søk

FORSLAG

  • loader Ikke noe mer innhold å vise

Befordringsvilkar

INNLEDNING

Disse regler og vilkår styrer forholdet mellom deg som passasjer og oss som transportør angående din befordring på et fly som drives av oss eller i henhold til en billett hvor vår flyselskapskode brukes for den aktuelle flyvningen eller en del av strekningen. Dine rettigheter og plikter mot oss og omvendt i denne saken oppsummeres i Regler og vilkår. Vi anbefaler deg å lese Regler og vilkår nøye da de blant annet oppstiller ulike begrensninger som påvirker deg, for eksempel angående vår ansvarsbegrensning overfor deg i tilfelle materiell skade og forsinkelse som påvirker deg og/eller din bagasje. Hvis våre ansvarsbegrensninger ikke er tilfredsstillende i forhold til dine behov, anbefaler vi deg å skaffe en personlig reiseforsikring.

Regler og vilkår kan endres uten forutgående varsel. Den versjon som til enhver tid er gjeldende er den som sist er offentliggjort, og denne kan når som helst lastes ned fra vår Nettside.

Effektiv dato desember 2018

Vi ønsker deg en behagelig flyreise.

 

REGLER OG VILKÅR FOR PASSASJERER OG BAGASJE

 

ARTIKKEL 1: DEFINISJONER

Ved lesning av disse vilkårene, vennligst merk deg at:

«SAS», «vi», «vår» og «oss»

betyr Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, et konsortium etablert etter lovene i Danmark, Norge og Sverige og med registrert hovedkontor i Solna i Sverige. se artikkel 2 for adresser.

«Passasjer», «du», «din» og «deg»

betyr enhver person, unntatt medlemmer av mannskapet, som befordres eller skal befordres i et fly i henhold til en billett.

«Administrasjonsgebyrer»

betyr gebyrer som, hvis aktuelt, belastes passasjerene av fraktføreren og/eller dens autoriserte agent, for eksempel, men ikke begrenset til gjenytelse for endring («endringsgebyrer»), gjenutstedelse («gjenutstedelsesgebyrer») eller refusjon («refusjonsgebyrer») for billetter. Ved å akseptere disse regler og vilkår, aksepterer du også de gjeldende administrasjonsgebyrene.

«Avtalte stoppesteder»

betyr de stedene, unntatt avreisestedet og destinasjonsstedet, som er fastsatt i billetten eller vises i rutetabellene som planlagte stoppesteder på ruten din.

«Flybefordring» eller «fraktfører»

betyr befordring av passasjerer og deres bagasje på et fly.

«Flyselskapskode»

betyr de to tegnene eller tre bokstavene som identifiserer bestemte flyselskaper og som vises på billetten. For eksempel, flyselskapskoden for SAS er SK.

«Artikkel»

betyr en artikkel i disse Generelle regler och vilkår.

«Autorisert agent»

betyr en enkeltperson eller juridisk enhet som av fraktføreren har fått fullmakt til å representere fraktføreren ved salg av flybilletter for sine tjenester eller for tjenestene til en annen fraktfører hvis den nevnte agent har fått slik fullmakt.

«Bagasje»

betyr både innsjekket og ikke-innsjekket bagasje, med mindre noe annet er spesifisert.

«Bagasjekvittering»

betyr den delen av identifikasjonsformularet som av fraktføreren utstedes til passasjeren relatert til befordring av innsjekket bagasje.

«Bagasjemerke»

betyr den delen av identifikasjonsformularet som festes til innsjekket bagasje.

«Transportør»

betyr SAS og/eller enhver annen fraktfører som angis med flyselskapskode på billetten eller en kombinasjonsbillett.

«Fraktførerpålagte tilleggsavgifter»

betyr tilleggsavgifter og gebyrer, som er tilleggsavgifter og gebyrer pålagt av fraktføreren, for eksempel drivstoffavgifter, gebyrer innenlands/utenlands, sikkerhetsavgifter, servicegebyrer osv.

«Charter-avtale»

betyr en avtale hvor en annen part har inngått kontrakt med passasjeren (for eksempel en turoperatør) og overlater til fraktføreren å utføre hele eller deler av flybefordringen i forbindelse med pakkereiser, pakkeferier og pakketurer, inkludert etter EUs pakkereisedirektiv. Den “kontraktsmessige fraktfører” i denne sammenheng er den befrakter eller turoperatør som i egenskap av oppdragsgiver inngår en charter-avtale.

«Innsjekket bagasje»

betyr bagasje som fraktføreren har tatt hånd om, og som det er utstedt et identifikasjonsformular for.

«Siste frist for innsjekking (CID)»

betyr tidsfristen for den bestemte flyplassen, som spesifisert av flyselskapet, der du må gjennomføre innsjekkingsformalitetene og, hvis aktuelt, motta boardingkort.

«Rutesamarbeid»

betyr at én fraktfører foretar flyvninger der seter tilbys av en annen fraktfører som bruker sin egen flyselskapskode alene eller sammen med flyselskapskoden til selskapet som gjennomfører flyvningen.

«Kombinasjonsbillett»

betyr en billett utstedt til deg med forbindelse til en annen billett, som sammen utgjør en enkelt befordringskontrakt.

«Beredskapsplan»

for langvarige rullebaneforsinkelser betyr den beredskapsplan som tas i bruk av fraktføreren i tilfelle en vesentlig forsinkelse av flyet på rullebanen til en flyplass som befinner seg innenfor USAs territorium, som beskrevet av U.S. Department of Transportation (DOT).

«Konvensjon» betyr, i henhold til hva som er aktuelt:

(a) konvensjonen for samling av enkelte regler i Warszawa den 12. oktober 1929; (b) Haag-protokollen av 28. september 1955, som endret Warszawa-konvensjonen; (c) Guadalajara-tilleggskonvensjonen av 18. september 1961; (d) Montreal-protokollene 1, 2 og 4 (1975), som endret Warszawa-konvensjonen; (e) en kombinasjon av de nevnte konvensjoner og protokoller; (f) konvensjonen for samling av enkelte regler om internasjonal luftbefordring, signert i Montreal den 28. mai 1999.

«Kupong»

betyr en flyreisekupong i papir eller en elektronisk kupong, som hver bærer navnet til den passasjeren som skal gjennomføre flyvningen som identifiseres på kupongen.

«Skade»

inkluderer død eller personskade på en passasjer, tap, delvis tap, tyveri eller annen materiell skade som oppstår på grunn av eller i forbindelse med befordring eller andre tjenester som utføres av oss.

«Dager»

betyr kalenderdager, inkludert alle syv dager i uken; forutsatt at, til varslingsformål, den dag varsel sendes ikke telles med; og videre forutsatt at med henblikk på varigheten av en billettens gyldighet, skal den dagen billetten utstedes, eller den dag flyvningen startes, ikke telles med.

«Elektrisk kupong»

betyr en elektronisk flyreisekupong eller annet verdidokument i databasen vår.

«Elektronisk billett»

betyr den billetten som lagres av fraktføreren eller på dens anmodning av et databasert reservasjonssystem og som dokumenteres av reisesammendraget (også kalt reiseplan og kvittering), den elektroniske flyreisekupongen eller et annet dokument som har samme verdi, utstedt av fraktføreren under dens navn.

«Ekstraordinære omstendigheter»

betyr situasjoner der en hendelse ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige forholdsregler var blitt tatt. Slike omstendigheter kan især inntreffe i tilfeller av politisk ustabilitet, meteorologiske forhold som er uforenlig med gjennomføring av de aktuelle flyvningene, sikkerhetsrisikoer, uventede flysikkerhetsmangler, streiker som påvirker driften til en fraktfører eller når effekten av en flyvelederbeslutning i forhold til et bestemt fly på en bestemt dag gir opphav til en lang forsinkelse eller kansellering av en eller flere flyvninger av dette flyet.

«Priser»

betyr de billettpriser, gebyrer, avgifter, kostnader for en reise som belastes passasjeren for en spesifisert reservasjonsklasse, for gitte ruter og eventuelt flyvninger og datoer, samt de aktuelle billettvilkårene.

«Flyreisekupong»

betyr den delen av billetten som bærer påskriften «gyldig for gjennomreise», eller en elektronisk kupong i tilfelle en elektronisk billett, og indikerer de bestemte stedene du har rett til å bli befordret mellom.

«Force majeure»

betyr ekstremt uvanlige og totalt uforutsigbare omstendigheter utenfor din kontroll, med konsekvenser som ikke kunne vært unngått selv om full aktsomhet var blitt utvist.

«Generelle regler och vilkår»

betyr disse Generelle regler och vilkår.

«IATA»

betyr International Air Transport Association.

