Retningslinjer for personvern for profilkontoinnehavere

Denne informasjonsmeldingen oppsummerer Retningslinjene for personvern for SAS Profilkontoinnehavere.

Retningslinjer for personvern for profilkontoinnehavere: Oppsummering

Gjeldende fra: 25. januar 2022

Vi er opptatt av å sikre ditt personvern, og vil bare behandle persondataene dine som beskrevet i disse retningslinjene for personvern for profilkontoinnehavere. Retningslinjene for personvern for profilkontoinnehavere er en integrert del av Brukervilkårene for profilkonti.

Vi vil nedenfor forklare hvordan vi samler inn, bruker, overfører, lagrer eller på andre måter behandler persondata knyttet til deg som profilkontoinnehaver. Vårt mål er å være så tydelige, transparente og åpenhjertige som mulig. Skulle du fortsatt ha spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte vårt datavernombud på dataprotectionofficer@sas.se.

Persondata betyr alle opplysninger knyttet til deg som en fysisk person og som kan være grunnlag for å identifisere deg, direkte eller indirekte, så som ditt navn eller foto.

Vi anerkjenner at spesielle kategorier av informasjon, så som data som avslører etnisk opprinnelse, religiøs tro eller helseopplysninger, er særlig sensitive. Vi vil utelukkende innhente og bruke slike sensitive data i samsvar med retningslinjene for personvern for profilkontoinnehavere og der det er strengt nødvendig. For eksempel er det viktig for oss å vite om du er høygravid eller trenger rullestol for å komme inn i flyet.

Behandling av persondata betyr alt arbeid eller sett av tiltak som utføres på persondata, enten gjennom automatiske metoder eller ikke. Alle tiltak som utføres på persondata, fra innsamling og lagring til endring, bruk eller offentliggjøring utgjør dermed «behandling».

Utførelse av vilkårene for profilkontoen

Ditt valg om å opprette en profilkonto krever at SAS registrerer og behandler personopplysningene dine og aktivitetene dine mens du er logget inn og bruker nettsiden. Vi vil derfor behandle dine personopplysninger ut fra det juridiske grunnlag at slik behandling er nødvendig for å kunne oppfylle våre forpliktelser under brukervilkårene for profilkontoen.

Legitime interesser

Vi behandler personopplysninger utfra våre legitime interesser i å forbli konkurransedyktige innenfor markedssegmentet vårt og derfor blant annet å kunne analysere personopplysninger fra profilkontoinnehavere knyttet til reisebestillinger, populære reisemål, valg av tilleggsprodukter, bruk av hjemmesiden og appen, og følge opp resultater av f.eks. e-postkommunikasjon.

Vi vil også behandle persondata på grunnlag av våre legitime interesser for å forebygge, undersøke eller rapportere tilfeller av bedrageri eller sikkerhetsproblemer og for å samarbeide med rettshåndhevende myndigheter.

Vi har veid vår legitime interesse mot nivået på personverninntrengning som vår behandling av personopplysningene dine kan føre til. Vi behandler personopplysningene dine på et generelt og samlet nivå på en gjennomsiktig måte, med det formål å forbedre produktene og tjenestene vi tilbyr deg og med et svært høyt sikkerhetsnivå og med rimelige sikkerhetsforanstaltninger. Vi vurderer det dermed dithen at nivået på personverninntrengningen er begrenset og at våre interesser i å utføre behandlingen av personopplysningene er rimelig og legitim.

Våre rettslige forpliktelser

Vi vil behandle persondataene dine når vi er underlagt en rettslig forpliktelse til å gjøre det, for eksempel når vi er forpliktet til å levere opplysninger til offentlige myndigheter eller vi er underlagt en rettskjennelse.

SAS registrerer og behandler følgende personopplysninger om deg og dine aktiviteter, samlet «personopplysninger»:

 • Personopplysninger som sendes når du oppretter, vedlikeholder eller oppdaterer profilkontoen.

 • Opplysninger som samles om dine reiser og bruk av profilkontoen, f.eks. avreisested og reisemål for reisen, flyselskap, type billetter, bagasje, forhåndsbestilte måltider, oppholdets varighet, eventuelle klager, kjøpstidspunkt og beløp betalt.

 • Opplysninger om kundepleie og reise uregelmessigheter så som forsinkede eller kansellerte flygninger, tapt bagasje og klager, refusjoner, og kompensasjon betalt.

