Brukervilkår for profilkonto

Brukervilkår for profilkonto

Gjeldende fra: 13. mars 2018

1.1 Denne profilkontoen eies og drives av Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, et konsortium etablert i henhold til lovene i Danmark, Norge og Sverige, og med hovedkontor i Frösundaviks allé 1, SE-195 87 Stockholm, Sverige (heretter «SAS», «oss» eller «vi»).

1.2 Les gjennom og gjør deg kjent med disse brukervilkårene for profilkontoen («brukervilkår for profilkonto») før du oppretter en personlig profilkonto på nettsiden («profilkonto»). Profilkonto kan åpnes av alle fysiske personer som er 16 år eller eldre.

1.3 Hvis du ikke godtar disse brukervilkårene for profilkonto, har du ikke lov til, og samtykker i, å avstå fra å opprette en konto.

1.4 Disse brukervilkårene for profilkonto er kun relatert til din bruk av denne profilkontoen. Separate vilkår gjelder for flytransport, medlemskap i EuroBonus-programmet og alle kampanjer som SAS holder fra tid til annen. Hvis du kjøper en flybillett for en flygning operert av SAS, gjelder våre generelle vilkår og betingelser samt regler og vilkår for henholdsvis kjøpet og flygningen.

1.5 SAS skal gis skriftlig beskjed om endringer eller tilføyelser i personopplysningene dine dersom du ikke selv kan endre/legge dem til i profilkontoen på nett. Ved endring av navn eller registreringen av fødselsdato, må det vedlegges dokumentasjon som bekrefter opplysningene, f.eks. kopi av gyldig pass. Så snart de nye opplysningene er blitt verifisert, vil den innsendte dokumentasjonen bli destruert. Vær oppmerksom på at når du bestiller en flybillett mens du er logget inn, vil legitimasjonen din på det tidspunktet brukes på billetten. Eventuelle endringer i den personlige profilen på kontoen vil ikke reflekteres i flybilletter som ble bestilt før profilendringen.

1.6 All informasjon du gir oss når du registrerer deg, er logget inn på profilkontoen og bruker nettsiden, vil bli brukt i henhold til våre retningslinjer for personvern for profilkontoinnehavere, som beskrevet i avsnitt 2 nedenfor. Informasjon om informasjonskapsler og bruk av informasjonskapsler på denne nettsiden finner du i våre retningslinjer for informasjonskapsler.

1.7 Din personlige påloggingsinformasjon og bestillingsinformasjon (f.eks. bestillingsreferanse) er ditt eget personlige ansvar. Hvis du har grunn til å tro at kontoen ikke lenger er sikker, må du umiddelbart endre påloggingsinformasjonen.

1.8 Ved å opprette og dermed godta disse brukervilkårene for profilkonto, samtykker du i å motta direkte markedsføring fra oss, f.eks. salgsfremmende kommunikasjon om våre produkter og tjenester. Vennligst se retningslinjer for personvern for profilkontoinnehavere for mer informasjon, f.eks. om hvordan du avslår å motta slik direkte markedsføring.

1.9 Hvis du har spørsmål om profilkontoen din, henviser vi til kontaktinformasjonen på flysas.com.

2.1 For å oppfylle disse brukervilkårene for profilkontoen, må vi behandle din personinformasjon for at du skal kunne inneha en profilkonto. Med andre ord må vi behandle informasjon knyttet til deg som person, for at du skal kunne inneha en konto.

2.2 De aktuelle personopplysningene er informasjon som du selv har gitt oss, f.eks. ditt navn, alder og adresse. Vi behandler disse opplysningene for ulike formål knyttet til overholdelse av brukervilkårene for profilkonto, for eksempel for å administrere kontoen din og reisene dine.

2.3 Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, et konsortium etablert etter lovene i Danmark, Norge og Sverige, og med hovedkontor i Frösundaviks allé 1, SE-195 87 Stockholm, Sverige, er databehandleren og den juridiske personen som, alene eller sammen med andre, vil bestemme formålene og midlene for behandling av persondataene dine.

2.4 Mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine er gitt i våre retningslinjer for personvern for profilkontoinnehavere. Retningslinjene for personvern for profilkontoinnehavere er en integrert del av disse brukervilkårene for profilkonto. Vi forbeholder oss retten til å endre retningslinjene for personvern for profilkontoinnehavere fra tid til annen, som beskrevet i avsnitt 3.7 nedenfor.