«Identifiseringsblankett»

betyr et merke som utskrives av fraktfører med eneste formål å identifisere innsjekket bagasje.

«Reiserute/Kvittering»

se Travel Memo.

«Tilleggsavgifter pålagt av andre enn fraktfører»

betyr tilleggsavgifter og gebyrer som pålegges av andre enn fraktfører, vanligvis offentlige myndigheter eller flyplasser. Slike gebyrer og tilleggsavgifter kan være flyplassavgifter, passasjertilleggsavgifter osv.

«Melding om kontraktsvilkår inkorporert gjennom henvisning»

betyr de uttalelser som finnes i eller leveres med en billett eller reiserute/kvittering, identifisert som sådan og som inkorporerer, gjennom henvisning, disse regler og vilkår og meldinger.

«Passasjerkupong» eller «passasjerkvittering»

betyr den delen av billetten som er utskrevet av oss eller på våre vegne, som er merket med det og som i siste instans skal beholdes av deg.

«Passasjerer med redusert mobilitet» (PRM)

betyr en person som har redusert mobilitet ved bruk av transport på grunn av en fysisk funksjonshemning (sensorisk eller bevegelsesevne, varig eller forbigående), mental funksjonshemning eller svekkelse, eller enhver annen årsak til funksjonshemning, eller alder, og som ut fra sin situasjon har behov for oppmerksomhet og tilpasning til hans eller hennes særskilte behov for tjenester som gjøres tilgjengelig for alle passasjerer.

«Startsted»

betyr stedet for avreise som vist på billetten.

«Forordning (EF) 261/2004»

betyr forordning (EF) 261/2004 fra Europaparlamentet og Rådet per 11. februar 2004 som etablerer felles regler for kompensasjon og bistand til passasjerer i tilfelle nektelse av ombordstigning og kansellering eller lang forsinkelse av flyvninger.

«Reservasjon»

betyr enhver forespørsel om befordring av en passasjer som registreres av fraktføreren eller dens autoriserte agent.

«Kjøreplan eller kjøreplanindikatorer»

betyr listen over avreise- og ankomsttider for flyvningene, som vist i kjøreplanguidene som publiseres av fraktfører eller under deres myndighet, og bringes til allmennhetens oppmerksomhet gjennom elektroniske midler.

«SDR»

betyr en «Special Drawing Right», som er den sammensatte valutaenheten som igjen er den offisielle valutaenheten til Det internasjonale pengefondet. Informasjon om gjeldende kurs for en SDR kan finnes på internett eller ved bankkontorer.

«Opphold»

betyr et planlagt stopp på reisen på et punkt mellom avreisestedet og destinasjonen for en minsteperiode på tjuefire timer.

«Prisliste»

betyr de offentliggjorte billettprisene, gebyrene og/eller tilknyttede regler og vilkår for et flyselskap som, om det kreves, er innsendt til de aktuelle myndigheter.

«Skatter»

betyr gebyrer, skatter og avgifter som pålegges av offentlige myndigheter, lufthavnoperatører eller andre myndigheter.

«Billett»

betyr enten dokumentet merket «Passasjerbillett og bagasjekvittering» eller den elektroniske billetten, som i hvert tilfelle utstedes av oss eller på våre vegne, og inkluderer melding om kontraktsvilkår inkorporert gjennom henvisning, andre meldinger og kuponger.

«Reisesammendrag» (eller reiserute eller kvittering)
betyr ett eller flere dokumenter som fraktføreren utsteder til passasjeren som bekrefter utstedelsen av en elektronisk billett som bærer navnet til passasjeren, informasjon om flyvningen og eventuelle meldinger til passasjeren.

«Ikke innsjekket bagasje»

betyr alle typer bagasje ut over innsjekket bagasje.

«Nettsted»

betyr SAS’ nettsider, inklusiv sas.se, sas.no, sas.dk, flysas.com.

ARTIKKEL 2: NAVN OG ADDRESSE TIL SAS


Navnet vårt kan forkortes til vår flyselskapskode, eller noe annet, i billetten. Adressen til SAS anses å være adressen til en av deres primære forretningssteder i Danmark eller Norge eller Sverige.

Danmark:

Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, Amager Strandvej 392, 2770 Kastrup, Danmark

Norge:

Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden Henrik Ibsens vei, Teknisk Base, 2. Etasje 2060 Gardermoen, Norge

Sverige:

Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, SE 195 87 Stockholm, Sverige

ARTIKKEL 3: ANVENDELIGHET


3.1 GENERELT


3.1.1 Med unntak for det som bestemmes i artiklene 3.2, 3.5, 3.6 og 4.1.2 vil våre Regler og vilkår kun gjelde på flyvninger eller flyvningsstrekninger som drives av oss og/eller, hvor vårt navn eller flyselskapskode er angitt i fraktførerfeltet på billetten for den aktuelle flyvningen eller flyvningsstrekningen.

Din reise vil bli regulert av de reglene som gjaldt på den dato du kjøpte billetten; forutsatt, imidlertid, at SAS forbeholder seg retten til å anvende regler som er gjeldende på datoen for din reise når dette er rimelig nødvendig for driftsmessig effektivitet og når regelendringen ikke har noen vesentlig negativ innvirkning på deg.

Utenfor Europa kan det være at forordning (EF) 261/2004 ikke gjelder. Hvis du reiser utenfor Europa på flyvninger som ikke drives av oss, vær da oppmerksom på at du kanskje ikke vil ha rett til assistanse fra SAS, eller det operative flyselskapet i situasjoner hvor din flyvning blir kansellert, forsinket, du nektes ombordstigning eller blir nedgradert. I disse situasjonene vil dine rettigheter bli regulert av den lokale lovgivningen som gjelder for den aktuelle flyvningen.

3.2 CHARTER-OPERASJONER

Hvis befordringen utføres i henhold til en charter-avtale, gjelder disse Regler og vilkår bare i den grad de er inkorporert gjennom henvisning eller på annen måte i charter-avtalen eller billetten.

3.3 RUTESAMARBEID

På noen tjenester har vi rutesamarbeidsordninger med andre transportører. Dette betyr at selv om du har en reservasjon hos oss og har en billett hvor vårt navn eller vår flyselskapskode (SK) er angitt som fraktfører, kan en annen fraktfører operere flyet. Hvis slike ordninger gjelder, vil vi eller våre autoriserte agenter underrette deg om den fraktføreren som opererer flyet på det tidspunkt du foretar reservasjonen. Din kontraktspart er den markedsførende fraktføreren, dvs. den fraktfører som har sin flyselskapskode på flyreisekupongen eller reiseruteslippen ved siden av flynummeret. Uten hensyn til det ovenstående, i tilfelle rutesamarbeid skal alle krav relatert til kompensasjon og assistanse i tilfelle av nektet ombordstigning, kansellering, lange forsinkelser eller nedgradering basert på forordning (EF) 261/2004 sendes inn til driftsansvarlig fraktfører. Andre krav angående erstatning for dokumenterte tap og kostnader kan sendes inn enten til driftsansvarlig eller markedsførende fraktfører.

Videre, med hensyn til rutesamarbeidsflyvninger gjennom en annen transportør som har avgang fra eller ankomst til en flyplass i USA, skal den driftsansvarlige transportørens beredskapsplan for rullebaneforsinkelser være styrende. Detaljert informasjon angående disse beredskapsplanene kan innhentes fra den driftsansvarlige fraktførers nettside.

3.4 INFORMASJON OM IDENTITETEN TIL DE DRIFTSANSVARLIGE FRAKTFØRERNE

Da vi er klar over hvor viktig det er for deg å kjenne den transportøren du faktisk flyr med, gir vi på reservasjonstidspunktet informasjon om identiteten til den driftsansvarlige transportøren du flyr med. Du blir også straks informert i tilfelle driftsansvarlig fraktfører blir endret.

Indirekte salgskanaler, slik som reisebyråer eller internettleverandører som vi ikke har noen innflytelse over, er også forpliktet av artikkel 11 i forordning (EF) nr. 2111/2005 til systematisk å informere deg på reservasjonstidspunktet om driftsansvarlig fraktfører og/eller til å kontakte passasjeren hvis driftsansvarlig fraktfører blir endret.

3.5 OVERSTYRENDE LOV

Disse Regler og vilkår gjelder med mindre de er uforenlige med gjeldende lovregler som ikke kan frafalles gjennom avtale mellom partene, og dermed skal slike lovregler ha gjennomslagskraft.

Hvis noen bestemmelse i disse Regler og vilkår er ugyldig etter noen gjeldende lovregler, skal de andre bestemmelsene uansett forbli gyldige.