 • Bearbeide, på et aggregert nivå, alle reservasjoner og totale salgsinntekter med sikte på å optimalisere for eksempel flygningsnettverket og prisfastsettingen.

Hvis du godtar våre informasjonskapsler, vil vi behandle personopplysninger om adferden din på nett, slik de registreres av informasjonskapsler og analyseprogrammer på SAS-nettstedet eller applikasjonen. For eksempel, hvilke uttrykk du søker etter, besøkets varighet, hvilke reisemål du er interessert i og hvilke lenker/overskrifter du velger å klikke på. Se våre Retningslinjer for informasjonskapsler for ytterligere informasjon om bruken av informasjonskapsler.

Personopplysningene vi behandler er hovedsakelig hentet rett fra deg, dvs. når du angir kontaktopplysninger for å registrere en profilkonto. I tillegg vil vi innhente og utarbeide personopplysninger fra våre flyvninger, flyplassavdelinger og systemer i den grad det er nødvendig, for å oppfylle våre krav i vilkårene for profilkonti.

Personinformasjonen registreres og behandles for følgende formål:

 • Administrering av profilkontoen og bestillinger osv. som foretas gjennom kontoen.

 • Administrering og gjennomføring av bestillinger og reiser.

 • For å gi deg relevant informasjon, f.eks. bestillingsinformasjon med flyvningsdatoer, forhåndsbestilte måltider, setevalg, bagasje, i påvente av en kommende tur, som melding på profilkontoen, eller, hvis du har bedt om å motta informasjon gjennom en annen kommunikasjonskanal, gjennom nevnte kanal.

 • Registrere og analysere informasjon om kundeservice og reiserelaterte uregelmessigheter, for å f.eks. følge opp og forbedre kundeservice på et generelt og samlet nivå (dvs. ikke for enkelttilfeller).

 • Utføre statistiske analyser om behov, preferanser og kjøpsadferd på et generelt og samlet nivå (dvs. ikke for enkelttilfeller).

 • Utføre grunnleggende analyser av bruk, hyppighet, foretrukne funksjoner og lengden på besøk på SAS-nettsiden og applikasjonen, for å opprettholde, optimalisere og kontinuerlig forbedre funksjonaliteten og funksjonene til våre digitale plattformer og profilkontoen.
  Oppdatere dine kontaktopplysninger og/eller avslutte/blokkere konti for avdøde kunder.

Vi behandler personopplysningene dine så lenge du har en registrert konto. Dine personopplysninger beholdes helt til profilkontoen er avsluttet.

Personopplysninger deles mellom partnere i SAS-konsernet for å drive våre internasjonale flyvninger, for å administrere profilkontoen, for statistikkformål m.m.

Persondata som deles i SAS-konsernet eller med våre forretningspartnere vil noen ganger bli overført til land som ikke tilhører («EU») eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS») og som ikke sørger for et adekvat nivå av beskyttelse for persondata. Slike overføringer vil bli utført i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslover.

Når vi overfører persondata til et land utenfor EU/EØS som ikke har et adekvat nivå av beskyttelse for personlige data, vil vi iverksette passende sikkerhetstiltak, normalt ved å inngå standard kontraktsklausuler som er etablert av Europakommisjonen. De standard kontraktsklausulene kan sees via følgende lenke

Når det ikke foreligger noen adekvansbeslutning fra Europakommisjonen og det heller ikke er etablert passende sikkerhetstiltak i form av kontraktsklausuler som skissert ovenfor, vil vi overføre dine persondata til datterselskaper i SAS-konsernet og til våre forretningspartnere på det rettslige grunnlaget av profilkonto-vilkårene, inkludert de nåværende Retningslinjer for personvern for profilkontoinnehavere. Mer spesifikt vil vi overføre dine personopplysninger på grunnlag av at overføringen er nødvendig for at vi kan utføre vilkårene for profilkontoen.

Scandinavian Airlines System Denmark- Norway-Sweden, et konsortium etablert etter lovene i Danmark, Norge og Sverige, og med hovedkontor i Frösundaviks allé 1, SE-195 87 Stockholm, Sverige, er kontrolløren som, alene eller sammen med andre, vil bestemme formålene og midlene for behandling av dine persondata.

