløpet i tilfelle det overskrider det standardiserte beløpet som er angitt ovenfor. Du samtykker i å holde SAS skadesløs mot alle krav, ansvar, skader, kostnader og utgifter, inkludert, men ikke begrenset til rimelige advokatsalærer, som oppstår fra eller er relatert til din atferd.

13.2 Ta bilder og filme SAS-personell som jobber om bord eller på bakken

Fotografering og filming av SAS-personell eller -besetning er forbudt med mindre samtykke er gitt. Fotografering og filming om bord eller på bakken er kun tillatt når rettighetene til passasjerer, SAS-besetning eller personell som blir fotografert kan sikres, spesielt med tanke på personvernrettigheter. Besetningen kan når som helst forby fotografering og filming om bord..

13.3 Elektroniske apparater

Av sikkerhets- og forskriftsmessige grunner kan vi forby befordring eller begrense bruken om bord på flyet av elektronisk utstyr, inkludert, men ikke begrenset til, mobiltelefoner, e-sigaretter, bærbare datamaskiner, bærbare innspillingsapparater, bærbare radioer, bærbare musikkspillere, elektroniske spill eller overføringsenheter, inkludert radiokontrollerte leketøy, walkietalkier og andre personlige elektroniske apparater. Bruk av hørselshjelpemidler og hjertestimulatorer/pacemakere er tillatt. Unntak vil kunne gjelde for elektronisk utstyr med flymodus. Flymodus må være aktivert før avreise

14.1 Generelt

Hvis vi gjør ordninger for deg med en tredjepart for å levere noen tjenester ut over fly befordring, eller hvis vi utsteder en billett eller verdikupong relatert til transport eller tjenester (annet enn fly befordring) som leveres av en tredjepart, slik som hotellreservasjoner eller billeie, vil vi ved å opptre slik handle som din agent. Under slike omstendigheter vil det være vilkårene og betingelsene til den tjenesteytende tredjeparten som gjelder. Vi skal ikke ha noe ansvar overfor deg for slike ordninger eller for noen handling eller utelatelse i leveringen av slike ekstratjenester eller unnlatelse av å levere slike tilleggstjenester, unntatt for ansvar for uaktsomhet fra vår side i gjennomføringen av slike ordninger, og slikt ansvar skal for oss være underlagt og begrenset av bestemmelsene i artikkel 17.

14.2 Bakketransport

Hvis vi også leverer bakketransport til deg, vil andre betingelser kunne gjelde for slik transport.

15.1 Generelt

15.1.1 Passasjerene må på eget ansvar skaffe alle de spesifikke dokumenter, visum og tillatelser som kreves for deres reise, og eventuelt også for deres barn og/eller passasjerer som de er ansvarlige for og/eller for dyr som reiser sammen med dem, og må også overholde alle rettslige bestemmelser (i lover, forskrifter, avgjørelser, krav og bestemmelser) i stater for avgang, ankomst og mellomlanding samt transportørens reguleringer og de instruksjoner som er knyttet til dem.

15.1.2 Vi skal ikke være ansvarlige for konsekvensene overfor noen passasjerer som er et resultat av at vedkommende unnlater å overholde de forpliktelser det vises til i 15.1.1.

15.2 Reisedokumenter

Før reisen må du presentere alle utreise-, innreise-, helse- og andre dokumenter som kreves av lover, forskrifter, kjennelser eller andre krav i de berørte land, og tillatelse for oss til å ta og beholde kopier av dem. Vi forbeholder oss retten til å nekte befordring hvis du ikke har overholdt disse kravene, eller hvis dine reisedokumenter ikke ser ut til å være i orden, eller hvis du ikke gir oss tillatelse til å ta kopier av dem.

15.3 Innreisenekt

Hvis du nektes innreise i noe land, vil du være ansvarlig for å betale eventuelle bøter eller gebyrer som ilegges oss fra de berørte myndighetene og for kostnadene med å transportere deg ut av dette landet. Vi vil ikke refundere den billettprisen som er innkrevet for befordring til stedet for nektelse eller avvisning av innreise. Av grunner knyttet til sikkerhet og god orden kan besetningen og/eller det eskorterende politi beholde de relevante reisedokumentene til passasjeren i sin forvaring under flyvningen til stedet for avreise eller annet sted.

15.4 Passasjer er ansvarlig for bøter, tilbakeholdelseskostnader osv.

Hvis det kreves at vi må betale bøter eller straffegebyrer, eller vi pådrar oss noen utgifter på grunn av din unnlatelse av å overholde lover, forskrifter, kjennelser, anmodninger eller andre reisekrav fra de aktuelle landene, eller av å fremvise påkrevde dokumenter, skal du på anmodning refundere oss for alle slike beløp som er betalt eller utgifter pådratt, med mindre utgiftene er pådratt på grunn av vår egen uaktsomhet. Vi vil kunne anvende mot slik betaling eller utgift verdien av enhver ubrukt befordring på din billett, eller hvilke som helst av dine midler som er i vår besittelse.

15.5 Tollinspeksjon

Hvis det er påkrevd, skal du være tilstede ved inspeksjon av bagasjen din av tollinspektører eller andre offentlige tjenestemenn. Vi er ikke ansvarlig overfor deg for noen tap eller skader du lider som følge av slik inspeksjon eller gjennom din unnlatelse av å overholde dette kravet. Passasjerene skal holde SAS skadesløs hvis noen handling, unnlatelse eller uaktsomhet fra deres side forårsaker skade for SAS.

15.6 Sikkerhetsinspeksjon

Passasjerene må gjennomgå de sikkerhetskontroller som kreves av offentlige myndigheter eller flyplassmyndighetene, samt de som kreves av fraktføreren. Fraktføreren kan ikke holdes ansvarlig for å nekte å befordre en passasjer, spesielt hvis slik nektelse er basert på den rimelige oppfatningen at den nevnte nektelsen følger av gjeldende lov, forskrifter og/eller krav.

16.1 Flybefordring som utføres av flere fraktførere

Fly befordring som utføres av flere suksessive fraktførere, på én enkelt billett eller en kombinasjonsbillett, anses å utgjøre én enkelt operasjon med henblikk på å fastslå anvendelsen av Konvensjonen for transporten.

16.2 Ansvar

Når fraktføreren har utstedt billetten eller er den fraktføreren som er angitt først på billetten, eller på en kombinasjonsbillett utstedt for suksessiv befordring, skal fraktføreren ikke være ansvarlig for de delene av den reisen som utføres av andre fraktførere. Se også artikkel 17.1.1 (b).

17.1 Generelt

Ansvaret for hver fraktfører som er involvert i reisen din vil bestemmes av fraktførerens egne Regler og vilkår. Merk at i henhold til artikkel 3, hvis vi utsteder en billett som inneholder flyselskapskoden til en annen fraktfører (ikke SK) i billettfeltet for fraktfører for flygningen eller flystrekningen, eller hvis vi kontrollerer bagasjen for fraktføreren hos en annen fraktfører, gjør vi dette utelukkende som agent for den andre fraktføreren, og vi påtar oss ikke noe ansvar for denne befordringen.

Våre ansvarsbestemmelser er som følger:

17.1.1 Med mindre noe annet er angitt her, skal befordring være underlagt bestemmelsene relatert til ansvar som fastsettes av Konvensjonen, også der hvor slik befordring ikke er internasjonal befordring som Konvensjonen er bindende for.

(a) Ethvert ansvar vi har for skade vil bli redusert av eventuell uaktsomhet fra din side, som forårsaker eller bidrar til skaden i henhold til gjeldende lov.

(b) Vi vil være ansvarlig kun for skade som inntrer under befordring på flyvninger eller flyvningsstrekninger hvor vår flyselskapskode (SK) vises i billettens felt for fraktfører for flyvningen eller flyvningsstrekningen og/eller flyvningen eller flyvningsstrekningen drives av oss. Hvis en annen fraktfører driver flyvningen, har du rett til å fremme en klage eller et krav om erstatning mot enten oss eller den andre fraktføreren. Med hensyn til innsjekket bagasje kan du fremme et krav mot den første eller siste fraktføreren.

(c) Vi er ikke ansvarlig for noen skade som oppstår på grunnlag av vår etterlevelse av gjeldende lover eller myndighetenes regler og forskrifter, eller av din unnlatelse av å overholde de samme.

(d) Hvis vi er ansvarlig overfor deg i henhold til Konvensjonen, er vårt ansvar begrenset til erstatning for dokumenterte tap. Du er ansvarlig for å begrense dine utgifter og tap.

(e) Vi er ikke ansvarlig for noen sykdom, personskade eller uførhet, inkludert død, som kan tilskrives din alder, mentale eller fysiske tilstand eller for forverringen av slik tilstand, med mindre denne tilstanden eller forverringen er et resultat av en ulykke som inntraff om bord på flyet eller i løpet av ombordstignings- eller ilandstigningsoperasjoner.

(f) Vårt ansvar forutsetter at du fremlegger relevant dokumentasjon, inkludert eventuelle dokumenterte bevis på kjøp, herunder dato og kjøpesum. I tilfelle ansvar for bagasje vil verdinedskrivning bli trukket fra.

(g) Befordringskontrakten, inkludert disse Regler og vilkår og utelukkelser eller begrensninger i ansvar, gjelder for våre autoriserte agenter, tjenere, ansatte og representanter i samme utstrekning som de gjelder for oss. Det samlede beløp som kan dekkes inn fra oss og fra slike autoriserte agenter, tjenere, ansatte og representanter skal ikke overstige beløpet for vårt eget eventuelle ansvar.

(h) Bortsett fra der andre spesifikke bestemmelser er gjort i disse regler og vilkår, skal vi kun være ansvarlige overfor deg for gjenopprettelige erstatningsskader for beviselige direkte tap. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, godtar du også at vi ikke skal holdes ansvarlige for indirekte skader, følgeskader eller noen annen form for ikke-erstatningsskader.

17.2 Bagasje

17.2.1 I henhold til artikkel 17 i Konvensjonen er transportøren ansvarlig for skade forårsaket av tap av eller skade på innsjekket bagasje, kun på den betingelse at hendelsen som forårsaket tapet eller skaden fant sted om bord på flyet eller i løpet av en periode da transportøren hadde den innsjekkede bagasjen i sin varetekt.

Innsjekket bagasje innen eller fra USA må screenes av Transport Security Administration. Hvis en bagasje er låst, må Transport Security Administration kanskje bryte låsen for å utføre inspeksjonen. SAS er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tap forårsaket av Transport Security Administration.

17.2.2 Transportøren skal ikke være ansvarlig for skade på bagasjen når den nevnte skaden er et resultat av bagasjens karakter eller en innebygd mangel, kvalitet eller ulempe. Hvis bagasjen eller gjenstander i den forårsaker skade på en annen person eller fraktføreren, må passasjeren kompensere fraktføreren for alle tap som er lidt og kostnader som pådras som følge av dette.

Fraktføreren skal ikke påta seg noe ansvar for gjenstander som ikke er hensiktsmessig pakket.

17.2.3 Transportørens ansvar ved ødeleggelse eller tap av eller skade på bagasje skal begrenses til SDR 1288 per passasjer. Hvis en høyere verdi ble oppgitt i henhold til artikkel 10.7, skal fraktførerens ansvar begrenses til den verdi som er oppgitt, med mindre fraktføreren kan fremlegge bevis for at den nevnte verdien er høyere enn passasjerens genuine interesse på leveringstidspunktet.