3.6 VILKÅRENES FORRANG OVER ANDRE BESTEMMELSER

Unntatt når noe annet bestemmes i disse Regler og vilkår, skal disse vilkårene ha forrang i tilfelle av uoverensstemmelse mellom disse Regler og vilkår og eventuelle andre bestemmelser vi måtte ha angående særlige spørsmål.

3.7 PERSONOPPLYSNINGER

Du erkjenner at i forbindelse med din reise blir personopplysninger gitt til oss for følgende formål: foreta en reservasjon, bestille og/eller utstede en billett, kontakte deg angående innsjekking og annen informasjon om flyvningen din, legge til rette for immigrasjons- og innreiseprosedyrer, tollkontroll, verifisering av kredittkort og andre betalingskort, legge til rette for hjelpetjenester, for eksempel hotellreservasjoner og bilutleie, samt utvikle og yte spesialtjenester, for eksempel spesielle fasiliteter for personer med redusert bevegelighet, spesialmåltider og oppfyllelse av andre spesialønsker du som passasjer måtte ha. For disse formålene gir du oss fullmakt til å beholde og bruke slike data og overføre dem til våre egne kontorer, autoriserte agenter, myndighetsbyråer, håndterings- og sikkerhetsagenter, andre fraktførere eller andre tredjeparter innenfor eller utenfor EU i forbindelse med ytelse til deg av reisetjenester og relaterte tjenester. Så langt det er forbudt etter gjeldende lovgivning vil dine personopplysninger ikke bli brukt til markedsføring uten ditt forutgående samtykke. SAS vil kunne lagre personopplysninger i opptil ti år for å håndtere eventuelle krav eller forpliktelser i henhold til gjeldende lov. Personopplysninger vil bli håndtert i samsvar med gjeldende lov, inkludert den generelle personvernforordningen og SAS sine retningslinjer for personvern (Integrity Policy)

På noen tjenester har vi rutesamarbeidsordninger med andre transportører. Dette betyr at selv om du har en reservasjon hos oss og har en billett hvor vårt navn eller vår flyselskapskode (SK) er angitt som fraktfører, kan en annen fraktfører operere flyet. Hvis slike ordninger gjelder, vil vi eller våre autoriserte agenter underrette deg om den fraktføreren som opererer flyet på det tidspunkt du foretar reservasjonen. Din kontraktspart er den markedsførende fraktføreren, dvs. den fraktfører som har sin flyselskapskode på flyreisekupongen eller reiseruteslippen ved siden av flynummeret. Uten hensyn til det ovenstående, i tilfelle rutesamarbeid skal alle krav relatert til kompensasjon og assistanse i tilfelle av nektet ombordstigning, kansellering, lange forsinkelser eller nedgradering basert på forordning (EF) 261/2004 sendes inn til driftsansvarlig fraktfører. Andre krav angående erstatning for dokumenterte tap og kostnader kan sendes inn enten til driftsansvarlig eller markedsførende fraktfører.

Videre, med hensyn til rutesamarbeidsflyvninger gjennom en annen transportør som har avgang fra eller ankomst til en flyplass i USA, skal den driftsansvarlige transportørens beredskapsplan for rullebaneforsinkelser være styrende. Detaljert informasjon angående disse beredskapsplanene kan innhentes fra den driftsansvarlige fraktførers nettside.

3.4 INFORMASJON OM IDENTITETEN TIL DE DRIFTSANSVARLIGE FRAKTFØRERNE

Da vi er klar over hvor viktig det er for deg å kjenne den transportøren du faktisk flyr med, gir vi på reservasjonstidspunktet informasjon om identiteten til den driftsansvarlige transportøren du flyr med. Du blir også straks informert i tilfelle driftsansvarlig fraktfører blir endret.

Indirekte salgskanaler, slik som reisebyråer eller internettleverandører som vi ikke har noen innflytelse over, er også forpliktet av artikkel 11 i forordning (EF) nr. 2111/2005 til systematisk å informere deg på reservasjonstidspunktet om driftsansvarlig fraktfører og/eller til å kontakte passasjeren hvis driftsansvarlig fraktfører blir endret.

3.5 OVERSTYRENDE LOV

Disse Regler og vilkår gjelder med mindre de er uforenlige med gjeldende lovregler som ikke kan frafalles gjennom avtale mellom partene, og dermed skal slike lovregler ha gjennomslagskraft.

Hvis noen bestemmelse i disse Regler og vilkår er ugyldig etter noen gjeldende lovregler, skal de andre bestemmelsene uansett forbli gyldige.

3.6 VILKÅRENES FORRANG OVER ANDRE BESTEMMELSER

Unntatt når noe annet bestemmes i disse Regler og vilkår, skal disse vilkårene ha forrang i tilfelle av uoverensstemmelse mellom disse Regler og vilkår og eventuelle andre bestemmelser vi måtte ha angående særlige spørsmål.

3.7 PERSONOPPLYSNINGER

Du erkjenner at i forbindelse med din reise blir personopplysninger gitt til oss for følgende formål: foreta en reservasjon, bestille og/eller utstede en billett, kontakte deg angående innsjekking og annen informasjon om flyvningen din, legge til rette for immigrasjons- og innreiseprosedyrer, tollkontroll, verifisering av kredittkort og andre betalingskort, legge til rette for hjelpetjenester, for eksempel hotellreservasjoner og bilutleie, samt utvikle og yte spesialtjenester, for eksempel spesielle fasiliteter for personer med redusert bevegelighet, spesialmåltider og oppfyllelse av andre spesialønsker du som passasjer måtte ha. For disse formålene gir du oss fullmakt til å beholde og bruke slike data og overføre dem til våre egne kontorer, autoriserte agenter, myndighetsbyråer, håndterings- og sikkerhetsagenter, andre fraktførere eller andre tredjeparter innenfor eller utenfor EU i forbindelse med ytelse til deg av reisetjenester og relaterte tjenester. Så langt det er forbudt etter gjeldende lovgivning vil dine personopplysninger ikke bli brukt til markedsføring uten ditt forutgående samtykke. SAS vil kunne lagre personopplysninger i opptil ti år for å håndtere eventuelle krav eller forpliktelser i henhold til gjeldende lov. Personopplysninger vil bli håndtert i samsvar med gjeldende lov, inkludert den generelle personvernforordningen og SAS retningslinjer for personvern (Integrity Policy).

ARTIKKEL 4: BILLETTER

4.1 GENERELLE BESTEMMELSER

4.1.1 Billetten utgjør et avgjørende bevis på befordringskontrakten mellom oss og den passasjer som navngis i billetten. Vi vil yte befordring kun til den passasjer som navngis i billetten, og vi vil kunne kreve at du fremlegger hensiktsmessig identifikasjon.

4.1.2 En billett er overførbar i sin helhet (men ikke delvis), forutsatt;

– at du kontakter oss med en anmodning om overføring av din billett minst 24 timer før det planlagte avreisetidspunktet som vises på billettens første flyreisekupong,

– at vi er den driftsansvarlige fraktføreren for alle flyvningene eller flyvningsstrekningene i billetten, og

– at den person som billetten overføres til oppfyller og overholder alle de betingelser som gjelder for den opprinnelige billetten.

Etter din overgivelse av billetten til oss, vil vi utstede en ny billett i navnet til den personen billetten skal overføres til. Den nye billetten vil være underlagt de samme vilkår og betingelser som gjaldt for den utskiftede billetten. Du vil bli belastet et administrasjonsgebyr for overføring av billetten. For å unngå tvil anses en navneendring som en overføring av billetten, selv om det er du som endrer ditt eget navn, siden en navneendring innebærer at vi er nødt til å utstede en ny billett.

Unntatt på den måten som bestemmes ovenfor, er en billett ikke overførbar.

4.1.3 Enkelte billetter selges til rabattpriser, og slike billetter kan være helt eller delvis ikke-refunderbare. Hvis en billett er ikke-refunderbar, vil de fraktfører-pålagte tilleggsavgiftene også være ikke-refunderbare, mens de tilleggsavgiftene som pålegges av andre enn fraktfører, alltid vil være refunderbare. Du bør velge den billettypen som best passer dine behov. Du kan også ha behov for å sikre at du har hensiktsmessig forsikring som dekker tilfeller hvor du er nødt til å kansellere billetten din.

4.1.4 (a) Hvis du har en billett som beskrevet i artikkel 4.1.3 ovenfor, og du blir forhindret i å reise på grunn av force majeure, vil vi, forutsatt at du straks underretter oss og leverer bevis på slik force majeure, etter vårt eget skjønn enten foreta en refusjon innen rimelig tid eller gi deg en kreditt på det ikke-refunderbare billettprisbeløpet for fremtidige reiser med oss, under begge omstendigheter gjenstand for et administrasjonsgebyr.