2.5 Hvis du ønsker å bli EuroBonus-medlem og få morsomme, enkle og skreddersydde tjenester og tilbud, kan du naturligvis også bestille flybilletter osv. som EuroBonus-medlem. Se våre vilkår og betingelser for EuroBonus og våre retningslinjer for personvern for EuroBonus-medlemmer.

3.1 Unntatt når gjeldende lovverk sier noe annet, har SAS intet ansvar og skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle kostnader eller annen skade du påføres, unntatt det som er uttrykkelig angitt i disse brukervilkårene for profilkonto. Videre er SAS ikke ansvarlig for noen kostnader eller skader som pådras av noen andre enn deg.

3.2 Vi er kun ansvarlig for den delen som involverer selve SAS-flygningen, i samsvar med regler og vilkår for SAS og gjeldende tjenestevilkår. Alle ordninger, fordeler og tjenester som kommer i tillegg til SAS-flygningen er utenfor SAS' ansvar.

3.3 Juridiske verger av kontoinnehavere under 18 år er ansvarlige for å sikre at de mindreårige overholder disse brukervilkårene for profilkonto. Juridiske verger er også ansvarlig for den mindreåriges bruk av reiser, tilbud og fordeler.

3.4 Du kan når som helst si opp profilkontoen. Se vår kontaktinformasjon på flysas.com for å gjøre dette. Når kontoen er avsluttet, vil SAS slette og slutte å behandle dine personopplysninger, med unntak av informasjonen som SAS har en legitim interesse av, eller er juridisk eller kontraktmessig pålagt å beholde og behandle. Du vil ikke kunne bruke kontoen etter at den er avsluttet.

3.5 Vi forbeholder oss retten til å si opp medlemskapet i tilfeller vi anser som misbruk. Du vil ikke kunne bruke kontoen etter at den er avsluttet.

3.6 Misbruk vil kunne bestå av upassende eller respektløs atferd mot oss eller våre forretningspartnere, våre ansatte eller passasjerer, disse brukervilkårene for profilkonto, ulovlig opptreden, svindel eller handlinger som generelt anses som umoralske eller uetiske.

3.7 Vi forbeholder oss retten til å endre disse brukervilkårene for profilkonto. Vi vil i så fall i god tid i forveien og på en tydelig måte gi beskjed om de kommende endringene, slik at du kan velge å avslutte profilkontoen dersom du ikke skulle være enig i endringene. Endringene kan f.eks. omfatte opprettelse av en konto eller retningslinjene for personvern for profilkontoinnehavere og hvordan vi behandler personlige data. Endringer kommuniseres gjennom minst én kanal, hovedsakelig via profilkontoen. Nye regler gjelder uten unntak fra den datoen som er fastsatt. De gjeldende profilkontovilkårene og retningslinjene for personvern for profilkontoinnehavere vil til enhver tid være tilgjengelige på flysas.com, og vi vil selvsagt også gi informasjon om endringer hvis du ber om det.

3.8 Du kan ikke, verken helt eller delvis, tildele eller på annen måte disponere over dine rettigheter og/eller forpliktelser etter disse brukervilkårene for profilkonto uten vårt skriftlige samtykke. På samme måte kan vi ikke tildele eller på andre måter avhende dine rettigheter og/eller forpliktelser under disse brukervilkårene for profilkonto, uten ditt samtykke. Til tross for dette kan vi tildele våre rettigheter og forpliktelser etter disse brukervilkårene for profilkonto uten din godkjenning til i) ethvert datterselskap av SAS eller ii) en enhet som erverver alle eller bortimot alle eiendelene relatert til profilkontoen.

4.1 Så langt lokale lover eller reguleringer tillater det, skal disse profilkontovilkårene reguleres av og tolkes i samsvar med svenske lover. Både du og SAS er underlagt, så langt det tillates av lokale lover eller reguleringer, den ikke-eksklusive domsmyndighet til Stockholms tingrett for å løse enhver tvist som måtte oppstå ut ifra disse brukervilkårene for profilkonti.

4.2 Enhver bestemmelse i disse brukervilkårene for profilkonti som erklæres ugyldig eller umulig å håndheve av en myndighet eller domstol, skal, så langt denne ugyldigheten eller ugjennomførbarheten gjelder, anses for å være atskilt og skal ikke ha innvirkning på de andre gjenværende bestemmelsene, som skal fortsette å gjelde upåvirket.