For ikke-innsjekket bagasje som kan tas med om bord, kan fraktføreren holdes ansvarlig i tilfelle av en dokumentert feil fra fraktføreren, dennes ansatte eller agenter.

17.2.4 Hvis verdien av din innsjekkede bagasje er større enn vårt maksimumsansvar, bør du informere oss ved innsjekking eller sikre at den innsjekkede bagasjen er fullt forsikret før reisen.

17.2.5 Vi skal ikke ha noe som helst ansvar for kosmetisk og/eller overfladisk skade påført bagasjen som følge av normal slitasje i løpet av befordringen.

17.2.6 Et krav angående nødvendighetsartikler er kun gyldig hvis du er borte fra hjemmet og har dokumentasjon på alle pådratte utgifter.

17.2.7 Denne betingelsen gjelder når du reiser på en flyvning til eller fra Canada eller på en flyvning som har forbindelse med en flyvning til eller fra Canada.

SAS vil refundere til passasjeren ethvert bagasjegebyr betalt i det tilfelle bagasjen er skadet, forsinket eller tapt.

17.3 Personskade osv.

17.3.1 Unntatt som nevnt i art. 17.3.2 skal vårt ansvar i tilfelle dødsfall eller personskade på passasjerer ikke være underlagt noen økonomisk begrensning, enten det er definert av lov, Konvensjonen eller på annen måte.

17.3.2 Ved dødsfall eller personskade på passasjerer vil vi ikke være ansvarlig for skader som overstiger 128 821 SDR per passasjer når vi kan bevise at skaden ikke skyldtes uaktsomhet eller annen klanderverdig handling eller unnlatelse av oss eller våre ansatte eller agenter; eller slik skade utelukkende skyldtes uaktsomhet eller annen klanderverdig handling eller unnlatelse fra en tredjepart.

17.3.3 Artikkel 17.3.1 og 17.3.2 herav skal ikke gjelde med hensyn til krav som fremmes av offentlige trygdeorganer eller tilsvarende organer uansett hvordan de fremsettes. Vi vil kompensere deg eller de du forsørger for erstatninger som kan inndrives som overstiger de betalinger som mottas fra offentlige trygdeordninger eller tilsvarende organer.

17.3.4 Ingenting her skal anses å påvirke våre rettigheter med hensyn til krav som fremmes av, på vegne av eller med hensyn til personer som med overlegg har forårsaket skade som resulterte i din død eller annen kroppslig personskade.

17.3.5 Vi skal uten forsinkelse, og i alle tilfeller ikke senere enn femten (15) dager etter at identiteten til den fysiske personen som har rett til kompensasjon er blitt fastslått, foreta slike forskuddsbetalinger som måtte kreves for å oppfylle øyeblikkelige økonomiske behov på et grunnlag som står i forhold til den nødsituasjonen personen lider under.

Uten forbehold om det ovenstående, skal forskuddsbetalingen i euro være på ikke mindre enn det som tilsvarer SDR 16 000 per passasjer ved dødsfall.

En forskuddsbetaling skal ikke utgjøre noen erkjennelse av ansvar og vil kunne motregnes mot eventuelle etterfølgende beløp som betales på grunnlag av vårt ansvar, men er ikke returnerbart, unntatt:

(a) I tilfeller hvor vi beviser at skaden var forårsaket av, eller bidratt til av den skadde eller avdøde passasjerens egen uaktsomhet, eller

(b) Under omstendigheter hvor det etterpå bevises at den person som mottok forskuddsbetalingen forårsaket, eller bidro til skaden gjennom sin uaktsomhet eller ikke var den person som hadde rett til kompensasjon.

17.3.6 Vi har til enhver tid tilstrekkelig ansvarsforsikring (passasjerer/tredjeparter) for å oppfylle eventuelle lovbestemte krav.

17.4 Forsinkelse

17.4.1 I tillegg til våre forpliktelser beskrevet i artikkel 11, hvis vi har forårsaket en forsinkelse for deg og/eller din innsjekkede bagasje ved flybefordringen, vil vi kun være ansvarlig for skade forårsaket av forsinkelsen hvis vi eller våre ansatte og agenter (for eksempel innleide catering- og bakketjenesteagenter) ikke har iverksatt alle de tiltak som med rimelighet kunne kreves for å unngå skade. Hvis det var umulig for oss eller våre ansatte og agenter å iverksette slike tiltak, vil vi ikke være ansvarlige for skade forårsaket av forsinkelsen. Hvis vi er ansvarlige for skade forårsaket av forsinkelse, er vårt ansvar for slik skade begrenset som følger:

(a) For skade forårsaket av forsinkelse ved befordring av passasjerer, er vårt ansvar begrenset til SDR 5346 for hver passasjer.

(b) For skade forårsaket av forsinkelse ved befordring av bagasje, er vårt ansvar begrenset til SDR 1288 for hver passasjer.

(c) Hvis SAS er ansvarlig for en forsinkelse, må du ha beregnet deg minimum 90 minutter mellom ruteoppsatt flyankomst og siste daglige avreise med relevant offentlig transport fra flyplassen eller forhåndsbestilte overgangsordninger før SAS vil vurdere eventuell kompensasjon for tapt bakkegående forbindelse. Slik kompensasjon er alltid begrenset til dine faktiske og dokumenterte kostnader på grunn av nattestengning i offentlig transport.

Våre vilkår kan bare modifiseres av oss i skriftlig form.

19.1 Melding om krav

Aksept av bagasjen fra innehaveren av bagasjekvitteringen uten klage er tilstrekkelig bevis for at bagasjen er blitt levert i god stand og i samsvar med befordringskontrakten, med mindre du beviser noe annet.

Hvis du ønsker å fremme et krav eller et søksmål angående skade på innsjekket bagasje, må du varsle oss så snart du oppdager skaden, og senest innen syv (7) dager etter mottak av bagasjen. Hvis du ønsker å fremme et krav eller et søksmål angående forsinkelse av innsjekket bagasje, må du varsle oss innen tjueen (21) dager etter den datoen bagasjen er blitt stilt til din disposisjon. Hver slik melding må være i skriftlig form.

19.2 Søksmålsbegrensning

19.2.1 Enhver rett til erstatning i henhold til Konvensjonen skal være opphevet hvis et søksmål ikke fremmes innen to år etter datoen for ankomst til destinasjonen, eller den datoen flyet etter planen skulle ankomme, eller den datoen befordringen stanset.

19.2.2 Alle andre handlinger inkludert handlinger relatert til passasjerrettigheter underlagt forordning (EF) 261/2004, Canadian Air Passenger Protection Regulation (APPR) eller Canadian Accessible Transportation for Persons with Disabilities Regulations (ATPDR) skal være begrenset i samsvar med nasjonal lovgivning.

Befordring av deg og din bagasje leveres også i samsvar med visse andre reguleringer og vilkår som anvendes av eller er innført av oss relatert til driftssikkerhet, punktlighet og passasjerkomfort. Disse reguleringene og vilkårene slik de endres fra tid til annen er viktige. De gjelder blant annet; befordring av barn som reiser alene, av passasjerer med funksjonshemninger, gravide kvinner, syke passasjerer, restriksjoner på bruk av elektroniske apparater og gjenstander, transport av visse farlige artikler og forbud mot røyking og forbud mot å nyte alkoholholdige drikkevarer om bord som ikke er blitt servert/solgt av vårt kabinpersonale.

Bestemmelser, forskrifter og vilkår angående disse forholdene kan leses og skrives ut fra vår nettside når som helst.

Overskriftene for hver enkelt artikkel i disse Regler og vilkår er kun ment å være orienterende og må ikke tillegges betydning for fortolkning av teksten.

Hvis du ønsker å sende inn en klage, kan du ta kontakt med vårt kundeserviceteam.

Du finner mer informasjon om våre klageprosedyrer her.

Du kan også sende klagen din til: customercare@sas.se.

Hvis du av en eller annen grunn ikke er fornøyd med vårt endelige svar på klagen, kan du rette klagen til en av de godkjente Alternative Dispute Resolution-leverandørene etablert innen EUs medlemsland. En nettbasert tvisteløsningsplattform er blitt etablert av Europakommisjonen som gir enkel tilgang til

Alternativ tvisteløsning (ADR): ec.europa.eu/consumers/odr/

Du kan også henvise klagen til følgende ADR-organer:

Allmänna Reklamationsnämnden

Svenske Allmänna Reklamationsnämnden (det nasjonale styret for forbrukertvister (ARN)) er en svensk, offentlig myndighet som fungerer omtrent som en domstol (ADR), og som leverer anbefalinger om hvordan tvister bør løses

ARN kan kontaktes her:

ARN
Postboks 174,
SE-101 23 Stockholm, SVERIGE 
www.arn.se

SAS er villig til å underkaste seg ADR-prosedyren.

Trafik- og Byggestyrelsen

Danske Trafik- og Byggestyrelsen (
Transport-, bygg- og boligtilsynets senter) er en dansk, offentlig myndighet. Den danske transport-, bygg- og boligmyndigheten vil vurdere klagen i henhold til forordning (EF) 261/2004 som definerer passasjerrettigheter, inkludert retten til kompensasjon i tilfelle kansellerte eller forsinkede flyreiser og nektet ombordstigning.

Den danske transport-, bygg- og boligmyndigheten kan kontaktes her:

Trafik- og Byggestyrelsen
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S i DANMARK
www.trafikstyrelsen.dk

SAS er villig til å underkaste seg ADR-prosedyren.

Nævnenes Hus (Center for Klageløsning)

Danske Nævnenes Hus (Center for Klageløsning) vurderer klager knyttet til forsinket, skadet eller tapt bagasje eller andre type skader tilknyttet reisen din

Nævnenes Hus kan kontaktes her:

Nævnenes Hus
Center for Klageløsning
Toldboden 2, 8800 Viborg i DANMARK
www.naevneneshus.dk

SAS er villig til å underkaste seg ADR-prosedyren.

Pakkerejse-Ankenævnet

Danse Pakkerejse-Ankenævnet vurderer klager knyttet til pakkereiser solgt i Danmark og kan kontaktes her:

Pakkerejse-Ankenævnet
Røjelskær 11
3. sal
2840 Holte i DANMARK
www.pakkerejseankenaevnet.dk

SAS er villig til å underkaste seg ADR-prosedyren.

Norsk Reiselivsforum, Transportklagenemnda

Norske Transportklagenemnda, organet som håndterer reiseklager, er en norsk ADR som håndterer tvister mellom passasjerer og flyselskaper.

Norske Transportklagenemnda kan kontaktes her:

Norsk Reiselivsforum Transportklagenemnda
Øvre Slottsgate 18–20
0157 Oslo i NORGE
https://reiselivsforum.no/web/home/

SAS er villig til å underkaste seg ADR-prosedyren.

Følgende gjelder for innbyggere i Folekerepublikken Kina

Klager på kinesisk kan sendes til følgende e-postadresse: Customercare-Asia@sas.dk.
Telefon: +86 10 85276100 ekst. 6

Vi anbefaler imidlertid at du bruker klageskjemaet som finnes på nettsiden vår.

Merk at generelle henvendelser, forespørsler eller korrespondanse ikke blir besvart.

Følgende vilkår gjelder når det gjelder flyvninger til og fra Canada drevet av SAS.

Disse vilkårene må ikke tolkes som bredere med tanke på relevans til rettighetert som er beskrevet av Canadian Air Passenger Protection Regulations (APPR) eller Canadian Air Passenger Protection Regulations (ATPDR).

24.1 Selvidentifisering

24.1.1 For formålene å etablere forpliktelser overfor passasjerer under APPR, erklærer SAS at de er en stor transportør under APPR.