SAS er den rettslige enheten som er ansvarlig for persondata i samsvar med gjeldende lovgivning om databeskyttelse, inkludert personvernforordningen (EU-forordning nr. 2016/679).

SAS har utnevnt et personvernombud som støtter SAS med sikring av at medlemmenes persondata blir korrekt behandlet. Du vil kunne kontakte vårt personvernombud med spørsmål eller anmodninger knyttet til behandlingen av dine persondata, på følgende adresse: dataprotectionofficer@sas.se.

Hvis du har spørsmål om profilkontoen din, henviser vi til kontaktinformasjonen på flysas.com.

Vi ønsker å være så transparente og tydelige som mulig om hvordan vi behandler dine persondata, og har derfor vært særlig nøye med å illustrere dine rettigheter etter disse Retningslinjene for personvern for profilkontoinnehavere. På profilkontoen din kan du nå ikke bare se og oppdatere dine kontaktdetaljer, men også finne informasjon om dine rettigheter og om vår behandling av persondata lagt ut interaktivt. Ved å navigere og betjene profilkontoen, kan du også enkelt håndheve dine rettigheter.
For eksempel har du rett til å få tilgang til de persondata vi behandler om deg. Du kan enkelt innhente et utdrag av persondataene om deg som vi behandler og finne mer informasjon ved å logge deg inn på din profilkonto.

På samme måte kan du finne mer informasjon om og håndheve også de følgende rettighetene:

 • Korrigere, oppdatere eller slette opplysninger som er feilaktig eller ufullstendig på profilkontoen din.

 • Begrense behandlingen av dine personlige data.

 • Å bli glemt. Retten til å bli glemt betyr at du vil kunne be om at vi sletter alle de persondata vi har samlet inn om deg.

 • Motta en kopi av persondataene knyttet til deg og informasjon angående vår behandling av dine persondata i et vanlig brukt dataformat og til å overføre – eller få overført, der det er teknisk mulig – de personlige dataene til en annen kontrollør.

 • Be om at persondata ikke blir brukt for direkte markedsføringsformål.

 • Innlever en klage til personvernmyndigheten i din jurisdiksjon, som i Norge er Datatilsynet.

  Du kan også finne mer informasjon om alle de forskjellige sikringstiltak og tekniske tiltak vi har iverksatt for å beskytte dine data og din rett til personvern og frihet og til å sørge for at vi fullt ut overholder gjeldende personvernlovgivning.

  Hvis du trenger assistanse eller har noen spørsmål angående dine rettigheter, vennligst kontakt vår personvernrådgiveren på dataprotectionofficer@sas.se.

  Vennligst merk deg at begrensning av behandlingen av dine persondata eller håndheving av din rett til å bli glemt vil bety at vi ikke lenger vil være i stand til å yte deg våre tjenester etter profilkontoen. Behandling av personopplysninger som angitt i denne personvernpolitikken for profilkontoinnehavere er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vilkårene for profilkontoen.

  EuroBonus-programmet tilbyr en rekke enkle, gledelige og personlige tjenester og tilbud, som gjør livet lettere for medlemmene våre. Du er når som helst velkommen til å bli EuroBonus-medlem ved å klikke på følgende lenke

I visse situasjoner vil vi ha behov for ditt samtykke for å behandle dine persondata.

For eksempel kan noen av funksjonene og tjenestene knyttet til EuroBonus-medlemskapet også tilbys våre profilkontoinnehavere, avhengig av ditt samtykke. Disse tjenestene innebærer behandling av personopplysninger utover det som angis i denne personvernpolitikken for profilkontoinnehavere. Vi utfører utelukkende slike ekstrafunksjoner og tilhørende ekstrabehandling av personopplysninger dersom vi har fått ditt informerte og spesifikke samtykke.

Derfor kan vi be om ditt samtykke til å f.eks. behandle personopplysninger for å bedre forstå behovene og preferansene dine, f.eks. for profiloppretting, for å bruke informasjon i informasjonskapsler eller for å automatisk fylle inn bestillingsskjemaer med kontaktopplysningene dine, medreisende, pass- og betalingsdata osv., for å gjøre det raskere og enklere å bruke tjenestene våre.

Vi kan også be om ditt samtykke til å bruke post, mobiltelefon, SMS, MMS, e-post, sosiale medier og andre digitale kanaler til å sende reklamekommunikasjon til deg om våre eller våre samarbeidspartneres produkter og tjenester.