(b) Hvis du har en billett som beskrevet i artikkel 4.1.3 ovenfor, og du blir forsinket for din planlagte flyvning på grunn av force majeure, vil vi, forutsatt  at du straks underretter oss og leverer bevis på slik force majeure, ved første anledning og uten ytterligere vederlag befordre deg med en annen av våre planlagte tjenester hvor det er plass tilgjengelig.

4.1.5 Billetten er og forblir til alle tider den utstedende fraktførers eiendom.

4.2 KRAV TIL BILLETT

Med mindre du har en elektronisk billett, har du ikke rett til å bli befordret på en flyvning med mindre du fremlegger en gyldig billett som inneholder flyreisekupongen for den aktuelle flyvningen og alle andre ubrukte flyreisekuponger samt passasjerkupongen. I tillegg har du ikke rett til å bli befordret hvis den fremlagte billetten er skamfert eller hvis den er blitt endret på annen måte enn av oss eller vår autoriserte agent. I tilfelle en elektronisk billett, har du ikke rett til å bli befordret med en flyvning med mindre du fremviser positiv identifikasjon og en gyldig elektronisk billett er blitt behørig utstedt i ditt nevn.

4.3 TAP AV BILLETT

4.3.1 (a) Ved tap av eller ødeleggelse av en billett (eller del av den) som beskrevet i artikkel 4.1.3 ovenfor, vil vi, hvis vi har utstedt den aktuelle billetten, på din anmodning erstatte denne billetten (eller del av den) ved å utstede en ny billett, forutsatt at det foreligger bevis som enkelt kan verifiseres på det aktuelle tidspunktet at en gyldig billett for de(n) aktuelle flyvningen(e) er blitt behørig utstedt. Du vil være ansvarlig for å refundere oss for eventuelle kostnader og tap, opp til verdien av den opprinnelige billetten, som med nødvendighet og rimelighet er pådratt oss eller en annen fraktfører for misbruk av den opprinnelige billetten. Vi vil ikke kreve refusjon fra deg for noen slike tap når de er et resultat av vår egen uaktsomhet. Vi vil kreve et administrasjonsgebyr for denne tjenesten, med mindre tapet eller ødeleggelsen skyldtes uaktsomhet fra vår side eller av en av våre autoriserte agenter.

(b) Ved tap eller ødeleggelse av en billett som er fullt refunderbar, kan vi kreve at du betaler den fulle billettprisen for en ny billett, med forbehold om refusjon hvis og når vi er overbevist om at den tapte eller ødelagte billetten ikke er blitt brukt før gyldighetsperioden løper ut. Hvis du etter å ha funnet den opprinnelige billetten før utløp av dens gyldighet, overleverer den til oss, vil den foregående refusjonen bli behandlet på dette tidspunktet.

4.3.2 En billett er verdifull og du bør ta hensiktsmessige forholdsregler for å sikre at den ikke blir tapt eller stjålet.
 

4.4 GYLDIGHETSPERIODE

4.4.1 Med mindre noe annet er bestemt i billetten, i disse regler og vilkår eller i gjeldende tariffer, (som vil kunne begrense billettens gyldighet, og i så fall vil begrensningen vises på billetten), er en billett gyldig for:

(a) Ett år fra utstedelsesdatoen; eller

(b) Underlagt det vilkår at den første reisen foretas innen ett år fra utstedelsesdatoen, ett år fra datoen for den første reisen etter billetten.

4.4.2 Hvis du etter å ha påbegynt din reise blir ute av stand til å reise innenfor gyldighetsperioden på grunn av sykdom, kan gyldighetsperioden for billetten bare forlenges på grunnlag av prisreglene som styrer billetten din.

4.4.3 Dersom en passasjer dør under reisen, kan billettene til personer som ledsager passasjeren modifiseres ved å frafalle minsteopphold eller forlenge gyldigheten. Enhver slik modifisering skal foretas etter mottak av en gyldig dødsattest, og enhver slik gyldighetsforlengelse skal ikke være for en lengre periode enn førtifem (45) dager fra dødsdatoen.

4.5 KUPONGREKKEFØLGE OG BRUK

4.5.1 En billett består av én eller flere flykuponger. Hver fly kupong utstedes for nøyaktig én sektor. For eksempel: en billett fra Stockholm til New York og tilbake, med sektorer fra Stockholm – København, København – New York, New York – København, København – Stockholm består av fire fly kuponger eller én billett. På samme måte består flygningen fra Stockholm – København, København – Stockholm også av to fly kuponger, uavhengig om det er noen mellomlandinger i København. Billetten du har kjøpt er kun gyldig for den transportrekkefølgen som vises på den. Prisen du har betalt er basert på våre billettpriser, og er spesielt utregnet basert på reisedatoene du har valgt og reiserekkefølgen. Derfor gjelder den utregnede prisen kun for transportrekkefølgen som vises på billetten. Dette er en viktig del av vår kontrakt med deg. På grunn av markedssituasjonen, kan priser som består av flere fly kuponger være billigere enn de respektive individuelle fly seksjonene. For å hindre at disse billigere billettprisene undergraves, har vi gjort det til en regel og et vilkår at sektorer må flys i samme transportrekkefølge som vises på billetten.

4.5.2 Skulle du ønske å endre noen del av reisen, må du kontakte oss på forhånd. Hvis du ikke kan fly i den angitte rekkefølgen på grunn av ekstraordinære hendelser, sykdom eller andre hindringer/grunner du ikke er ansvarlig for, vil de resterende fly kupongene forbli gyldige. I dette tilfellet kan du bruke de resterende fly kupongene i rekkefølgen som vises. Vi må bli informert om de relevante årsakene umiddelbart etter at du er blitt oppmerksom på dem eller etter at hindringen er blitt fjernet. I dette tilfellet kan du bruke de resterende fly kupongene i den planlagte rekkefølgen som vises.

4.5.3 Hvis du har valgt en tariff i samsvar med en fast reiserekkefølge (se 4.3.1), må du merke deg følgende: Hvis du ikke reiser alle de individuelle rutene eller ikke i rekkefølgen som står på billetten med ellers uendret reisedata, vil vi omkalkulere prisen i henhold til din nye rute. Den nye billettprisen vil herved bli bestemt, og du må betale for den faktiske ruten, avhengig av tariff- og reisereglene for billetten. Den nye billettprisen vil være basert på billettprisen som er tilgjengelig samme dag som det ble bedt om en endring i ruteplanen. Denne prisen kan være høyere eller lavere enn prisen du betalte opprinnelig.

Utregningen vil være basert på beste tilgjengelige pris i din bestillingsklasse for den endrede transportrekkefølgen. Hvis bestillingsklassen du opprinnelig bestilte ikke er tilgjengelig for den endrede ruten på dagen du bestiller, vil den laveste tilgjengelige bestillingsklassen brukes for å om kalkulere den endrede transportrekkefølgen. Eventuelle refunderbare skatter og avgifter for ubrukte fly kuponger vil bli trukket fra. Merk at du ikke vil få lov til å reise med mindre du har betalt mellomlegget.
 

4.1 GENERELLE BESTEMMELSER

4.1.1 Billetten utgjør et avgjørende bevis på befordringskontrakten mellom oss og den passasjer som navngis i billetten. Vi vil yte befordring kun til den passasjer som navngis i billetten, og vi vil kunne kreve at du fremlegger hensiktsmessig identifikasjon.

4.1.2 En billett er overførbar i sin helhet (men ikke delvis), forutsatt;

– at du kontakter oss med en anmodning om overføring av din billett minst 24 timer før det planlagte avreisetidspunktet som vises på billettens første flyreisekupong,

– at vi er den driftsansvarlige fraktføreren for alle flyvningene eller flyvningsstrekningene i billetten, og

– at den person som billetten overføres til oppfyller og overholder alle de betingelser som gjelder for den opprinnelige billetten.

Etter din overgivelse av billetten til oss, vil vi utstede en ny billett i navnet til den personen billetten skal overføres til. Den nye billetten vil være underlagt de samme vilkår og betingelser som gjaldt for den utskiftede billetten. Du vil bli belastet et administrasjonsgebyr for overføring av billetten. For å unngå tvil anses en navneendring som en overføring av billetten, selv om det er du som endrer ditt eget navn, siden en navneendring innebærer at vi er nødt til å utstede en ny billett.

Unntatt på den måten som bestemmes ovenfor, er en billett ikke overførbar.