24.1.2 For formålene å etablere forpliktelser overfor passasjerer med funksjonshemminger under ATPDR eller ellers, erklærer SAS at de er en stor transportør under ATPDR og at de har inkludert en uttalelse på sin nettside som indikerer at de er underlagt ATPDR (del 2).

24.2 Valuta og priser

Alle priser og avgifter gis i canadiske dollar for reise som starter i Canada.


24.3 Reise med barn under 14 år

Dette vilkåret gjelder også for videreforbindelser merket med reisemålskoder for flyselskpet SAS, som er underlagt Canadian Air Passenger Protection Regulations, gitt at minst en flyvning i reiseplanen har avreise eller ankomst i canada og er merket med flyselskapskoden til SAS eller driftet av SAS.

Denne betingelsen gjelder gitt at barnet under 14 år og forelderen/foresatte/læreren holder reservasjoner i samme tjenesteklasse.

24.3.1 Tildeling av seter til barn under 14 år som reiser sammen med andre.

For å tilrettelegge tildelingen av et sete til et barn som er under 14 år som er nært en medfølgende person (forelder, foresatt eller lærer) i samsvar med del 24.3.2, vil SAS, uten noen ytterligere kostnad:

(a) tildele et sete før innsjekking til barnet som er nært den medfølgende
personen, eller

(b) hvis SAS ikke tildeler seter før innsjekking, i samsvar med paragraf (a), vil SAS:

(i) gi passasjerer råd før innsjekking om at vi vil tilrettelegge for tildeling av sete for
barn nært en medfølgende person uten noen ytterligere kostnad ved innsjekkingstidspunktet eller ved ombordstigningsgaten,

(ii) tildele seter ved innsjekkingstidspunktet, hvis mulig,

(iii) hvis det ikke er mulig å tildele seter ved innsjekkingstidspunktet, vil SAS, via en
kunngjøring ved gaten, be om frivillige til å bytte seter på tidspunktet for ombordstigning, og

(iv) hvis det ikke er mulig å tildele seter ved innsjekkingstidpunktet og ingen passasjer har
meldt seg frivillig til å endre seter ved tidspunktet for ombordstigning, vil SAS igjen be om frivillige om bprd i flyet for å bytte seter for flyet tar av.

24.3.2 Nærhet til medfølgende persons sete
SAS vil tilrettelegge for, i samsvar med trinnene beskrevet i 24.3 (1) ovenfor, tildelingen av et sete til et barn under 14 år ved å tilby, uten noen ytterligere kostnad:

(a) i tilfellet av et barn som er fire år eller yngre, et sete som er ved siden av deres
medfølgende persons sete;

(b) i tilfellet av et barn som er 5 til 11 år gammel, et sete som er i samme rad som deres
medfølgende persons sete, og som er atskilt fra den medfølgende personens sete med ikke mer enn ett sete; og

(c) i tilfellet av et barn som er 12 eller 13 år gammel, et sete som er i en rad som er atskilt
fra raden til deres medfølgende persons sete med ikke mer enn én rad.

24.3.3 Forskjell i pris
Hvis en passasjer som er tildelt sete i henhold til 24.3.2 bli plassert i en lavere serviceklasse enn hva som er utstedt på billetten, vil fraktselskap tilbakebetale forskjellen mellom serviceklassene.

24.3.4 Mindreårige under 5 år er ikke kvalifisert til å bruke SAS’ tjeneste for mindreårige som reiser alene, og må alltid følges av sin forelder/foresatte/lærer eller en person som er minst 16 år under reisen.

24.4 Passasjerer med funksjonshemninger (pwd)

24.4.1Gyldighet
Denne regelen gjelder for transporten av personer med funksjonshemminger (PWD) på flyvninger driftet av SAS på flyvninger som har avgang fra eller ankommer i Canada.

24.4.2 Aksept av befordring
(1) SAS vil godta bestemmelser gjort av eller på vegne av personer med funksjonshemninger med hensyn til deres selvinnsikt, om dette ikke går ut over unødig motgang for SAS, hvis det for eksempel vil sette sikkerheten eller offentlig helse i fare,

(2) SAS vil ikke nekte å transportere en person med en funksjonshemming med mindre transporten av personen ville påføre unødige vanskeligheter for SAS, for eksempel hvis det ville sette sikkerhet, offentlig helse eller offentlig trygghet i fare.

(3) Hvis SAS nekter å transportere en person med en funksjonshemming av årsaker relatert til deres funksjonshemming
vil vi, på tidspunktet for nektingen, informere personen om årsakene for nektingen. I tillegg, innen 10 dager etter nektingen, vil vi gi personen et skriftlig varsel som legger frem årsakene for nektingen, inkludert:

(a) beviset for unødige vanskeligheter, så som en medisinsk rapport, en ekspertuttalelse eller en ingeniørrapport som demonstrerer at risikoen er vesentlig nok til at det ville være urimelig å fravike eller modifisere et krav;

(b) enhver relevant regel, retningslinje, prosedyre eller forskrift; og

(c) varigheten på nektingen og omstendighetene, hvis noen, som vi ville ha akseptert personen for transport.


24.4.3 Reservasjoner og tjenester på nett
(1) Hvis en person med en funksjonshemming identifiserer arten av sin funksjonshemming når de gjør en reservasjon med SAS, vil vi:

(a) diskutere med personen om deres behov med hensyn til deres funksjonshemming og tjenestene tilbudt av SAS med hensyn til disse behovene;

(b) før vi tildeler et passasjersete til en person med en funksjonshemming, informere personen om passasjersetene som er tilgjengelige i tjenesteklassen personen har bedt om og som har utstyr og fasiliteter som best oppfyller tilgjengelighetsbehovene til den personen, så som toalett tilgjengelig for rullestol eller et passasjersete som har ekstra beinplass, en større setehelling eller bevegelig armstøtte; og

(c) ved tildeling av et passasjersete til en person med en funksjonshemming, ta i betraktning den personens mening med hensyn til hvilke seter som best ville oppfylle tilgjengelighetsbehovene til den personen.

(2) Vi vil gi personen råd om hvorvidt informasjon og/eller dokumenter er nødvendige for å tillate SAS å vurdere forespørselen deres, som per 24.4.6 b nedenfor. Vi vil også gi personen råd om at informasjonen og/eller dokumentene må innsendes innen 48 timer og at vurderingen av forespørselen kan ta opptil 2 virkedager etter mottak av informasjonen og/eller dokumentene.

(3) Som alternativ metode til å bruke nettsiden vår for å utføre eller endre en reservasjon, vil SAS invitere en person med en funksjonshemming til å ringe eller chatte med kundeservice.

24.4.4 Skriftlig bekreftelse av tjenester
(1) SAS vil, uten forsinkelse, indikere i registreringen av en persons reisereservasjon tjenestene som vi vil levere til personen.

(2) SAS vil inkludere en skriftlig bekreftelse på tjenestene i reiseruten som utstedes til personen.

(3) Hvis en tjeneste bekreftes kun etter at reiseruten er utstedet, vil SAS, uten forsinkelse, levere en skriftlig bekreftelse på tjenesten.

24.4.5 Tjenester der et forhåndsvarsel ikke er nødvendig
Tjenestene identifisert nedenfor vil leveres uten noen ytterligere pris eller kostnad. SAS vil ikke kreve at person med funksjonshemning sender inn informasjon og/eller dokumenter, inkludert medisinske sertifikater, for å støtte enhver forespørsel for tjenester identifisert nedenfor.

Uavhengig av når en person med en funksjonshemming utfører forespørselen om følgende tjenester, vil SAS:

(a) Assistere personen med innsjekking ved innsjekkingsskranken;

(b) Tillate personen, hvis de ikke er i stand til å bruke en automatisert selvbetjent kiosk eller annen automatisert innsjekkings- eller billetteringsprosess, å gå først i køen ved en innsjekkingsskranke eller billettskranke;

(c) Hvis personen er i en rullestol, en ombordstigningsstol eller noen annen enhet som gjør at de ikke er selvstendig bevegelige mens de venter i en terminal for avgang etter innsjekking eller for å overføre til en annen strekning av reisen deres, gi personen et sted å vente som er nært personale som er tilgjengelige for å gi assistanse til personen og som periodisk vil spørre om personens behov og ta seg av disse behovene;

(d) Assistere personen med å lagre og hente deres håndbagasje;

(e) I tilfelle av en person som er blind eller har noen annen synssvekkelse,

(1) beskrive for personen, før avgang eller, hvis umulig på grunn av tidsbegrensninger, etter avgang, layout av flyet, inkludert plassering av toaletter og utganger og plasseringen og driften av eventuelle driftskontroller ved personens passasjersete;

(2) beskrive for personen, hvis et måltid tilbys om bord, all maten og drikken som tilbys for fortæring eller gi en meny med stor skrift eller i Braille;

(f) Assistere personen med å vurdere eventuelt underholdningsinnhold som tilbys om bord i et fly;

(g) Før avgang, gi personen en individuell sikkerhetsbriefing og -demonstrasjon;

(h) Assistere personen med å bevege seg mellom sitt passasjersete og et toalett, inkludert ved å assistere dem i å overføres mellom sitt passasjersete og en rullestol om bord;

(i) Tillate en person å bruke toalettet som har størst plass, uavhengig av hvor toalettet er plassert i noen del av flyet, hvis personen trenger en rullestol om bord, eller assistanse av en støtteperson eller førerhund for å bruke et toalett;

(j) Hvis et måltid serveres om bord til personen, assistere personen med måltidet ved å åpne pakker, identifisere matelementer og deres plassering og skjære opp store matporsjoner; og
Hvis en person er ute av stand til å bruke en ringeknapp for å be om assistanse, periodisk spørre om personens behov.

24.4.6 Tjenester der et forhåndsvarsel er nødvendig
Tjenestene identifisert nedenfor vil bli gitt uten ytterligere pris eller kostnad, med unntak av tjenesten beskrevet i 24.4.6 b (1), (2) og (3).

All rimelig anstrengelse

I alle tilfeller vil SAS gjøre all rimelig anstrengelse for å tilby en tjeneste forespurt av en person med en funksjonshemming selv om personen ikke samsvarer med noe krav i denne seksjonen, å gi forhåndsvarsel eller å oppgi informasjon og/eller dokumenter for å tillate oss å vurdere forespørselen.