Forutsatt at du samtykker i bruk av informasjonskapsler på vår nettside eller applikasjonen, kan vi også be om ditt samtykke til behandling av personopplysningene dine, for å kunne analysere adferden din på nett og dermed f.eks. identifisere hvilke reisemål du er interessert i. Vennligst les mer om vår bruk av informasjonskapsler i våre Retningslinjer for informasjonskapsler.

Behandling av personopplysninger i Kina

Dette avsnittet gjelder for kunder i Folkerepublikken Kina (heretter Kina) og beskriver hvordan vi samler inn, bruker, lagrer, deler og offentliggjør dine personopplysninger i Kina og supplerer andre generelt gjeldende deler av denne personvernerklæringen. Hvis det oppstår uoverensstemmelser eller avvik, har bestemmelsene i dette Kina-avsnittet forrang over bestemmelser som er fastsatt i andre generelt gjeldende avsnitt i denne personvernerklæringen.

Det gjelder for personopplysninger vi samler inn fra eller om deg når du bruker SAS sine tjenester, besøker SAS sine nettsteder, SAS WeChat offisiell konto eller bruker andre nettsteder som drives av SAS som kan være knyttet til denne personvernerklæringen, eller kontakter vårt kundeserviceteam via telefoner, e-post osv. Ved å fortsette å bruke våre tjenester, godtar du innsamling og bruk av dine personopplysninger i samsvar med bestemmelsene i denne personvernerklæring.

Oppdateringer

SAS forbeholder seg retten til å endre Kina-avsnittet av denne personvernerklæringen og vil legge ut en oppdatert versjon av denne personvernerklæringen i samsvar med lover og forskrifter om databeskyttelse av Kina. I den grad SAS vesentlig endrer Kina-avsnittet av denne personvernerklæringen, vil SAS informere deg om slike endringer, og i den grad dette påvirker formålene og behandlingen vi har innhentet ditt samtykke for, vil vi søke ditt samtykke på nytt.

For utøvelse av personvernrettigheter og/eller hvis du har spørsmål eller kommentarer angående dette Kina-avsnittet av personvernerklæringen, er du velkommen til å kontakte vårt personvernombud på dataprotectionofficer@sas.se.

Hvordan innhenter og mottar SAS opplysningene dine?

Denne delen supplerer «Når og hvordan behandler vi dine personopplysninger» i denne personvernerklæringen og avsnitt 3 i dette Kina-avsnittet. SAS vil kunne samle inn og motta personopplysninger fra appens brukere i Kina gjennom Software Development Tools (SDK-er) distribuert i SAS App. Avhengig av SDK, kan typen personopplysninger som samles inn og mottas via SDK-ene inkludere, uten begrensning, appens brukernavn, e-postadresse, telefonnummer, postadresse, EuroBonus-nummer, kredittkortinformasjon (i den grad en kredittkorttransaksjon foretas gjennom appen), passasjerflyinformasjon, appbruksmetrikk og enhetsinformasjon som IP-adresse. SAS kan bruke slik informasjon til å verifisere og autorisere kredittkorttransaksjoner, til å motta tilbakemeldinger om appen og tjenestene og til å spore og analysere bruken av appen.

Nedenfor finner du en liste over SDK-er som for tiden er distribuert i SAS App og som opererer i Kina. SAS kan oppdatere denne listen over SDK-er fra tid til annen hvis det skjer endringer.

Liste over SDK-er distribuert i SAS App som opererer i Kina per 1. november 2021:

SDK-er (PDF, 101KB)

Hvordan SAS bruker opplysningene dine

Denne delen beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn om eller fra deg, formålene vi bruker dem til, og hvorfor vi bruker dem til våre grunnleggende og utvidede forretningsfunksjoner. Dine personopplysninger vil bli samlet inn og behandlet i samsvar med personvernlovgivningen ("PIPL") som trådte i kraft fra og med 1. november 2021, og alle andre lover og forskrifter i Kina som styrer dette området. All behandling av personopplysninger vi utfører er i samsvar med bestemmelsene i personvernlovgivningen i Kina, og disse dataene kan kun brukes til de begrensede formålene som er diskutert i denne delen.

Scandinavian Airlines System Danmark-Norge-Sverige er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger via SAS sine nettsider og i forbindelse med bruken av SAS sine tjenester.