4.1.3 Enkelte billetter selges til rabattpriser, og slike billetter kan være helt eller delvis ikke-refunderbare. Hvis en billett er ikke-refunderbar, vil de fraktfører-pålagte tilleggsavgiftene også være ikke-refunderbare, mens de tilleggsavgiftene som pålegges av andre enn fraktfører, alltid vil være refunderbare. Du bør velge den billettypen som best passer dine behov. Du kan også ha behov for å sikre at du har hensiktsmessig forsikring som dekker tilfeller hvor du er nødt til å kansellere billetten din.

4.1.4 (a) Hvis du har en billett som beskrevet i artikkel 4.1.3 ovenfor, og du blir forhindret i å reise på grunn av force majeure, vil vi, forutsatt at du straks underretter oss og leverer bevis på slik force majeure, etter vårt eget skjønn enten foreta en refusjon innen rimelig tid eller gi deg en kreditt på det ikke-refunderbare billettprisbeløpet for fremtidige reiser med oss, under begge omstendigheter gjenstand for et administrasjonsgebyr.

(b) Hvis du har en billett som beskrevet i artikkel 4.1.3 ovenfor, og du blir forsinket for din planlagte flyvning på grunn av force majeure, vil vi, forutsatt  at du straks underretter oss og leverer bevis på slik force majeure, ved første anledning og uten ytterligere vederlag befordre deg med en annen av våre planlagte tjenester hvor det er plass tilgjengelig.

4.1.5 Billetten er og forblir til alle tider den utstedende fraktførers eiendom.

4.2 KRAV TIL BILLETT

Med mindre du har en elektronisk billett, har du ikke rett til å bli befordret på en flyvning med mindre du fremlegger en gyldig billett som inneholder flyreisekupongen for den aktuelle flyvningen og alle andre ubrukte flyreisekuponger samt passasjerkupongen. I tillegg har du ikke rett til å bli befordret hvis den fremlagte billetten er skamfert eller hvis den er blitt endret på annen måte enn av oss eller vår autoriserte agent. I tilfelle en elektronisk billett, har du ikke rett til å bli befordret med en flyvning med mindre du fremviser positiv identifikasjon og en gyldig elektronisk billett er blitt behørig utstedt i ditt nevn.

4.3 TAP AV BILLETT

4.3.1 (a) Ved tap av eller ødeleggelse av en billett (eller del av den) som beskrevet i artikkel 4.1.3 ovenfor, vil vi, hvis vi har utstedt den aktuelle billetten, på din anmodning erstatte denne billetten (eller del av den) ved å utstede en ny billett, forutsatt at det foreligger bevis som enkelt kan verifiseres på det aktuelle tidspunktet at en gyldig billett for de(n) aktuelle flyvningen(e) er blitt behørig utstedt. Du vil være ansvarlig for å refundere oss for eventuelle kostnader og tap, opp til verdien av den opprinnelige billetten, som med nødvendighet og rimelighet er pådratt oss eller en annen fraktfører for misbruk av den opprinnelige billetten. Vi vil ikke kreve refusjon fra deg for noen slike tap når de er et resultat av vår egen uaktsomhet. Vi vil kreve et administrasjonsgebyr for denne tjenesten, med mindre tapet eller ødeleggelsen skyldtes uaktsomhet fra vår side eller av en av våre autoriserte agenter.

(b) Ved tap eller ødeleggelse av en billett som er fullt refunderbar, kan vi kreve at du betaler den fulle billettprisen for en ny billett, med forbehold om refusjon hvis og når vi er overbevist om at den tapte eller ødelagte billetten ikke er blitt brukt før gyldighetsperioden løper ut. Hvis du etter å ha funnet den opprinnelige billetten før utløp av dens gyldighet, overleverer den til oss, vil den foregående refusjonen bli behandlet på dette tidspunktet.

4.3.2 En billett er verdifull og du bør ta hensiktsmessige forholdsregler for å sikre at den ikke blir tapt eller stjålet.

4.4 GYLDIGHETSPERIODE

4.4.1 Med mindre noe annet er bestemt i billetten, i disse regler og vilkår eller i gjeldende tariffer, (som vil kunne begrense billettens gyldighet, og i så fall vil begrensningen vises på billetten), er en billett gyldig for:

(a) Ett år fra utstedelsesdatoen; eller

(b) Underlagt det vilkår at den første reisen foretas innen ett år fra utstedelsesdatoen, ett år fra datoen for den første reisen etter billetten.

4.4.2 Hvis du etter å ha påbegynt din reise blir ute av stand til å reise innenfor gyldighetsperioden på grunn av sykdom, kan gyldighetsperioden for billetten bare forlenges på grunnlag av prisreglene som styrer billetten din.

4.4.3 Dersom en passasjer dør under reisen, kan billettene til personer som ledsager passasjeren modifiseres ved å frafalle minsteopphold eller forlenge gyldigheten. Enhver slik modifisering skal foretas etter mottak av en gyldig dødsattest, og enhver slik gyldighetsforlengelse skal ikke være for en lengre periode enn førtifem (45) dager fra dødsdatoen.

4.5 KUPONGREKKEFØLGE OG BRUK

4.5.1 En billett består av én eller flere flykuponger. Hver fly kupong utstedes for nøyaktig én sektor. For eksempel: en billett fra Stockholm til New York og tilbake, med sektorer fra Stockholm – København, København – New York, New York – København, København – Stockholm består av fire fly kuponger eller én billett. På samme måte består flygningen fra Stockholm – København, København – Stockholm også av to fly kuponger, uavhengig om det er noen mellomlandinger i København. Billetten du har kjøpt er kun gyldig for den transportrekkefølgen som vises på den. Prisen du har betalt er basert på våre billettpriser, og er spesielt utregnet basert på reisedatoene du har valgt og reiserekkefølgen. Derfor gjelder den utregnede prisen kun for transportrekkefølgen som vises på billetten. Dette er en viktig del av vår kontrakt med deg. På grunn av markedssituasjonen, kan priser som består av flere fly kuponger være billigere enn de respektive individuelle fly seksjonene. For å hindre at disse billigere billettprisene undergraves, har vi gjort det til en regel og et vilkår at sektorer må flys i samme transportrekkefølge som vises på billetten.

4.5.2 Skulle du ønske å endre noen del av reisen, må du kontakte oss på forhånd. Hvis du ikke kan fly i den angitte rekkefølgen på grunn av ekstraordinære hendelser, sykdom eller andre hindringer/grunner du ikke er ansvarlig for, vil de resterende fly kupongene forbli gyldige. I dette tilfellet kan du bruke de resterende fly kupongene i rekkefølgen som vises. Vi må bli informert om de relevante årsakene umiddelbart etter at du er blitt oppmerksom på dem eller etter at hindringen er blitt fjernet. I dette tilfellet kan du bruke de resterende fly kupongene i den planlagte rekkefølgen som vises.

4.5.3 Hvis du har valgt en tariff i samsvar med en fast reiserekkefølge (se 4.3.1), må du merke deg følgende: Hvis du ikke reiser alle de individuelle rutene eller ikke i rekkefølgen som står på billetten med ellers uendret reisedata, vil vi omkalkulere prisen i henhold til din nye rute. Den nye billettprisen vil herved bli bestemt, og du må betale for den faktiske ruten, avhengig av tariff- og reisereglene for billetten. Den nye billettprisen vil være basert på billettprisen som er tilgjengelig samme dag som det ble bedt om en endring i ruteplanen. Denne prisen kan være høyere eller lavere enn prisen du betalte opprinnelig.

Utregningen vil være basert på beste tilgjengelige pris i din bestillingsklasse for den endrede transportrekkefølgen. Hvis bestillingsklassen du opprinnelig bestilte ikke er tilgjengelig for den endrede ruten på dagen du bestiller, vil den laveste tilgjengelige bestillingsklassen brukes for å om kalkulere den endrede transportrekkefølgen. Eventuelle refunderbare skatter og avgifter for ubrukte fly kuponger vil bli trukket fra. Merk at du ikke vil få lov til å reise med mindre du har betalt mellomlegget.

ARTIKKEL 5: PRISER, GEBYRER, SKATTER OG AVGIFTER


5.1 PRISER

Prisen som skal betales dekker kostnaden med å transportere deg fra flyplassen på det faktiske stedet for avgang til flyplassen på den faktiske endedestinasjonen. Den beregnes i samsvar med den prislisten som gjelder på den dagen du bestiller billetten for de flyvningsdatoer og reiserute som vises på din billett. Billettprisen din inkluderer ikke bakketransport mellom flyplasser eller mellom flyplasser og bysentra. Billettprisen vil kunne inkludere tilleggsavgifter som pålegges av fraktføreren. Skulle du endre din reiserute eller reisedatoer, vil dette kunne påvirke den billettprisen som skal betales.