Tjenester – 48 timers forhåndsvarsel

Underlagt SAS’ krav om at en person med en funksjonshemming oppgir informasjon pg/eller dokumenter identifisert i 24.4.7 nedenfor, vil vi gi følgende tjenester hvis forespurt av en person med en funksjonshemming minst 48 timer før det oppsatte avgangstidspunktet for personens flyvning:

(a) Tildele et passasjersete til en person med en funksjonshemming, og ta i betraktning den personens mening med hensyn til hvilke seter som best ville oppfylle tilgjengelighetsbehovene til den personen;

(b) Gi ytterligere seter ved siden av, som betyr seter som er ves siden av personen med en funksjonshemming i følgende tre (3) situasjoner;

(1) Når personen med en funksjonshemming må reise med en støtteperson for transport hvis, på grunn av arten av deres funksjonshemming, personen med en funksjonshemming, etter avgang og før ankomst, trenger:

(i) assistanse med å spise måltider, ta medisiner, bruke toalettet;
(ii) assistanse med overføring til og fra et passasjersete;
(iii) assistanse med orientering eller kommunikasjon; eller
(iv) fysisk assistanse i tilfelle av en nødssituasjon, inkludert i tilfellet av
en evakuering eller trykkfall;

(2) Når størrelsen på en førerhund som tilhører en person med en funksjonshemming er sådan at personens sete ikke gir tilstrekkelig gulvplass for at hunden skal kunne ligge ned ved personens føtter på en måte som sikrer tryggheten og velværet til hunden og personen; eller

(3) Når en person med en funksjonshemming trenger mer enn ett sete på grunn av arten av deres funksjonshemming, for eksempel hvis de er en person som har et sammensmeltet ben eller som er funksjonshemmet på grunn av alvorlig fedme;

(c) Akseptere for transport et mobilitetshjelpemiddel og/eller annen assisterende enhet, som per 24.4.8 nedenfor;

(d) Akseptere for transport en førerhund, som per 24.4.9 nedenfor;

(e) Assistere personen med å fortsette til ombordstigningsområdet etter innsjekking;

(f) Assistere personen med å fortsette gjennom eventuelle sikkerhetskontrollscreeningprosess på terminalen, inkludert ved å

(1) tilby personale til å assistere personen gjennom prosessen, eller

(2) samarbeide med den relevante sikkerhetskontrollmyndigheten for å tillate en person som ikke reiser med personen med en funksjonshemming å ha tilgang til sikkerhetskontrollscreeningssjekkpunktet slik at de kan assistere personen med en funksjonshemming med å fortsette gjennom prosessen;

(g) Før ombordstigning, overføre personen fra personens eget mobilitetshjelpemiddel og et mobilitetshjelpemiddel gitt av transportøren;

(h) Tillate personen å gå ombord før andre passasjerer hvis:

(1) personen ber om assistanse med ombordstigning, finne sitt passasjersete eller sin kabin, overføre mellom et mobilitetshjelpemiddel og passasjersetet sitt eller lagre håndbagasje;

(2) i det tilfelle der personen er blind eller har annen synshemming, personen ber om en beskrivelse av layout på flyet, eller plasseringen og driften av driftskontroller ved personens passasjersete; eller,

(3) i det tilfellet personen er funksjonshemmet på grunn av en alvorlig allergi, personen ber om å få passasjersetet sitt rengjort for å fjerne alle potensielle alergener;

Merk: Hvis personen har bedt om assistansen i (1) eller (2) ovenfor, kan SAS kreve at personen går ombprd før andre passasjerer eller, hvis de ankommer ombordstigningsområdet etter prioritert boarding, å gå om bord etter de andre passasjerene.


(i) Assistere personen med ombordstigning og ilandstigning;

(j) Før avgang og ved ankomst til reisemålet, overføre personen mellom et mobilitetetshjelpemiddel og personens passasjersete;

(k) Tilby personen med en rullestol om bord;

(l) Etablere en buffersone rundt passasjersetet til en person som har en funksjonshemming grunnet alvorlig allergi ved å gi personen et passasjersete som er i en gruppe med seter annen enn gruppen med seter der kilden for allergenet befinner seg;

(m) Sikre at alle offentlige kunngjøringer som gjøres om bord blir gjort i et lydformat eller et visuelt format som er tilgjengelig for en person med en funksjonshemming;

(n) Assistere personen med å fortsette gjennom grenseklarering (immigrasjon og toll);

(o) Assistere personen med å innhente sin innsjekkede bagasje;

(p) Assistere personen, etter ilandstigning, i å fortsette til det generelle offentlige området;

(q) Assistere personen, etter ilandstigning, i å fortsette til et sted der personen kan motta assistanse enten

(1) Fra et medlem av terminalens driftspersonale for å fortsette til veikantsonen, eller

(2) fra et medlem av den mottakende transportørens personale for å overføre til en ny strekning av reisen deres på den samme flyplassen

24.4.7 Tjenester – Informasjon og/eller dokumenter som må registreres hos SAS
(1) SAS vil kreve at personen registrerer all informasjon og/eller alle dokumenter inkludert et medisinsk
sertifikat som er rimelig nødvendig for å tillate oss å vurdere personens forespørsel for
følgende tjenester:

(a) Medisinsk transport: Medisinsk informasjonsskjema (DOC, 82KB) må fylles ut for medisinsk transport. Skjemaet for medisinsk klarering og håndtering bruker for å avgjøre om transport kan aksepteres eller ikke. Skjemaet brukes i tilfelle av funksjonshemminger som brukkede ben, ben i gips, kuvøser, infeksjon med smittsomme sykdommer, osv. Last opp ditt medisinske skjema her.

(b) Ta med oksygen om bord: Hvis passasjeren vil ta med sin egen oksygen om bord, fyll utOkysgenregistreringsskjema.

(c) Bestilling av oksygen: SAS kan levere medisinsk oksygen for et gebyr hvis forespurt ikke senere enn 48 timer før avgang ved å fylle ut Medisinsk informasjonsskjema (DOC, 82KB).

(d) Førerhund: Hvis passasjeren tar med seg en førerhund om bord må Forespørselskjema for tjenestedyr fylles ut.

(e) Assistanse: Hvis passasjeren ber om assistanse, må Skjema for assistanse fylles ut.

(f) Mobilitetshjelpemidler: Hvis passasjeren ber om å få med seg et mobilitetshjelpemiddel, må Skjema for mobilitetshjelpemidler fylles ut.

(g) Førerhunder, og eventuelt burene deres, som følger passasjerer med redusert bevegelighet, vil bli befordret vederlagsfritt, i tillegg til aktuell bagasjekvote, i samsvar med SAS eller den betjenende transportørens reguleringer, som er tilgjengelig på forespørsel. Dyr for emosjonell støtte aksepteres ikke om bord på SAS-flygninger, unntatt på flygninger som drives av SAS til og fra Canada.

(2) Til tross for (1) ovenfor, beholder SAS retten til å få informasjon og/eller dokumentasjon for å vurdere alle andre forespørsler om tjenester som skal gis til, samt for å bevise egnetheten til å reise hos personer med funksjonshemming, med unntak av de tjenestene identifisert i 24.4.5.

(3) Der SAS krever at personen registrerer informasjon og/eller dokumenter for en forespørsel for tjenester identifisert i 24.4.7(1), må disse registreres hos oss minst 48 timer, inkludert én full virkedag, før det oppsatte avgangstidspunktet for personens flyving for å sikre at vi har tilstrekkelig tid til å vurdere forespørselen.

(4) SAS vil kanskje ikke levere tjenestene identifisert i 24.4.6 og i 24.4.7(1) hvis vi har
bedt om at personen skal registrere informasjon og/eller dokumenter og:

(a) noen av betingelsene referert til i (2) eller (3) ovenfor ikke er oppfylt eller informasjonen og/eller dokumentene oppgitt ikke er rimelig tilstrekkelige for å tillate oss å vurdere forespørselen,

(b) forespørselen ikke har blitt gjort 96 timer i forkant av reise, og

(c) vi har foretatt enhver rimelig anstrengelse for å tilby tjenesten, men kan ikke gjøre det.

(5) Hvis, på forespørsel fra SAS, en person med en funksjonshemming gir oss informasjon og/eller dokumenter relatert til en forespørsel om tjeneste, vil vi tilby å beholde en elektronisk kopi av informasjonen og/eller dokumentene for en periode på minst tre år for formålet å tillate oss å bruke informasjonen og/eller dokumentene hvis personen gjør en annen forespørsel om en tjeneste.

24.4.8 Aksept av mobilitetshjelpemidler og andre assisterende enheter
(1) SAS vil på forespørsel, transportere, gratis og som prioritert bagasje, en person med en funksjonshemmings moblitetshjelpemiddel og vil tillate personen å beholde sitt mobilitetshjelpemiddel inntil det blir nødvendig å lagre det for befordring.

(2) SAS vil foreta enhver rimelig anstrengelse for å tillate en person med en funksjonshemming som bruker en gåstol eller en manuell sammenleggbar rullestol å lagre den om bord i flyet.

(3) Der flyet kan transportere mobilitetshjelpemiddelet, vil SAS:

(a) demontere og pakke, der nødvendig, hjelpemiddelet for transport og pakke ut og montere hjelpemiddelet ved ankomst; og

(b) returnere hjelpemidlet raskt ved ankomst.

(4) Der mobilitetshjelpemiddelet må demonteres og monteres for å kunne bli transportert med personen som trenger det, vil SAS kreve at personen:

(a) gir oss instruksjoner og verktøy for demontering og montering av mobilitetshjelpemidlet; og

Merk: Informasjon for personer som reiser med et mobilitetshjelpemiddel som må demonteres for befordring, inkludert kravet om å levere eventuelle spesialverktøy nødvendig for montering eller demontering av mobilitetshjelpemidlet, kan finnes på vår Nettside.

(b) sjekk inne 90 minutter før oppsatt avgangstidspunkt eller ankomme ombordstigningsgaten for flyvningen deres 45 minutter på forhånd for å tillatte den ekstra tiden nødvendig for å håndtere mobilitetshjelpemiddelet og forberede det for transport.

(c) Personer som reiser med et mobilitetshjelpemiddel som må demonteres for befordring anbefales å fylle ut et skjema på vår Nettside.

(5) Til tross for (4) ovenfor, vil SAS foreta enhver rimelig anstrengelse for å transportere mobilitetshjelpemiddelet selv om skriftlige instruksjoner for demontering og montering ikke gis av personen med en funksjonshemming eller de ovennevnte tidene ikke er oppfylt.

(6) SAS vil nekte å transportere et mobilitetshjelpemiddel der:

(a) vekten eller størrelsen på mobilitetshjelpemiddelet overstiger kapasiteten til heiser eller ramper,

(b) dørene til bagasjeavdelingene er for små for mobilitetshjelpemiddelet, eller

(c) transporten av mobilitetshjelpemiddelet ville sette flyets flydyktighet i fare eller være brudd på sikkerhetsreguleringer.

Merk: Informasjon angående maksimal vekt og dimensjoner på mobilitetshjelpemidler som hvert merke og modell av våre fly er kapable til å transportere kan finnes på vår Nettside.

(7) Når SAS nekter å transportere et mobilitetshjelpemiddel av noen av årsakene ovenfor, vil vi:

(a) på tidspunktet for avvisningen fortelle personen med en funksjonshemming hvorfor mobilitetshjelpemiddelet deres ikke ble aksepert og oppgi årsaken skriftlig innen de neste 10 dagene; og

(b) informere personen med en funksjonshemming om alternative reiser betjent av SAS til samme reisemål der mobilitetshjelpemiddelet deres kan transporteres, og tilby og bestille dette for personen for det minste av prisen for den opprinnelige reisen og prisen for den alternative reisen.

(8) Mobilitetshjelpemidler anses som bagasje for transport på en internasjonal tjeneste med henblikk på ansvarsbegrensning. Flyselskapet vil gjøre personen oppmerksom på muligheten til å fremsette en spesiell interesseerklæring, etter artikkel 22(2) i Montreal-konvensjonen eller etter artikkel 22(2) i Warszawa-konvensjonen, som fastsetter verdien i penger av mobilitetshjelpemiddelet og en beskrivelse av dets identifiserende trekk.

SAS vil, uten ekstra kostnad, tilby en person med funksjonshemming muligheten til å fremsette den spesielle interesseerklæringen, til enhver tid før mobilitetshjelpemiddelet er fjernet av transportøren for lagring i flyets bagasjeavdeling.