For å kunne tilby deg billetttjenester og andre SAS-tjenester og -produkter, må vi samle inn og bruke visse personopplysninger. Nedenfor listes opp personopplysningene vi kan be deg om å gi oss, eller som vi kan samle inn og bruke om deg. Vær klar over at enkelte tjenestefunksjoner krever noen personopplysninger før de kan leveres. Etter at du har utøvd din rett til å protestere, vil vi ikke lenger kunne fortsette å levere tjenesten som samsvarer med personopplysningene involvert i innvendingen, og vi vil ikke lenger behandle dine tilsvarende personopplysninger.

Vi kan be deg om å gi oss følgende personopplysninger:

Identifikasjons- og kontaktinformasjon

Kjønn, fødselsdato, ID-nr., passnr., statsborgerskap, navn, adresse, telefonnr., e-postadresse og personopplysninger om andre personer du reiser med (inkludert deres kontaktinformasjon). Slik informasjon vil brukes til å sende deg eller din kontaktpersons meldinger på flygninger og bestillinger (inkludert flyavgang, sikkerhetskontroll, ombordstigning, refusjon, flyforsinkelse, forsikringstjenester og melding om ulykke), organisere reiseruten din, reiserute eller andre produkter til deg via e-post, bekrefte identiteten din, motta dine kommentarer om servicekvalitet, motta dine klager og forslag, tilby deg SAS-tjenester og -produkter, og presse til deg, hvis du samtykker i å motta, reklame- og markedsføringsmeldinger. Vær oppmerksom på at når du bestiller de relevante tjenestene for andre, må du oppgi disse passasjerenes personopplysninger, og før du gir oss deres informasjon, må du sørge for at passasjerene forstår og samtykker i denne personvernerklæringen.

Informasjon om EuroBonus-medlemmer

Ditt medlemskontonummer, flyinformasjon, informasjon om mottaker av poenginnløsning og informasjon om det mindreårige medlemmets verge. Slik informasjon vil brukes til å opprettholde deg som vårt EuroBonus-medlem, verifisere medlemsidentitet og behandle din akkumulering, belønning og innløsning av poeng og andre tjenester.

Profilkontoeierinformasjon

Ditt profilkontonummer, navn, alder, adresse og kontaktinformasjon. Slik informasjon vil brukes til å opprettholde deg som vår profilkontoinnehaver og administrere din konto og reiser.

Data og bilder av identitetsdokumenter som kreves i forretningsbehandling

ID-kort, pass, visumside, papirer som myndighetene krever for å ta en flyvning, gyldighetsperiode, utstedelsesmyndigheter, alder eller fødselsdato, kjønn og tilhørende bilder. Slik informasjon og bilder vil brukes, i samsvar med lover og forskrifter, til å bekrefte identiteten din når du bestiller en billett, sjekker inn, tar en flyvning, behandler formaliteter ved innreise/utreise, kjøper luftforsikring, benytter deg av SAS-tjenester og andre tjenester.

Betalingsinformasjon

Ditt kredittkortnummer, faktureringsadresse, kredittkortgyldighet, ordre- og driftsposter, logg og informasjon om risikokontroll. Slik informasjon vil brukes når du kjøper en billett, for å opprettholde betalingsinformasjonen din, bekrefte identiteten din og gi deg SAS-tjenester.

Informasjon for å forbedre reise og andre tjenester

Kontaktperson i nødssituasjoner, spesielle servicekrav og hva personen liker og misliker (måltider om bord, plassering av seter i kabinen, tjenester om bord). Slik informasjon vil brukes til å forbedre og promotere tjenesten vår slik at vi kan tilby tjenester som bedre dekker dine behov og kan pushe til deg, underlagt din avtale, våre kampanje- og markedsføringsmeldinger.

Informasjon som kreves av offentlige helsemyndigheter eller andre offentlige etater eller som er innhentet for å demonstrere din egnethet til å ta flyvningen

Kontaktinformasjon, informasjon om tilstedeværelse eller fravær av mulige COVID-19 eller andre globale pandemisymptomer; informasjon om potensiell eksponering for COVID-19 eller annen global pandemi; informasjon innhentet av vårt bakke- eller reservasjonspersonell i henhold til direktiver fra offentlige helseorganisasjoner eller andre offentlige organer. Slik informasjon vil brukes til å overholde juridiske og regulatoriske krav, fastslå din egnethet til å reise i samsvar med gjeldende offentlige forskrifter og retningslinjer.