5.2 GEBYRER, SKATTER OG AVGIFTER

5.2.1 Både tilleggsavgifter som er pålagt av transportøren og av andre skal betales av deg.

5.2.2 Hvis du kansellerer en refunderbar billett, vil både tilleggsavgifter som er pålagt av transportør og av andre bli refundert. I henhold til hvilken billettype det dreier seg om, kan refusjonen være underlagt et administrasjonsgebyr. Hvis du kansellerer en ikke-refunderbar billett, vil du bare ha rett til refusjon av tilleggsavgifter som er pålagt av andre enn fraktfører, og slik refusjon vil kunne være underlagt fradrag for et administrasjonsgebyr.

5.3 VALUTA

Hvis du kansellerer en refunderbar billett, vil både tilleggsavgifter som er pålagt av transportør og av andre bli refundert. I henhold til hvilken billettype det dreier seg om, kan refusjonen være underlagt et administrasjonsgebyr. Hvis du kansellerer en ikke-refunderbar billett, vil du bare ha rett til refusjon av tilleggsavgifter som er pålagt av andre enn fraktfører, og slik refusjon vil kunne være underlagt fradrag for et administrasjonsgebyr.

5.4 TILLEGGSAVGIFT FOR KREDITTKORT

En tilleggsavgift vil kunne ilegges reservasjoner som foretas med et kredittkort som spesifisert på reservasjonstidspunktet. Denne avgifter dekker de ekstra kostnadene som er forbundet med kredittkortbetalinger. Under visse omstendigheter vil du kunne ilegges ekstra gebyrer fra din kortutsteder. Alle spørsmål angående slike gebyrer må rettes til kortutsteder.

ARTIKKEL 6: RESERVASJONER


6.1 RESERVASJONSKRAV

6.1.1 Vi eller våre autoriserte agenter vil registrere din(e) reservasjon(er). På forespørsel vil vi gi deg skriftlig bestillingsbekreftelse på din(e) reservasjon(er).

6.1.2 Enkelte priser har betingelser som begrenser eller utelukker din rett til å endre eller kansellere reservasjoner eller til å be om refusjon.

6.2 TIDSBEGRENSNINGER FOR BILLETTERING

Hvis du ikke har betalt for billetten før den spesifiserte tidsbegrensningen for betaling som er meddelt fra oss eller våre autoriserte agenter, kan vi kansellere reservasjonen din.

6.3 SETETILDELING

Transportør vil i rimelig grad bestrebe seg på å oppfylle anmodninger om setetildeling, men kan ikke garantere tildelingen av et gitt sete, selv om reservasjonen er blitt bekreftet for et slikt sete. Fraktfører forbeholder seg retten til å endre setetildelingen når som helst, inkludert etter ombordstigning, av driftsmessige eller sikkerhetsmessige årsaker og på grunn av force majeure.

6.4 SETERESERVASJON ER UNDERLAGT RESERVASJONSGEBYR

Hvis du har betalt for din setereservasjon, har du rett til en viss setekategori (vindu, midtgangsete eller sete i midten). I tilfelle en ombestilling blir endret på vårt initiativ, i tilfelle en flyvning kanselleres, eller i tilfelle endringer foretas av oss av driftsmessige eller sikkerhetsmessige årsaker eller andre grunner, vil vi refundere deg det beløpet du har betalt for din reservasjon hvis din ønskede setekategori ikke er tilgjengelig. Hvis du kansellerer eller ombooker billetten din eller du kjøper en oppgradering, vil det betalte beløp for setereservasjon ikke bli refundert.

ARTIKKEL 7: INNSJEKKING OG OMBORDSTIGNING


7.1 TIDSFRISTER FOR INNSJEKKING

Varierer fra flyplass til flyplass og du må skaffe deg informasjon om disse tidsfristene for å legge til rette for din reise og unngå at din reservasjon blir kansellert.

Hvis din reise inkluderer noen etterfølgende flyvninger med en annen fraktfører, er det ditt ansvar å skaffe deg informasjon om fristene for innsjekking for disse flyvningene.

Du må ha fullført innsjekkingsprosessen senest fristene for innsjekking som angis og du må ankomme tilstrekkelig i forkant av flyvningen til at du er i stand til å gjennomføre alle nødvendige formaliteter for reisen. Hvis du unnlater å gjøre dette eller, ikke fremlegger de dokumenter som gjør det mulig for deg å bli sjekket inn, og du dermed er ute av stand til å reise, har vi rett til å kansellere reservasjonen din og ditt reserverte sete.

Vi er ikke ansvarlig for noen skader du pådrar deg på grunn av unnlatelse av å overholde bestemmelsene i denne klausulen.

7.2 TIDSFRISTER FOR OMBORDSTIGNING

Du må være til stede ved gaten for ombordstigning på det tidspunkt som er angitt av oss. Frister for ombordstigning er tilgjengelig på vår nettside og kan innhentes ved å kontakte oss eller våre autoriserte agenter. Vi har rett til å kansellere din reservasjon og reserverte sete hvis du ikke er til stede ved gaten for ombordstigning på det tidspunkt for ombordstigning som er angitt av oss. Vi er ikke ansvarlig for noen skader du pådrar deg på grunn av unnlatelse av å overholde bestemmelsene i denne klausulen.

7.3 FORPLIKTELSER

Vi har ingen som helst forpliktelse (inkludert, uten begrensning, forpliktelse til å gjennomføre eller betale en refusjon) eller ansvar overfor deg hvis du ikke har overholdt vilkårene i denne artikkelen

ARTIKKEL 8: NEKTELSE OG BEGRENSNING AV BEFORDRING


8.1 RETT TIL Å NEKTE BEFORDRING


Under rimelig utøvelse av vårt skjønn kan vi nekte å befordre deg eller din bagasje, forutsatt at vi har gitt deg skriftlig beskjed om at vi ikke på noe tidspunkt etter datoen for slik beskjed ville befordre deg på våre flyvninger. Vi vil også kunne nekte å befordre deg eller din bagasje hvis en eller flere ting av det følgende har inntruffet, eller hvis vi har rimelig grunn til å tro at det vil kunne inntreffe:

(a) Slike tiltak er nødvendig for å overholde gjeldende lover, forskrifter eller kjennelser;

(b) Befordringen av deg eller din bagasje vil kunne utsette for fare eller påvirke sikkerheten, helsen eller vesentlig påvirke komforten for andre passasjerer eller mannskap;

(c) Din mentale eller fysiske tilstand, inkludert din svekkelse på grunn av alkohol eller rusmidler, presenterer en fare eller risiko for deg selv, passasjerene, mannskapet eller eiendom;

(d) Du har begått en overtredelse på en tidligere flyvning, og vi har grunn til å tro at slik opptreden vil kunne gjentas;

(e) Du har nektet å gjennomgå en sikkerhetskontroll;

(f) Du ikke har betalt gjeldende billettpris, avgifter eller gebyrer;

(g) Du ser ikke ut til å ha gyldige reisedokumenter, vil kunne prøve å komme inn i et land hvor du har mellomlanding, eller som du ikke har gyldige reisedokumenter for, ødelegger dine reisedokumenter under flyvningen eller nekter å overlevere dine reisedokumenter til fly mannskapet når du blir bedt om det; eller hvis vi gjennom noen andre kanaler får grunn til å tro at du ikke vil få tillatelse til å komme inn i destinasjonslandet eller noe annet land som du vil kunne være på transittreise gjennom;

(h) Du fremlegger en billett som er ervervet på ulovlig vis, er kjøpt fra en annen enhet enn oss eller våre autoriserte agenter, eller er blitt rapportert som tapt eller stjålet, er en forfalskning, eller dersom du ikke kan bevise at du er den person som navngis i billetten;

(i) Du har unnlatt å etterleve de kravene som er fastlagt i artikkel 4.3 ovenfor angående kupongrekkefølge og bruk eller du fremviser en billett som er blitt utstedt eller endret på noen som helst måte av andre enn oss eller våre autoriserte agenter, eller billetten er ødelagt;

(j) Du unnlater å overholde våre instruksjoner med hensyn til sikkerhet.

ARTIKKEL 9: SPESIALASSISTANSE (PERSON MED REDUSERT BEVEGELIGHET, BARN UTEN REISEFØLGE)

9.1 PASSASJERER MED REDUSERT MOBILITET (PRM)

Aksept av befordring av passasjerer med redusert bevegelighet, (Passengers with Reduced Mobility, PRM), personer med sykdommer eller andre personer som krever spesialassistanse, må registreres hos oss på forhånd, med mindre noe annet kreves i henhold til gjeldende lover, forskrifter eller kjennelser. Passasjerer med funksjonshemninger som har gitt oss beskjed om eventuelle spesialkrav de måtte ha på det tidspunkt de bestilte billetter og som er godtatt av oss, skal ikke deretter nektes befordring på grunnlag at slik funksjonshemning eller spesialkrav. Videre vil vi gjøre alle rimelige bestrebelser for å yte assistanse til passasjerer med funksjonshemninger, selv om passasjeren ikke har gitt oss beskjed om slike spesielle krav på forhånd. Gravide kvinner vil kunne være underlagt forhåndsordninger hos oss.