Andre assisterende enheter

SAS tillater en person med funksjonshemming å ta med seg ombord og beholde alle små hjelpemidler som personen trenger under reise, så som en stokk, krykker, en kommunikasjonsenhet, en ortopedisk posisjoneringsenhet eller en bærbar oksygenkonsentrator, med unntak av den grad at tilstedeværelsen eller bruken av en slik enhet setter sikkerhet, offentlig helse eller offentlig trygghet i fare.

24.4.9 Aksept av førerhunder
(1) SAS vil, på forespørsel, akseptere for transport en førerhund nødvendig for å assistere en person med en funksjonshemming, og vil tillate førerhunden å bli med personen om bord underlagt:

(a) alle krav om forhåndsvarsel som finnes i 24.4.6

(b) alle tidsgrenser fremlagt i 24.4.7 p. 3 og p. 4 der SAS krever registreringen av ytterligere informasjon og/eller dokumenter

(c) alle krav i (2) og (3) og (4) nedenfor

(2) Transport av en førerhund om følger en person med en funksjonshemming vil være gratis (inkludert både gebyrer og priser). Unntak: I tilfelle av 24.4.6 b (2) provisjonen av seter ved siden av hverandre i tilfellet av internasjonal reise, vil SAS kreve en ytterligere pris som må betales når personen trenger et ytterligere sete for å imøtekomme størrelsen av førerhunden deres.

(3) SAS vil foreta enhver rimelig anstrengelse for å akseptere en førerhund for befordring hvis forespurt av en person med en funksjonshemming selv om personen ikke gir forhåndsvarsel eller informasjon og/eller dokumenter som er forespurt av oss.

(4) SAS krever at personen med funksjonshemming som ber om å reise med en førerhund, til å ha hunden i bånd, i lenke eller sele under reisen, og ha

(a) på tidspunktet som personen med funksjonshemming gjør en bestilling med selskapet, en attest som deklarerer at førerhunden er individuelt trent av en organisasjon eller en person som er spesialisert med førerhund-opplæring for å utføre en oppgave å hjelpe en person med en funksjonshemming med behov relatert til deres funksjonshemming, og

(b) før avgang må et identitetskort eller annet dokument som utstedes av en organisasjon eller person som spesialiserer seg på opplæring av førerhunder som identifiserer personen med en funksjonshemming og attesterer at førerhunden har blitt individuelt opplært av organisasjonen eller personen til å utføre en oppgave for å bistå personen med en funksjonshemming med et behov knyttet til funksjonshemmingen.


(5) SAS kan nekte å transportere en førerhund hvis personen med en funksjonshemming unnlater å ha med seg dokumentasjon på tidspunktet for innsjekking som demonstrerer at hunden har alle nødvendige gyldige helse- og vaksinasjonssertifikater, innreisetillatelser og andre dokumenter påkrevd av land, stater eller territorier for innreise eller transitt.

(6) Når reise involverer mer enn én transportør, er det ansvaret til personen å verifisere retningslinjene til hver transportør involvert i reiseruten og sikre at kravene til hver transportør har blitt oppfylt og at hver transportør er klar over og har samtykket til å bære førerhunden på sitt eget fly.

(7) For ytterligere informasjon, se SAS-informasjon om Å reise med dyr i kabinen eller i lasteseksjonen.

24.4.10 Vi vil levere følgende tjenester hvis forespurt av en person med en funksjonshemming minst 96 timer før planlagt avgangstid for 'personens flygning: a) godta transport av emosjonelt støttedyr, forutsatt at personen med en funksjonshemming gir følgende dokumentasjon til SAS, minst 96 timer før reisen.

24.4.11 Andre tjenester for personer med funksjonshemminger
(1) Passasjerer som krever oksygen under transporten til/fra flyet og/eller under reisen kan ta med seg sin egen komprimerte okysgen. Oksygenet kan bæres med både sin innsjekket eller ikke-innsjekket bagasje.

(a) Bruk av flytende oksygen er forbudt.

(b) Målene for sylinderne må ikke overstige maksimalt tillatt vekt eller dimensjoner for håndbagasje:

 • Størrelse: Maks. 115 cm/46 IN 

 • Vekt: Maks. 5 kg/18 LBS

(c) Når oksygen brukes i kabinen må sylinderen være festet til passasjeren med en stropp, levert av passasjeren.

(2) SAS kan levere medisinsk oksygen for et gebyr hvis forespurt ikke senere enn 48 timer før avgang.

(3) SAS tilbyr ikke en Crelling-sele for barn om bord.

(4) Båre er ikke tilgjengelig hos SAS:

(5) Passasjerer kan ta med seg, gratis og for personlig bruk, medisiner og sprøyter om bord. Medisinene og sprøytene må oppbevares i en separat bag. Passasjeren må kunne vise et sertifikat fra en lege som bekrefter behovet for medisinene og sprøytene.

24.4.12 Skade, ødeleggelse eller tap av mobilitetshjelpemidler
I det tilfellet at et mobilitetshjelpemiddel til en person som reiser med hjelpemiddelet blir skadet, ødelagt eller går tapt, eller ikke gjøres tilgjengelig for personen ved ankomsttidspunktet deres ved reisemålet deres, vil SAS uten forsinkelse og på vår bekostning:

1) gi personen et midlertidig mobilitetshjelpemiddel som oppfyller deres behov i relasjon til deres mobilitet og som de er tillatt å bruke inntil mobilitetshjelpemiddelet deres blir returnert til dem eller er reparert eller erstattet eller inntil de får refusjon av transportøren for tapet av mobilitetshjelpemiddelet;

2) refundere personen for alle kostnader de er påført fordi mobilitetshjelpemiddelet ble skadet, ødelagt eller gikk tapt, eller fordi det ikke ble gjort tilgjengelig for dem på ankomsttidspunktet deres ved reisemålet deres,

3) i tilfellet av et skadet mobilitetshjelpemiddel, arrangere for reparasjonen av mobilitetshjelpemidlet og raskt returnere det til personen, eller, i tilfellet av et skadet mobilitetshjelpemiddel som ikke kan repareres tilstrekkelig,

a) erstatte det skadede mobilitetshjelpemiddelet med den samme modellen av mobilitetshjelpemiddel eller, hvis den samme modellen ikke er tilgjengelig, en modell som har tilsvarende funksjoner og kvaliteter som det skadede mobilitetshjelpemiddelet og som oppfyller personens behov i relasjon til deres mobilitet, eller

b) refundere personen for den fulle erstatningskostnaden for mobilitetshjelpemiddelet og

4) i tilfellet av et ødelagt mobilitetshjelpemiddel eller et mobilitetshjelpemiddel som ikke gjøres tilgjengelig for personen på ankomsttidspunktet deres ved reisemålet deres og som ikke returneres til dem innen 96 timer etter den ankomsten,

a) erstatte det ødelagte eller tapte mobilitetshjelpemiddelet med den samme modellen av mobilitetshjelpemiddel eller, hvis den samme modellen ikke er tilgjengelig, en modell som har tilsvarende funksjoner og kvaliteter som det ødelagte eller tapte mobilitetshjelpemiddelet og som oppfyller personens behov i relasjon til deres mobilitet, eller

b) refundere personen for den fulle erstatningskostnaden for mobilitetshjelpemiddelet.

24.4.13 SAS’ ansvar for førerhunder
SAS er ikke ansvarlig for sykdom, død eller skade på en førerhund som reiser om bord på en SAS-flygning til eller fra Canada, med mindre førerhundens død eller skade skyldes uaktsomhet eller feil hos SAS. SAS' ansvar vil være begrenset til å sørge for medisinsk behandling og kostnaden for behandlingen. Om nødvendig vil SAS gi rimelig økonomisk kompensasjon for erstatning av førerhunden.

24.5 Nektet ombordstigning, kansellering eller lang forsinkelse på flyvninger

Følgende gjelder under APPR hvis du blir nektet ombordstigning eller lider under en kansellert eller svært forsinket flyvning betjent av SAS:

24.5.1 Informasjon
Vi vil holde deg informert på flyplassen og om bord i det påvirkede flyet hvis en flyvning til eller fra Canada er forsinket, kansellerer, opplever en rullebaneforsinkelse eller hvis du blir nektet ombordstigning. Vi vil gi deg oppdateringer basert på tilgjengelig informasjon, inkludert årsaken for forsinkelsen, kanselleringen, rullebaneforsinkelsen og den nektede ombordstigningen:

 • På tidspunktet vi er oppmerksomme på forstyrrelsen,

 • Hvert 30. minutt inntil en ny avgangstid er satt opp, eller du har fått en endring til alternative reisearrangementer, og

 • Når ny informasjon er tilgjengelig.
  I tillegg vil vi gi deg informasjon om:

 • Kompensasjonen som passasjerer kan ha rett til for ubeleiligheten,

 • Standarden på behandling for passasjerer (hvis noen), og

 • Middelet tilgjengelig mot oss, inkludert middel til det relevante byrået.

Denne informasjonen vil bli gitt via hørbare kunngjøringer. Synlige kunngjøringer vil bli gitt på forespørsel. Informasjonen vil også bli gitt til passasjerer ved å bruke den tilgjengelige kommunikasjonsmetoden indikert som de foretrekker, inkludert en metode som er kompatibel med adaptive teknologier tiltenkt å assistere personer med funksjonshemminger

24.5.2 Kompensasjon i tilfelle av en forsinkelse eller kansellering
I tilfelle av en kansellering eller en forsinkelse som er lenger enn 3 timer, som ble forårsaket av omstendigheter utenfor vår kontroll, vil SAS, som din betjenende transportør, hjelpe deg med følgende:

 • I tilfelle av en kansellering eller en forsinkelse som er lenger enn 3 timer, vil vi, hvis du ønsker gi deg en endring gratis til en annen flyvning på samme tjenesteklasse, betjent av oss eller et flyselskap som vi har en kommersiell avtale med for å sikre at reiseplanen din kan fullføres så raskt som mulig.

 • Hvis vi ikke er i stand til å tilby deg en endring med avgang innen 48 timer etter avslutningen av hendelsen som forårsaket kanselleringen eller forsinkelsen, vil vi søke endringsalternativer hos andre flyselskaper.

 • Hvis det ikke er noen endringsalternativer med avgang innen 48 timer etter avslutning av hendelsen som forårsaket kanselleringen eller forsinkelsen, vil du ha mulighet til å velge mellom tilbakebetaling eller gjøre en endring. Ønsker du å bli endret, vil vi også sjekke muligheten for å endre bestillingen på andre flyplassen innen fornuftig avstand og sørge for transport til slik flyplass.

 • I den grad det er mulig vil det alternative reisearrangementet tilby tjenester som er sammenlignbare med de på den opprinnelige billetten.

 • Hvis en høyere tjenesteklasse blir bestilt enn det som opprinnelig var angitt på den opprinnelige billetten, vil vi ikke be om ytterligere betaling fra deg.

 • Ønsker du en tilbakebetaling, vil vi tilbakebetale alle ubrukte deler av billetten, inkludert alle ubrukte hjelpetjenester. Enhver refusjon vil bli utstedt via metoden brukt for original betaling og til personen som kjøpte billetten eller den ytterligere tjenesten innen 30 dager etter dagen SAS ble pålagt å måtte betale tilbake.

I tilfelle av en kansellering eller en forsinkelse som ble forårsaket av omstendigheter innenfor vår kontroll, men påkrevd av sikkerhetsårsaker, vil SAS, som din betjenende transportør, også hjelpe deg med følgende:

 • Hvis flyvningen din er forsinket mer enn 2 timer, eller du må vente på endringsalternativet ditt i mer enn 2 timer, vil vi dekke dine kostnader for Wi-Fi, mat og drikke i rimelig mengde under forsinkelsen.