Alle andre personopplysninger

vi innhenter for å: gjøre og drive forbindelser mellom flere flyvninger og fremskynde bagasjeklarering over internasjonale grenser; overholdelse av visse regulatoriske krav angående nødssituasjoner og ellers i forbindelse med passasjerflygninger; å overholde visse regulatoriske krav for å verifisere og autentisere identiteten din og ha en legitim forretningsinteresse i å overholde gjeldende juridiske og regulatoriske krav; bruke denne informasjonen til å utføre vår kontrakt med deg; å overholde visse krav i allmennhetens interesse, for eksempel å beskytte mot risiko for passasjerer og offentlig helse, og passasjer- og flysikkerhet.

Vær oppmerksom på at vi vil innhente, lagre, bruke og overføre dine sensitive personopplysninger for de formålene de ble gitt for og ellers i samsvar med vilkårene i denne personvernerklæringen hvis du gir ditt uttrykkelige samtykke på tidspunktet for innsamlingen.

På hvilket rettslig grunnlag behandler SAS dine personopplysninger

Vårt rettslige grunnlag for behandling av personopplysningene dine som beskrives ovenfor, vil avhenge av personopplysningene og de spesifikke omstendighetene der vi behandler dem. Og vi vil i alminnelighet kun innhente personopplysninger fra deg når:

 • vi har innhentet ditt samtykke til å gjøre det;

 • slike opplysninger er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre en kontrakt med deg;

 • behandlingen er i vår rettslige interesse og ikke overstyres av dine rettigheter;

 • vi har juridiske forpliktelser til å behandle dine personopplysninger fra deg eller på annen måte trenger personopplysningene for å beskytte dine eller andre personers vitale interesser;

 • det er nødvendig for å reagere på en offentlig helsekrise eller for å beskytte liv, helse og eiendomssikkerhet til en fysisk person;

 • handlinger, så som nyhetsrapportering og tilsyn av offentlige meninger, utføres for allmennhetens interesse, og behandlingen av personopplysninger er innenfor et rimelig omfang;

 • det er nødvendig å behandle personopplysningene som oppgis av personen det gjelder, eller andre personopplysninger som er blitt lovlig offentliggjort i et rimelig omfang i samsvar med bestemmelsene i PIPL og tilknyttede lover og forskrifter; og

 • andre forhold som fastsettes av lover og administrative forskrifter.


Hvem deler SAS informasjonen din med?

Vi kan dele dine personopplysninger som vi samler inn eller mottar med:

 • Andre flyselskap og andre selskaper som er involvert i levering av den tjenesten du vil gjøre bruk av;

 • Selskaper som er del av bestillingen og gjennomføringen av flyvningen din, f.eks. reisebyråer, fraktspeditører og agenter;

 • IT-leverandører og utviklere som sørger for driften og sikkerheten til våre IT-systemer på vegne av SAS;

 • Kredittkortselskaper som SAS samarbeider med for å tilby ulike betalingsløsninger, så som MasterCard;

 • Sikkerhetsfirmaer og virksomheter som arbeider med å forebygge og bekjempe bedrageri;

 • Selskaper i SAS Group, inkludert men ikke begrenset til SAS EuroBonus AB, SAS Link AB, Scandinavian Airlines Ireland Ltd, SAS Ground Handling A/S, SAS Ground Handling AS, SAS Ground Handling AB, SAS Cargo Group A/S, SAS Cargo Norway AS og SAS Cargo Sweden AB.

 • offentlige etater og myndigheter, politimyndigheter, domstoler; eller

 • Tredjeparter: (a) hvis vi mener at offentliggjøring kreves av gjeldende lov, forskrift eller juridisk prosess (slik som i henhold til rettslig ordre); eller (b) for å beskytte og forsvare våre rettigheter, eller rettighetene eller sikkerheten til tredjeparter, inkludert å etablere, foreta eller forsvare mot juridiske krav.

Utøvelse av dine rettigheter

SAS respekterer din rett til å vite, få innsyn i, korrigere, begrense behandlingen av, slette dine personopplysninger osv.