Spesialassistanse og tilstander som krever forhåndsordninger for våre flyvninger er tilgjengelige på vår nettside og kan finnes her, og kan også innhentes ved å kontakte oss eller våre autoriserte agenter.

Skulle passasjeren, ved innsjekking eller ombordstigning, kreve spesialassistanse når anmodning om dette ikke er fremmet i tide og i samsvar med denne artikkelen, har vi rett til å nekte passasjeren befordring.

9.2 SPESIALASSISTANSE

Spesialassistanse vil utføres i samsvar med våre regler for slik assistanse, og denne informasjonen er tilgjengelig på vår nettside og kan innhentes ved å kontakte oss eller våre autoriserte agenter når som helst.

9.3 BARN SOM REISER ALENE (UM)

Aksept for befordring av barn uten reisefølge (UM) må registreres hos oss på forhånd. Barn som reiser alene vil ikke aksepteres for befordring, hvis det før avreise ser ut til at dårlige værforhold eller andre ekstraordinære omstendigheter vil kunne gjøre det vanskelig å lande på det planlagte ankomststedet.

9.4 SPESIALMÅLTIDER

Hvis en passasjer krever et spesialmåltid, må vedkommende undersøke tilgjengeligheten for dette når de foretar reservasjonen (og/eller endrer en reservasjon) eller innen den tidsfrist som offentliggjøres av oss for dette formål. For øvrig kan ikke fraktføreren garantere tilgjengeligheten av et slikt spesialmåltid om bord på den spesifikke flyvningen.

ARTIKKEL 10: BAGASJE


10.1 KVOTE FOR GRATIS BAGASJE OG EKSTRA BAGASJE

Du kan ta med noe bagasje gratis, underlagt våre reguleringer og begrensninger som kan finnes og lastes ned fra vår nettside. Du vil måtte betale en avgift for befordring av bagasje som overskrider kvoten for gratis bagasje. Disse satsene er tilgjengelige fra nettsiden vår.

10.2 BAGASJE FRA FREMMEDE

Du må være fullt klar over innholdet i all din bagasje og du må nekte å ta med, i innsjekket eller ikke-innsjekket bagasje, gjenstander eller bagasje som overlates deg av en tredjepart.

10.3 FORBUDTE GJENSTANDER

10.3.1 Du skal ikke ta med i din bagasje noen gjenstander når befordring av dem er forbudt eller begrenset av gjeldende reguleringer i noen avgang-, ankomst- eller mellomlandingsstat eller stat som flyet flyr over, inkludert:

(a) Gjenstander som er egnet til å utsette flyet, personene eller eiendom om bord for fare, slik som de som spesifiseres i forskriftene om farlig gods fra den internasjonale sivile luftfartsorganisasjonen (International Civil Aviation Organization, ICAO) og det internasjonale lufttransportforbundet (International Air Transport Association, IATA) og i fraktførers reguleringer, som gjelder (ekstra informasjon er tilgjengelig på anmodning fra fraktfører); disse gjenstandene inkluderer, men er ikke begrenset til, asbest, eksplosiver, trykkgass, oksiderende, radioaktive eller magnetiserte substanser, brannfarlige substanser, giftige eller etsende substanser, artikler, væsker eller andre substanser som er i stand til å utgjøre en vesentlig risiko for helse, sikkerhet eller eiendom når de fraktes med fly.

(b) Gjenstander som etter transportørens rimelige oppfatning er uegnet for befordring på grunn av vekt, dimensjoner, ubehagelig lukt og konfigurasjon eller skjøre eller lett bedervelige gjenstander, noe som gjør dem uegnet for befordring, særlig i betraktning av typen fly som brukes. Informasjon om disse gjenstandene skal gis til passasjerene på forespørsel;

(c) Skytevåpen og ammunisjon annet enn slike som er beregnet for jakt eller sport som, for å bli godtatt som last eller innsjekket bagasje, må være lastet av og pakket på formålstjenlig måte og ha sikkerhetsmerking påsatt. Befordring av ammunisjon er underlagt ICAOs og IATAs forskrifter om farlig gods, som angitt i avsnitt (a) ovenfor;

(d) Skjærevåpen, stikkvåpen og aerosol som vil kunne brukes som angreps- eller forsvarsvåpen, antikke våpen, kopier av våpen, sverd, kniver og andre våpen av denne typen. Slike typer våpen kan ikke under noen omstendigheter fraktes i kabinen. De kan likevel tas med i last eller som innsjekket bagasje, med forbehold om godkjenning fra fraktfører.

(e) Levende dyr, unntatt som bestemt i artikkel 10.10

10.3.2 På nettstedet kan du finne ytterligere informasjon om forbudte gjenstander som ikke kan befordres som ikke-innsjekket bagasje, inkludert, men ikke begrenset til væsker og gelé til personlig bruk, samt spisse/kantete våpen og skarpe gjenstander, stumpe instrumenter og lightere.

10.3.3 Denne artikkel 10.3.3 gjelder kun for befordring som ikke involverer et sted i USA som opprinnelsessted, destinasjonssted eller avtalt stoppested. I tillegg til den begrensning som nevnes ovenfor i artikkel 10.3.1 – 10.3.2, må du på flyvninger som ikke involverer et sted i USA som opprinnelsessted, destinasjonssted eller avtalt stoppested, ikke ta med i din innsjekkede bagasje skjøre eller lett bedervelige ting eller gjenstander som har en spesiell verdi, slik som, men ikke begrenset til: penger, nøkler, reseptmedisiner, briller/solbriller, flasker, kameraer, smykker, edelmetaller, datamaskiner, personlige elektroniske apparater, mobiltelefoner, musikkinstrumenter, omsettelige papirer, verdipapirer eller andre verdisaker, forretningsdokumenter, pass eller andre identifikasjonsdokumenter, eller prøver. Hvis du til tross for forbudet tar med noen av de gjenstander det henvises til i denne artikkelen 10.3 i din innsjekkede bagasje, skal vi ikke være ansvarlig for noen som helst tap, forsinkelser eller skader på slike gjenstander.

10.4 RETT TIL Å NEKTE BEFORDRING

10.4.1 Med forbehold om avsnitt 10.3, vil vi nekte å befordre gjenstander som beskrives i 10.3.1 – 10.3.2 som bagasje, og vil kunne avvise videre befordring av alle slike gjenstander når de oppdages.

10.4.2 Vi vil kunne nekte å befordre som bagasje enhver gjenstand som vi med rimelighet kan anse å være uegnet for befordring på grunn av dens størrelse, form, vekt, innhold og art, eller av sikkerhetsmessige eller driftsmessige grunner, eller av hensyn til de andre passasjerenes komfort. Informasjon om uakseptable gjenstander er tilgjengelig på forespørsel.

10.4.3 Vi vil kunne nekte å godta bagasje for befordring med mindre den etter vår rimelige oppfatning er ordentlig og sikkert innpakket i egnede beholdere slik at den under normale omstendigheter vil ankomme uskadet.

 

10.5 UNDERSØKELSE AV PASSASJERER OG BAGASJE

Hvis du ikke er villig til å etterkomme en anmodning om undersøkelse på din person eller din bagasje for å fastslå tilstedeværelse av artikler som ikke er tillatt i henhold til, eller som ikke har vært presentert i samsvar med artikkel 10.3, kan vi nekte å befordre deg og din bagasje, og i så fall skal vi ikke ha noe ansvar overfor deg utenom å refundere deg i samsvar med disse Regler og vilkår.

10.6 INNSJEKKET BAGASJE

10.6.1 Etter levering til oss av bagasje som skal sjekkes inn, tar vi bagasjen i forvaring.

10.6.2 Når du presenterer bagasjen din for innsjekking, er du forpliktet til å:

a) Feste ditt navn eller andre personlige kjennetegn til bagasjen

(b) Pakke all bagasje i egnet innpakning som videre beskrevet på vår nettside for å unngå avvisning av befordring i henhold til 10.4.2.

10.6.3 Innsjekket bagasje vil så langt som mulig bli befordret på det samme flyet som deg, med mindre vi av sikkerhetsmessige eller driftsmessige grunner bestemmer oss for å befordre den på en alternativ (om mulig den neste) flyvning. Hvis din innsjekkede bagasje blir befordret på en etterfølgende flyvning, vil vi levere den til deg, med mindre gjeldende lov krever at du er til stede for toll klarering. Artikkel 17 (ansvar for skade) forblir upåvirket.