 • Hvis du er forsinket over natten, vil vi også dekke dine rimelige kostnader for overnattinger og transport til og fra flyplassen i løpet av forsinkelsen.

 • Hvis forsinkelsen eller kanselleringen er innenfor vår kontroll, vil vi tilby deg en endring til neste tilgjengelige flyvning betjent av oss eller et selskap vi har avtale med, som har avgang innen 9 timer etter avgangstiden på den opprinnelige billetten.

 • Hvis vi ikke er i stand til å levere et alternativt arrangement med avgang innen 9 timer etter avgangstiden på den opprinnelige billetten, vil vi tilby deg en endring til den neste tilgjengelige flyvningen betjent av oss eller et annet flyselskap. Hvis det ikke er noen endringsalternativer tilgjengelige med avgang innen 48 timer, vil vi også søke endringsalternativer på andre flyplasser i nærheten og levere transport til slik flyplass.

 • Hvis våre endringsalternativer ikke matcher reisebehovene dine eller hvis det ikke lenger er noe formål for reisen på grunn av avbruddet, har du rett til en refusjon heller enn en endring.

 • Hvis endringsalternativene våre ikke matcher reisebehovene dine og du ikke lenger er på opprinnelsesstedet som er indikert på billetten og det reisen på grunn av avbruddet er formålsløs, har du, i tillegg til en refusjon rett til en bekreftet reservarsjon på en flyreise til det opprinnelsesstedet som imøtekommer dine reisebehov og en fast kompensasjon på CAD 400. I alle andre tilfeller har du rett til en refusjon av den ubrukte delen av billetten, samt den faste kompensasjonen på CAD 400.

 • Vi vil refundere kostnaden for eventuelle ytterligere tjenester du har kjøpt i forbindelse med din opprinnelige billett hvis du ikke mottok disse tjenestene på den alternative flyvningen eller hvis du betalte for disse tjenestene på nytt.

 • Hvis de alternative reisearrangementene gir en lavere tjenesteklasse enn den opprinnelige billetten, vil vi refundere kostnadsforskjellen på den gjeldende delen av billetten.

 • Hvis en høyere tjenesteklasse blir bestilt enn det som opprinnelig var angitt på den opprinnelige billetten, vil vi ikke be om ytterligere betaling fra deg.

 • Enhver refusjon vil bli utstedt via metoden brukt for original betaling og til personen som kjøpte billetten eller den ytterligere tjenesten.

 • Ønsker du en tilbakebetaling, vil vi tilbakebetale alle ubrukte deler av billetten, inkludert alle ubrukte hjelpetjenester. Enhver refusjon vil bli utstedt via metoden brukt for original betaling og til personen som kjøpte billetten eller den ytterligere tjenesten innen 30 dager etter dagen SAS ble pålagt å måtte betale tilbake.

I tilfelle av en kansellering eller forsinkelse ikke relatert til sikkerhet, men som ble forårsaket av omstendigheter innenfor vår kontroll, vil du også ha rett til følgende kompensasjonsbeløp, gitt at SAS er din betjenende transportør og du ble informert om kanselleringen eller forsinket flyvning mindre enn 14 dager før din opprinnelige avgangstid:

CAD 400 i tilfelle av en forsinkelse på 3–6 timer til det endelige reisemålet fastsatt i billetten din
CAD 700 i tilfelle av en forsinkelse på 6–9 timer til det endelige reisemålet fastsatt i billetten din
CAD 1000 i tilfelle av en forsinkelse på mer enn 9 timer til det endelige reisemålet fastsatt i billetten din

24.5.3 Nektet ombordstigning
I tilfelle av nektet ombordstigning på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll, vil SAS, som din betjenende transportør, hjelpe deg med følgende:

 • Hvis du ønsker vil vi arrangere en endring gratis til en annen flyvning på samme tjenesteklasse, betjent av oss eller et flyselskap som vi har en kommersiell avtale med for å sikre at reiseplanen din kan fullføres så raskt som mulig.

 • Hvis vi ikke er i stand til å tilby deg en endring med avgang innen 48 timer etter avslutningen av hendelsen som forårsaket nektingen av ombordstigningen, vil vi søke endringsalternativer hos andre flyselskaper.

 • Hvis det ikke er noen endringsalternativer med avgang innen 48 timer etter avslutning av hendelsen som forårsaket nektingen av ombordstigningen, vil vi også søke endringsalternativer på andre flyplasser innen en rimelig avstand og gi transport til slik flyplass.

 • I den grad det er mulig vil det alternative reisearrangementet tilby tjenester som er sammenlignbare med de på den opprinnelige billetten. Hvis en høyere tjenesteklasse blir bestilt enn det som opprinnelig var angitt på den opprinnelige billetten, vil vi ikke be om ytterligere betaling fra deg.

I tilfelle av nektet ombordstigning på grunn av omstendigheter innenfor vår kontroll, men påkrevd av sikkerhetsårsaker, vil følgende gjelde:

 • Vi vil ikke nekte en passasjer ombordstigning med mindre vi har spurt alle passasjerer om de er villige til å gi opp sitt sete.

 • Hvis vi skulle tilby en fordel i bytte for at en passasjer villig gir opp setet sitt og en passasjer aksepterer tilbudet, eller hvis den forhandler en fordel akseptabel for begge parter, vil vi gi passasjeren en skriftlig bekreftelse på den fordelen før flyvningens avgang.

 • Vi vil ikke nekte ombordstigning til en passasjer som allerede er om bord i flyet med mindre nektingen av ombordstigning er påkrevd av sikkerhetsgrunner.

Hvis det er nødvendig å nekte ombordstigning vil vi gi prioritet for ombordstigning til passasjerer i følgende rekkefølge: En mindreårig som reiser alene, en person med en funksjonshemming og deres støtteperson, førerhund eller annet tjenestedyr, eller emosjonelt støttedyr, hvis noen, en passasjer som reiser med familiemedlemmer, en passasjer som tidligere ble nektet ombordstigning på samme billett.

I tillegg vil vi også hjelpe deg med følgende hvis du blir nektet ombordstigning og årsaken for nektingen er innenfor vår kontroll:

 • Hvis du må vente på endringsalternativet ditt i mer enn 2 timer, vil vi dekke dine kostnader for Wi-Fi, mat og drikke i rimelig mengde under forsinkelsen.

 • Hvis du må vente på endringsalternativet ditt over natten, vil vi også dekke dine rimelige kostnader for overnatting og transport til og fra flyplassen i løpet av ventetiden.

 • Vi vil tilby deg en endring til neste tilgjengelige flyvning betjent av oss eller et flyselskap som vi har en avtale med, som har avgang innen 9 timer etter avgangstiden på den opprinnelige billetten.

 • Hvis vi ikke er i stand til å levere et alternativt arrangement med avgang innen 9 timer etter avgangstiden på den opprinnelige billetten, vil vi tilby deg en endring til den neste tilgjengelige flyvningen betjent av oss eller et annet flyselskap. Hvis det ikke er noen endringsalternativer tilgjengelige med avgang innen 48 timer, vil vi også søke endringsalternativer på andre flyplasser i nærheten og levere transport til slik flyplass.

 • Hvis våre endringsalternativer ikke matcher reisebehovene dine eller hvis det ikke lenger er noe formål for reisen på grunn av avbruddet, har du rett til en refusjon heller enn en endring.

 • Hvis endringsalternativene våre ikke matcher reisebehovene dine og du ikke lenger er på opprinnelsesstedet som er indikert på billetten og det reisen på grunn av avbruddet er formålsløs, har du, i tillegg til en refusjon rett til en bekreftet reservarsjon på en flyreise til det opprinnelsesstedet som imøtekommer dine reisebehov. I alle andre tilfeller har du rett til en refusjon av den ubrukte delen av billetten.

 • Vi vil refundere kostnaden for eventuelle ytterligere tjenester du har kjøpt i forbindelse med din opprinnelige billett hvis du ikke mottok disse tjenestene på den alternative flyvningen eller hvis du betalte for disse tjenestene på nytt.

 • Hvis de alternative reisearrangementene gir en lavere tjenesteklasse enn den opprinnelige billetten, vil vi refundere kostnadsforskjellen på den gjeldende delen av billetten.

 • Hvis en høyere tjenesteklasse blir bestilt enn det som opprinnelig var angitt på den opprinnelige billetten, vil vi ikke be om ytterligere betaling fra deg.

 • Enhver refusjon vil bli utstedt via metoden brukt for original betaling og til personen som kjøpte billetten eller den ytterligere tjenesten innen 30 dager etter dagen som SAS ble pålagt å måtte betale tilbake.

 • I tilfelle av nektet ombordstigning på grunn av omstendigheter innenfor vår kontroll og ikke påkrevd av sikkerhetsårsaker, har du, i tillegg til rettighetene i punktene ovenfor, rett til følgende kompensasjon, gitt at SAS er din betjenende transportør:

CAD 900 i tilfelle av en forsinkelse på 0–6 timer
CAD 1800 i tilfelle av en forsinkelse på 6–9 timer
CAD 2400 i tilfelle av en forsinkelse på over 9 timer

Du vil ha rett til ovenstående kompensjon på tidspunktet du blir varslet om at du er nektet ombordstigning.

Vi vil gi kompensasjonen så snart det er driftsmessig mulig, men ikke senere enn 48 timer etter nektingen av ombordstigning. Hvis kompensjonen betales før ankomsten til flyvningen reservert som del av de alternative reisearrangementene, ved reisemålet som er indikert på billetten, vil den kompensasjonen være basert på flyvningens forventede anskomsttid.

Hvis det ikke er mulig å gi kompensasjonen for ombordstigningstidspunktet for flyvningen reservert som del av alternative reisearrangementer, vil vi gi en skriftlig bekreftelse på beløpet for kompensasjonen om er skyldt. Hvis ankomsten til flyvningen ved reisemålet som er indikert på deres originale billett er etter tidspunktet den var forventet å ankomme når kompensasjonen ble betalt eller bekreftet skriftlig og beløpet som ble betalt eller bekreftet ikke lenger reflekterer det skyldte beløpet, vil vi justere beløpet på kompensasjonen.

24.5.5 Kompensasjon basert på andre forskrifter

Merk at du ikke har rett til å motta kompensasjon hvis du allerede har blitt betalt under en annen passasjerrettighetsregulering for den samme hendelsen.

24.5.6 Krav relatert til appr

For å motta minimumkompensasjonen referert til i APPR, må du registrere en forespørsel om kompensasjon med SAS før den første årsdagen for dagen da flyvningsforsinkelsen eller flyvningskanselleringen skjedde. Vi vil, innen 30 dager etter dagen vi mottar forespørselen, gi kompensasjonen eller en forklaring på hvorfor kompensasjon ikke er betalbar.

Hvis du ikke er enig med avgjørelsen vår, kan du søke hjelp hos Canadian Transportation Agency.

24.6 Rullebaneforsinkelse

Følgende gjelder for alle passasjerer som opplever en rullebaneforsinkelse, uavhengig av typen pris de reiser på eller har kjøpt.

24.6.1 Informasjon
Når det blir klart at flyet vil oppleve en rullebaneforsinkelse vil vi kommunisere med deg i samsvar med 24.5.1.

24.6.2 Medisinsk assistanse i nødsfall
Hvis du trenger medisinsk assistanse i nødsfall mens flyvningen er forsinket på rullebanen etter at dørene til flyet er lukket for å ta av eller etter at flyvningen har landet, vil vi tilrettelegge for tilgang til den medisinske assistansen.