Rett til innsyn

Du har rett til å få bekreftelse fra oss om hvorvidt personopplysninger om deg blir behandlet, og der det er tilfelle, å be om innsyn i personopplysningene. Tilgangsinformasjonen inkluderer formålene med behandlingen, hvilke kategorier av personopplysninger det gjelder, og mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene har blitt eller vil bli avslørt til.

Du har rett til å få en kopi av personopplysningene som behandles. Hvis du ber om flere kopier, kan vi kreve et rimelig gebyr basert på våre kostnader.

Rett til å korrigere

Du har rett til å få unøyaktige personopplysninger om deg korrigert av oss. Avhengig av formålene med behandlingen, har du rett til å få ufullstendige personopplysninger fullført, herunder ved å gi en supplerende erklæring.

Rett til å slettes

Du har rett til å be oss slette dine personopplysninger.

Rett til innsigelse

Du har rett til når som helst å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger for visse formål. Hvis du utøver denne retten til å protestere, vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine for slike formål. Det påløper ingen kostnader for å utøve denne retten.

En slik rett til å protestere eksisterer imidlertid ikke under visse omstendigheter, f.eks. hvis behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for å ta skritt før inngåelse en kontrakt eller for å gjennomføre en kontrakt som allerede er inngått.

Rett til å kansellere konto

Du har rett til når som helst å kansellere en tidligere registrert konto. Når kontoen din er slettet eller anonymisert, vil vi ikke lenger innhente, bruke eller gi tredjeparter personopplysninger knyttet til kontoen. Likevel må informasjonen du oppgir eller som genereres under bruken av tjenestene våre beholdes av oss i den aktuelle perioden når lover og forskrifter krever det, og myndighetene vil ha rett til å få tilgang til slik informasjon i henhold til loven i løpet av den juridiske oppbevaringsperioden.

For å utøve disse rettighetene, kan du sende en e-post til securedata@sas.se med forespørsler. For at vi skal kunne verifisere identiteten din, bør din skriftlige forespørsel inkludere navnet ditt og adressen din og annen slik informasjon som vil hjelpe oss med å identifisere deg, så som:

 • En e-postadresse du har brukt i kommunikasjon med SAS

 • EuroBonus-nummer eller TravelPass-nummer

 • Et telefonnummer du har brukt i kommunikasjon med SAS (for eksempel kundeservice-saker)

 • Bestillingsnummer og/eller flynummer og dato.

SAS må alltid sørge for at det er den rette personen som mottar opplysningene om hvordan personopplysningene behandles. SAS vil kun offentliggjøre personopplysninger hvis vi kan verifisere din identitet i samsvar med det ovennevnte. Etter at vi har mottatt en forespørsel om å utøve en av disse rettighetene, vil vi gi informasjon om vår reaksjon på anmodningen uten unødig forsinkelse og i alle tilfeller innen 30 dager etter mottak av forespørselen. Denne tiden kan under visse omstendigheter forlenges med ytterligere 30 dager, for eksempel når forespørsler er komplekse eller tallrike.

Sikkerhetskontroll

Informasjonssikkerhet er viktig for SAS. Vi har innført hensiktsmessige tiltak som separat lagring, kryptering, tilgangskontroll, avidentifisering osv. i samsvar med kravene til dataklassifisering og kategorisering, for å beskytte din informasjonssikkerhet mot uautorisert tilgang, avsløring, tap, misbruk, endring og urettmessig bruk av din informasjon og unngå negativ innvirkning på dine personlige rettigheter og interesser.

Mindreårige

SAS legger stor vekt på beskyttelse av mindreåriges personopplysninger. Hvis du er mindreårig under 14 år, bør du innhente skriftlig samtykke fra dine foreldre eller verger før du bruker våre produkter og/eller tjenester. For innsamling av personopplysninger for mindreårige med samtykke fra deres foreldre eller juridiske verger, vil vi kun bruke eller offentliggjøre denne informasjonen når loven tillater det, når det er gitt uttrykkelig samtykke fra deres foreldre eller verger eller når det er nødvendig for å beskytte de mindreårige. Hvis en mindreårig har gitt oss personopplysninger uten samtykke fra foreldre eller foresatte, kan forelderen eller vergen kontakte oss ved å sende en e-post til securedata@sas.se. Vi vil fjerne informasjonen og avslutte abonnementet på barnet fra alle våre elektroniske markedsføringslister.