24.6.3 Standarder for behandling
Hvis flyvningen er forsinket på rullebanen etter at dørene til flyet er lukket or å ta av eller etter at flyet har landet, vil vi gi deg følgende behandling, gratis:

 • hvis flyet er utstyrt med toaletter, tilgang til de toalettene som fungerer;

 • egnet ventilasjon og avkjøling eller oppvarming av flyet;

 • hvis det er mulig å kommunisere med personer utenfor flyet, midlene for å gjøre dette; og

 • mat og drikke, i rimelige mengder, der det tas hensyn til lengden på forsinkelsen, tidspunktet på dagen og plasseringen av flyplassen.

24.6.4 Rullebaneforsinkelse (over 3 timer) på en flyplass i Canada

Hvis en flyvning er forsinket på rullebanen på en flyplass i Canada, vil vi tilby en mulighet for passasjerer å gå fra borde 3 timer etter at flydørene har blitt lukket for å ta av og tre timer etter at flyet har landet eller på et tidligere tidspunkt hvis det er mulig. Denne muligheten for å gå fra borde vil imidlertid ikke bli gitt hvis det er sannsynlig at flyet vil ta av mindre enn 3 timer og 45 minutter etter at dørene på flyet er lukket for å ta av eller etter at flyet har landet, og vi er i stand til å fortsette å levere standardene for behandling gitt ovenfor.
Hvis vi vil tillate ilandsstigning, vil vi, hvis det er mulig, gi passasjerer med funksjonshemminger og deres støtteperson, tjenestedyr eller dyr for emosjonell støtte, muligheten til å forlate flyet først.

En mulighet til å gå fra borde vil ikke bli gitt hvis det ikke er mulig, inkludert hvis det ikker mulig av årsaker relatert til trygghet og sikkerhet eller til flygeleder- eller tollkontroll.

24.6.5 Omdirigering av passasjerer
I tilfelle av en omdirigering av passasjerer i samsvar med seksjon 24.5.2 og 24.5.3, skal passasjeren ha rett til den vanlige bagasjekvoten gjeldende for typen tjeneste som opprinnelig ble kjøpt.

Du erkjenner at i forbindelse med din reise blir personopplysninger gitt til oss for følgende formål: foreta en reservasjon, bestille og/eller utstede en billett, kontakte deg angående innsjekking og annen informasjon om flyvningen din, legge til rette for immigrasjons- og innreiseprosedyrer, tollkontroll, verifisering av kredittkort og andre betalingskort, legge til rette for hjelpetjenester, slik som for eksempel hotellreservasjoner og billeie, utvikle og yte spesialtjenester, slik som spesielle fasiliteter for personer med redusert bevegelighet, spesialmåltider og oppfyllelse av andre spesialønsker du som passasjer måtte ha. For disse formålene gir du oss fullmakt til å beholde og bruke slike data og overføre dem til våre egne kontorer, autoriserte agenter, myndighetsbyråer, håndterings- og sikkerhetsagenter, andre fraktførere eller andre tredjeparter innenfor eller utenfor EU i forbindelse med ytelse til deg av reisetjenester og relaterte tjenester. Så langt det er forbudt etter gjeldende lovgivning vil dine personopplysninger ikke bli brukt til markedsføring uten ditt forutgående samtykke. SAS vil kunne lagre personopplysninger i opptil ti år for å håndtere eventuelle krav eller forpliktelser i henhold til gjeldende lov. Personopplysninger vil bli håndtert i samsvar med gjeldende lov, inkludert den generelle datapersonvernforordningen og SAS' Retningslinjer for personvern (Integrity Policy).

Flyselskapets ansvar for passasjerer og bagasjen deres

Dette informasjonsvarselet oppsummerer ansvarsreglene som gjelder for flyselskaper, som pålagt av Fellesskapets regelverk og Montreal-konvensjonen fra 1999.

Kompensasjon i tilfelle død eller skade

Det er ingen finansielle begrensninger når det gjelder ansvaret for passasjerers skade aller død. For skader opptil SDR 128 821, kan ikke flyselskapet bestride krav om kompensasjon. Ved høyere beløp kan flyselskapet forsvare seg mot et krav ved å bevise at det ikke handlet uaktsomt eller på annen måte er skyld i det inntrufne.

Forskuddsbetaling

Hvis en passasjer omkommer eller blir skadd, må flyselskapet foreta en forskuddsbetaling for å dekke umiddelbare økonomiske behov innen 15 dager etter at den personen som har rett til kompensasjon er identifisert. Ved dødsfall skal ikke denne forskuddsbetalingen utgjøre mindre enn 16 000 SDR

Passasjerforsinkelser

I tilfelle passasjerforsinkelser skal flyselskapet betale skadeerstatning med mindre det har iverksatt alle rimelige tiltak for å unngå skaden eller det var umulig å iverksette slike tiltak. Det økonomiske ansvaret for passasjerforsinkelse er begrenset til SDR 5346.

Bagasjeforsinkelse

I tilfelle bagasjeforsinkelse skal flyselskapet betale skadeerstatning med mindre det har iverksatt alle rimelige tiltak for å unngå skaden eller det var umulig å iverksette slike tiltak. Det økonomiske ansvaret for bagasjeforsinkelse er begrenset til 1,288 SDR

Forsinkelse, tap og skade på bagasje

Flyselskapet er erstatningsansvarlig for ødelagt, tapt eller skadd bagasje for et beløp på opptil 1,288 SDR. Når det gjelder innsjekket bagasje, er flyselskapet ansvarlig selv når de ikke er skyld i et inntrufne, med mindre bagasjen var defekt. Når det gjelder bagasje som ikke sjekkes inn, er flyselskapet kun ansvarlig når de er skyld i det inntrufne.

Tidsfrister for krav for forsinket, tapt eller skadet bagasje

Rapportering om skadet/tapt bagasje ved destinasjonen representerer ikke et krav til SAS. Det er derfor nødvendig å registrere et krav direkte innen tidsfristen angitt av Montreal-konvensjonen i 1999.

 • Tapt bagasje – må rapporteres ved ankomstflyplassen og i tillegg må et dokumentert krav sendes til SAS innen 21 dager fra datoen da bagasjen var i din disposisjon.

 • Skadet bagasje – må rapporteres ved ankomstflyplassen og i tillegg må et dokumentert krav sendes til SAS innen syv dager fra datoen da skaden oppstod.

Se også avsnitt 19 i regler og vilkår.

Høyere grenser for bagasje

Under Montreal-konvensjonen fra 1999 er SAS’ ansvar for tapt, skadet eller forsinket bagasje begrenset til SDR 1288. Passasjerer kan dra nytte av høyere ansvar for innsjekket bagasje ved å utføre en spesiell verdsettelse av bagasje og betale et gebyr på 60 euro eller tilsvarende i lokal valuta (pluss MVA for innenlandsflyvninger) per person/enveisflyvning. Betaling av dette gebyret hever ansvarsgrensen for innsjekket bagasje til SDR 2 576. Hvert gebyr for spesialverdsetting av innsjekket bagasje må betales for avreiseflyplassen.

Ansvaret til oppdragsgivende flyselskaper og transportører som gjennomfører reisen
Hvis flyselskapet som faktisk gjennomfører flyvningen ikke er det samme som det oppdragsgivende flyselskapet, har passasjeren rett til å sende en klage eller et krav som skadeerstatning til begge. Hvis navnet eller koden til et flyselskapet fremgår av billetten din, er det dette flyselskapet som er det oppdragsgivende flyselskapet.

TIdsfrist for handling

Klagesaker må fremmes for retten innen to år fra flyets ankomstdato eller fra den datoen flyet etter planen skulle ankommet.

Grunnlag for den ovennevnte informasjonen

Det juridiske grunnlaget for reglene beskrevet ovenfor er Montreal-konvensjonen per 28. mai 1999, som er implementert i EU ved forordning (EF) 2097/97 (endret ved Forordning 889/2002) og EU-medlemsstatenes nasjonale lovgivning.

SDR 1 er omtrent EUR 1,20.

Varsler

Transportøren vil gi hver passasjer hvis transport er styrt av Montreal Convention følgende varsel:

Råd til internasjonale passasjerer om transportørers ansvar

Passasjerer på en reise som involverer et endelig reisemål eller et stopp i et annet land enn avgangslandet bes være klar over at internasjonale traktater kjent som Montreal-konvensjonen eller dens forgjenger Warszawa-konvensjonen, inkludert dens endringer, kan gjelde for hele reisen, inkludert enhver del derav internt i et land. For slike passasjerer gjelder traktaten, inkludert spesielle kontrakter om transport innlemmet i gjeldende tariffer, og vil kunne begrense ansvaret transportørens ansvar med hensyn til dødsfall eller personskade på passasjerer og for ødeleggelse eller tap av, eller skade på, bagasje og for forsinkelse av passasjerer og bagasje.

Vilkår og betingelser for mobilbruk

Innsjekkingstjenesten er tilgjengelig på SAS (SK)-opererte flyreiser der SAS’ innsjekking på nett er tilgjengelig.

Informasjonstjenesten for flyreiser er tilgjengelig på SAS (SK)-opererte flyreiser der SAS’ innsjekking på nett er tilgjengelig.

Tjenesten leveres per SMS og/eller e-post. En generell forutsetning for å motta og sende SMS er en mobiltelefon med GSM eller 3G. Lokale operatørers tilgjengelighet og begrensninger kan gjelde.

Vær oppmerksom på at informasjonen som leveres av SAS er gyldig når meldingen sendes. Den kan være utløpt når informasjonen leses. Enkelte hendelser kommuniseres ikke på grunn av flyplassprosesser. SAS har som intensjon å levere den nyeste relevante informasjonen hver gang. SAS gir ingen garanti, uttrykkelig eller underforstått, og påtar seg ingen form for ansvar for at den aktuelle informasjonen er riktig eller fullstendig.

SAS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller funksjonsproblemer i intern eller ekstern infrastruktur, for eksempel operatørnettverk eller Internett.

SAS’ forpliktelser knyttet til informasjonstjenester for innsjekking og flyreiser oppgitt her er uttrykkelig begrenset til det som oppgis under disse vilkår og betingelser. SAS fraskriver seg ethvert og alt annet ansvar for informasjonstjenester for innsjekking og flyreiser, og skal dermed ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle kostnader, utgifter, skade, krav eller noe annet ansvar eller tap av noe slag – hverken direkte, indirekte, tilfeldige, avledede eller på annen måte – som følge av eller i forbindelse med informasjonstjenestene for innsjekking og flyreiser eller av øvrige grunner.

Transport fra flyplass

Vi anbefaler på det sterkeste at du planlegger rikelig med tid (minst 90 minutter) mellom oppgitt ankomsttid og dagens siste utgående, relevante avgang for bakketransport fra flyplassen.

Flyforsinkelser kan forekomme og flyforsinkelser skyldes ofte hendelser som er force majeure for flyselskapet. I tilfeller av force majeure er ikke flyselskapet ansvarlig for de ekstra kostnadene du måtte bli påført grunnet forsinket innkommende flygning. Det er derfor lurt å planlegge nok tid mellom oppgitt ankomsttid og eventuell videre bakketransport.
Hvis SAS imidlertid er skyld i den forsinkede ankomsten til destinasjonsflyplassen (det vil si at forsinkelsen ikke skyldes force majeure), må en minimumstid på 90 minutter være lagt inn mellom oppgitt ankomsttid og siste utgående, offentlige transport fra flyplassen før SAS vil vurdere eventuell kompensasjon for tapte bakkeoverganger (slik kompensasjon er alltid begrenset til faktiske og dokumenterte kostnader som følge av stengt offentlig transport om natten).

Vilkår og betingelser for internettilgang om bord på sas sine kortdistanseruter
Internettforbindelse


SAS WiFi er en trådløs internettforbindelse som kun er tilgjengelig på SAS' kortdistanseruter. Hvis du ønsker å bruke internettilgangen, skal du klikke på påloggingsfeltet for å forlate SAS-nettsiden og begynne å bruke Internett. Bruken av Internett er basert på denne kontrakten mellom deg og SAS Group. Ikke bruk denne tjenesten hvis du ikke samtykker i alle de følgende vilkårene og betingelsene.

Begrensede bruksrettigheter

Gjengivelse, kopiering, overføring, mangfoldiggjøring eller lagring av deler eller hele innholdet på dette nettstedet uten skriftlig forhåndstillatelse fra SAS Group er strengt forbudt.

Begrensninger for bruk

SAS Group forbeholder seg retten til å bruke filtre til å blokkere nettsteder med et innhold som kan anses som forulempende, ulovlig eller pornografisk. SAS Group kan imidlertid ikke garantere at denne filtreringen til enhver tid er fullstendig.

Visse typer materiell er upassende for mindreårige eller kan oppfattes som støtende eller kritikkverdig. Vennligst vis hensyn overfor dine medpassasjerer, inkludert mindreårige, og respekter deres rettigheter når du bruker internettjenesten ombord.

Tjenesten må ikke brukes til noe ulovlig, upassende eller kriminelt formål eller aktivitet, inkludert, men ikke begrenset til, hacking, sending av uønskede meldinger og utlegging av virus og skadelig programvare på Internett.

Du kan ikke legge ut eller overføre informasjon eller kommunikasjon som, uttrykkelig eller underforstått, er bedragersk, rasistisk, hatsk, sjikanerende, obskøn, pornografisk eller som SAS etter eget forgodtbefinnende anser for å være upassende på andre måter eller som bryter mot gjeldende lokale eller internasjonale lover, regler, orden og/eller forordninger.
Du må ikke forstyrre andre personers bruk eller glede av Internett eller denne tjenesten eller generere for høye nivåer (som fastlagt av oss, etter eget forgodtbefinnende) av internettrafikk.

Innhold

SAS påtar seg ingen form for ansvar for varer, tjenester, informasjon, programvare eller annet materiell som er tilegnet ved denne bruken av Internett.

Du samtykker i å vurdere og være ansvarlig for alle risikoer tilknyttet bruk av innhold som overføres via tjenesten, inkludert det å stole på riktigheten, fullstendigheten eller brukbarheten til slikt innhold. SAS er ikke ansvarlig for noe innhold, og vil forhånds- screene innhold som overføres av deg via tjenesten, men skal ha retten til, etter eget forgodtbefinnende, å nekte eller flytte slikt innhold som er tilgjengelig via tjenesten, inkludert, uten begrensning, alle typer innhold som bryter mot disse vilkårene og betingelsene eller på andre måter er kritikkverdige.

SAS Group kan ta vare på og videreformidle innhold hvis dette er påkrevd ved lov eller er i god tro om at slik ivaretakelse eller videreformidling innen rimelighetens grenser er nødvendig for å handle i samsvar med juridiske prosesser, håndheve disses vilkårene eller betingelsene eller svare på krav om at innhold bryter mot rettighetene til tredjeparter.

Ansvarbegrensning og skadeløsholdelse

SAS Group gir ingen garantier når det gjelder egnetheten, riktigheten eller fullstendigheten til informasjonen som offentliggjøres på nettsteder du besøker eller bruker til noe formål. Alle dokumenter, informasjon og relatert grafikk leveres "som de er", uten noen form for garanti. SAS Group gir herved ingen garantier når det gjelder denne informasjonen, dette inkluderer også alle stilltiende garantier.

Lenker til tredjeparters nettsider

Hyperkoblingene fra SAS-nettstedet skal føre til andre tjenesteleverandørers nettsteder. Disse nettstedene er ikke under SAS Groups kontroll og SAS Group er ikke, under noen omstendigheter, ansvarlig for innholdet til noen tilkoblede nettsteder eller koblinger som er inkludert i et tilkoblet nettsted eller eventuelle endringer eller oppdateringer av slike steder. SAS Group er ikke ansvarlig for nettkasting eller noen annen form for overføring fra et tilkoblet nettsted. SAS Group leverer kun disse koblingene til brukere for å gjøre det enkelt for dem, og at en kobling er inkludert betyr ikke at nettstedet eller tjenesteleverandøren til dette nettstedet er godkjent av SAS Group.

Endringer, feil og avbrudd

SAS Group garanterer ikke at funksjonene på nettstedene du besøker vil være uten avbrudd eller feil, at feil vil bli korrigert eller at disse stedene eller tjenerne som gjør dem tilgjengelige ikke inneholder virus eller andre skadelige elementer. SAS Group har ingen kontroll over de nettstedene du får tilgang til på Internett og påtar seg ikke noen form for ansvar for strømbrudd, værforhold, aerodynamisk interferens eller lignende hendelser som påvirker denne tjenesten og som vi ikke har kontroll over.

SAS påtar seg ingen form for ansvar for at utstyret ditt fungerer som det skal eller for at tjenesten ikke fungerer på utstyret ditt. Tjenesten leveres “som den er” og “som tilgjengelig”, og SAS garanterer ikke at tjenesten vil være uten forstyrrelser eller feil. SAS garanterer ikke noen minimal opp- eller nedlastningshastighet. SAS skal ikke holdes ansvarlig for noen direkte, indirekte, tilfeldig skade, følgeskade eller andre skader som oppstår på grunn av tjenesten eller manglende mulighet til å bruke tjenesten.

SAS WiFi aktiveres så snart flyet forlater utgangen eller senest ved avgang (avhenger av lokale bestemmelser) og deaktiveres når flyet lander. I den første fasen av WiFi-lanseringen vil enkelte områder ikke ha full dekning på deler av flystrekningen. Vi vet at det vil forekomme avbrudd i tjenesten på flyvninger over Nordsjøen til og fra Storbritannia og over Biscayabukta samt på flyvninger til Svalbard og Kanariøyene. WiFi vil være tilgjengelig på det meste av disse flystrekningene.

Ansvarsfraskrivelse

SAS Group skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for noen spesielle, indirekte skader eller følgeskader eller noen form for skader som oppstår på grunn av tap av bruk, data eller fortjeneste, uansett om dette skyldes brudd på et kontraktforhold, uaktsomhet eller annen skadegjørende handling, som oppstår på grunn av eller i forbindelse med bruken eller ytelsen til tjenesten, dokumenter, levering av eller svikt i levering av korrekt fungerende tjenester eller av informasjon som er tilgjengelig på nettstedet brukeren besøkte.
Du samtykker i å holde SAS skadesløs i forhold til alle krav, erstatningsansvar, kostnader og utgifter, inkludert, men ikke begrenset til, rimelige advokatsalærer som påløper på grunn av eller er relatert til enhver bruk av kontoen din, inkludert alt innhold som overføres via tjenesten, din bruk av tjenesten, ditt brudd på disse vilkårene og betingelsene og ditt brudd på alle rettighetene til andre personer.

Eiendomsrettigheter

Tredjepartsleverandører eller SAS har opphavsretten til alt innhold som distribueres via tjenesten og som omfattes av opphavsrett. SAS og/eller slike tredjepartsleverandører av innhold innehar alle rettigheter, eiendomsrett og interesser til slikt innhold, og du kan ikke kopiere, fordele, overføre eller offentliggjøre det i noen form, trykket, elektronisk, digitalisert, lydmessig eller på annen måte, eller endre hele eller deler av slikt innhold uten å ha innhentet skriftlig forhåndssamtykke av opphavsrett-innehaveren.

Varemerker

Alle SAS Group-symboler eller tilsvarende logoer som det henvises til her er enten varemerker eller registrerte varemerker som tilhører SAS Group.

Gjeldende lov

Disse vilkår og betingelser knyttet til Internettilgang om bord SAS’ kortdistanseruter styres av svensk lov, og eventuelle tvister skal løses av domstolen i Sverige.

Personopplysninger

Ved å samtykke til disse vilkårene og betingelsene for Internettilgang om bord SAS’ kortdistansereiser, gir du oss tillatelse til å behandle personopplysningene dine (f.eks. navn, EuroBonus-medlemsnummer, e-postadresse og enhetens MAC-adresse) som du har oppgitt til oss eller tjenesteleverandøren Viasat Inc, 6155 El Camino Real, Carlsbad, CA 92009-1699 til det formål å levere WiFi-tjenesten til deg. Personopplysningene, med unntak av MAC-adresser, vil bli oppbevart så lenge flyvningen varer. MAC-adresser vil bli oppbevart av Viasat Inc i to år etter at de er innhentet for å forbedre brukeropplevelser og overholde gjeldende lovgivning.

Personvernet ditt er meget viktig for oss. Vi vil behandle personopplysningene dine med den største respekt og i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. MAC-adressen din vil aldri bli brukt av SAS eller en tredjepart til markedsføringsformål.

Det rettslige grunnlagets for behandlingen av dine personopplysninger er EU-forordning nr. 2016/679 (personvernforordningen, «GDPR») artikkel 6(1)(a) (samtykke) og artikkel 6(1)(b) (nødvendig for gjennomføring av en kontrakt).

Hvis det er nødvendig, kan vi overføre personopplysningene dine, helt eller delvis, til databehandlere som behandler personopplysningene på vegne av SAS som del av behandlingsaktivitetene for å oppfylle de formålene som beskrevet ovenfor. Dette kan inkludere databehandlere som befinner seg utenfor EU/EØS. I slike tilfeller vil overføringen foretas ved bruk av passende sikkerhetsforanstaltninger, som beskrevet i GDPRs artikkel 46, inkludert bruk av EU-kommisjonens vedtatte standardkontrakter for personvern.
SAS er datakontrolløren som alene eller sammen med andre fastsetter formålene og metodene for behandlingen av personopplysningene dine. SAS er den juridiske enheten som er ansvarlig for personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, inkludert GDPR.

Som datasubjekt har du rett til å:

 • Få tilgang til personopplysninger om deg som vi behandler

 • Korrigere, oppdatere eller slette personopplysninger som er ukorrekte eller ufullstendige

 • Begrense vår behandling av personopplysningene dine

 • Bli glemt. Retten til å bli glemt betyr at du kan be om at vi, så langt det er mulig, sletter alle personopplysninger vi har samlet om deg

 • Motta en kopi av personopplysninger som er relatert til deg og informasjon om vår behandling av personopplysningene dine i et standard dataformat og til å overføre – eller få overført, der dette er teknisk mulig – personopplysningene til en annen kontrollør, og

 • Sende inn en klage til datavernsmyndighetene i din egen jurisdiksjon.

SAS har utnevnt en personvernansvarlig som hjelper SAS med å påse at personopplysningene dine behandles korrekt. Du kan kontakte vår personvernansvarlige hvis du har spørsmål eller andre forespørsler om behandling av personopplysningene dine, hvis du for eksempel ønsker å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysningene dine, ved å sende en e-post til dataprotectionofficer@sas.se eller ved å sende en e-post til:

Data Protection Officer
Scandinavian Airlines System
Frösundaviks Allé 1
169 70 Solna, Sverige