10.7 SPESIALERKLÆRING OM INTERESSE

(a) For all innsjekket bagasje med en verdi som overstiger ansvarsgrensene i tilfelle ødeleggelse, tap, skade eller forsinkelse, som definert av Konvensjonen, kan passasjerene enten kjøpe forsikringsdekning før reisen eller, ved overlevering av bagasjen til transportøren, avgi en spesialerklæring om interesse begrenset til et bestemt beløp. I så fall må passasjeren betale en tilleggsavgift, som bekjentgjøres på forespørsel. Kompensasjon vil bli betalt i samsvar med bestemmelsene i artikkel 17.

(b) Fraktføreren forbeholder seg retten til å verifisere at den erklærte verdien av bagasjen og innholdet er tilstrekkelig.

(c) Alle spesialerklæringer om interesse må være avgitt fra passasjeren til transportøren før siste frist for innsjekking. Fraktfører kan avvise en spesialerklæring om interesse hvis en passasjer ikke overholder den nevnte tidsfristen. Fraktføreren har også muligheten til å sette tak på nivået for erklæringene. Fraktfører forbeholder seg også retten til å bevise, i tilfelle skade, at det erklærte beløpet var høyere enn passasjerens genuine interesse på leveringstidspunktet.

(d) Passasjerer kan innhente all den relevante informasjonen angående denne spesialerklæringen om interesse og tilleggsavgiften som spesifiseres i denne artikkelen

10.8 IKKE-INNSJEKKET BAGASJE

10.8.1 Vi kan spesifisere maksimaldimensjoner for bagasjen du kan ta med deg på flyet. Hvis vi ikke har gjort det, må den bagasjen du tar med på flyet få plass under setet foran deg eller i den lukkede bagasjehyllen over deg i flyets kabin. Hvis bagasjen din ikke kan oppbevares på denne måten, eller er altfor tung, eller anses utrygg av noen som helst grunn, må den befordres som innsjekket bagasje eller fraktes i lasterommet. Hvis en annen fraktfører har driftsansvar for din flyvning, vil andre vilkår kunne gjelde.

10.8.2 Gjenstander som ikke egner seg for befordring i den lukkede bagasjehyllen i flyets kabin (for eksempel musikkinstrumenter) og som ikke oppfyller kravene i 10.8.1, vil kun bli godtatt for befordring i kabinen hvis du har gitt oss beskjed på forhånd og vi har gitt tillatelse. Det kan være at du må betale et eget gebyr for denne tjenesten. Du kan finne mer informasjon her.

10.8.3 Du er ansvarlig for personlige gjenstander og ikke-innsjekket bagasje som du tar med inn i kabinen. I tilfelle ødeleggelse, tyveri, tap eller skade på personlige effekter eller ikke-innsjekket bagasje, kan det være at vi kun er ansvarlig hvis det kan bevises at vi eller våre ansvarlige eller agenter har opptrådt klanderverdig, og det nevnte ansvaret vil da være begrenset til det beløp som defineres i artikkel 17 i disse Regler og vilkår.

10.9 LEVERING AV INNSJEKKET BAGASJE

10.9.1 Du er ansvarlig for å avhente din innsjekkede bagasje så snart den er gjort tilgjengelig på destinasjonsstedet eller stedet for mellomlanding.

10.9.2 Vi skal levere innsjekket bagasje til innehaveren av bagasjekvitteringen etter betaling av alle ubetalte beløp som forfaller i henhold til disse regler og vilkår.

10.9.3 Hvis en person som krever innsjekket bagasje ikke er i stand til å fremvise bagasjekvitteringen og identifisere bagasjen gjennom en bagasjemerkelapp, dersom en slik er skrevet ut, vil vi levere bagasjen til denne personen kun på betingelse av at personen overbeviser oss om sin rett til bagasjen.

10.9.4 Hvis du ikke avhenter din innsjekkede bagasje innen tre måneder etter at bagasjen er gjort tilgjengelig, vil vi kunne avhende den nevnte bagasjen uten å være ansvarlig overfor deg.

10.10 KJÆLEDYR OG TJENESTEHUNDER

10.10.1 Befordring av dyr (katter og hunder) i kabinen er underlagt vår forutgående og uttrykkelige aksept og følgende betingelser:

(a) Antall dyr som kan befordres er begrenset per flyvning og per passasjer.

(b) I samsvar med gjeldende reguleringer, er befordring av visse kategorier dyr forbudt. Informasjon relatert til disse kategoriene er tilgjengelig på forespørsel fra transportøren og dennes autoriserte agenter samt på vår nettside.

(c) Passasjerer må være i stand til å fremlegge alle gyldige dokumenter relatert til dyret som kreves av myndighetene i landet for avgang, ankomst eller mellomlanding, inkludert pass, helse- og vaksinasjonssertifikater og tillatelser for innreise eller mellomlanding. Fraktføreren vil ikke gå med på å befordre dyr som ikke har de påkrevde dokumentene.

(d) Avhengig av destinasjonen kan befordring av dyr være underlagt betingelser, især når det gjelder alder, vekt, helsekontroller, som passasjeren vil kunne få fra fraktføreren.

(e) Dyret og dens beholder er ikke inkludert i bagasjekvoten; passasjeren må betale en tilleggsavgift – vilkårene for denne kan fås fra fraktfører.

(f) Førerhunder, tjenestedyr, og eventuelt deres bur, som medfølger passasjerer med redusert bevegelighet vil bli befordret vederlagsfritt, i tillegg til aktuell bagasjekvote, i samsvar med fraktførers reguleringer, som er tilgjengelig på forespørsel.

(g) Ved svindel eller fravær eller ugyldighet av påkrevde dokumenter eller dersom beholderen som er beregnet for frakt av dyret ikke er i samsvar med bestemmelsene i artikkel 10.10, skal transportøren ikke påta seg noe ansvar for skader, tap, forsinkelser, sykdom eller dødsfall for dyret (i tilfelle dyret nektes innreise i eller gjennomfart gjennom noen land, stater eller territorier), som følge av disse manglene, med mindre dette utelukkende er forårsaket av grov uaktsomhet eller forsettlig og uakseptabel opptreden fra transportørens side. Passasjerer som reiser med dyr som unnlater å rette seg etter gjeldende reguleringer må refundere de bøter, tap, kompensasjoner og alle kostnader og skader som påføres fraktfører på grunn av en slik situasjon. Fraktføreren skal til enhver tid ha rett til etter eget skjønn å fastsette slike ytterligere betingelser som anses hensiktsmessige.

(h) Passasjerer kan innhente all relevant informasjon angående befordring av dyr og nærmere bestemt den tilleggsavgift som spesifiseres ovenfor fra transportøren og dennes autoriserte agenter samt på vår nettside.

10.10.2 Kjæledyr som reiser i lasterommet må være plassert i et stivt, bærbart bur i plast eller glassfiber som er godkjent av IATA.

ARTIKKEL 11: RUTEPLANER, FORSINKELSER, KANSELLERING AV FLYVNINGER, AVVIST OMBORDSTIGNING OG NEDGRADERING


Hvis du nektes ombordstigning, eller hvis flyvningen blir kansellert eller forsinket i minst to timer, henvender du deg til innsjekkingsskranken eller gaten for ombordstigning for den teksten som angir dine rettigheter, især med hensyn til kompensasjon og assistanse.

11.1 RUTEPLANER

11.1.1 Flytidene som vises i rutetabellene er ikke bindende og vil kunne endres mellom publiseringsdatoen og datoen du faktisk reiser. Vi garanterer ikke tidene for deg og de utgjør ikke noen del av din kontrakt med oss.

11.1.2 Før vi aksepterer bestillingen din, vil vi gi deg melding om den planlagte flytiden som er gjeldende på det tidspunktet, og tidspunktet vil vises på billetten din. Hvis du gir oss kontaktinformasjon, vil vi forsøke å varsle deg om alle slike endringer. Hvis vi, etter at du har kjøpt billetten, foretar noen vesentlig endring i den planlagte flytiden, som ikke er akseptabel for deg, vil du ha rett til refusjon i samsvar med artikkel 12.

11.1.3 Før vi aksepterer bestillingen din, vil vi eller våre autoriserte agenter gi deg beskjed om den planlagte flytiden som er gjeldende på dette tidspunkt etter at du har bestilt flyvningen din. Hvis du gir kontaktinformasjon til oss eller vår autoriserte agent, vil vi gjøre vårt beste for å informere deg om slike endringer. I situasjoner som ikke er dekket av artikkel 11.2 nedenfor, hvis vi etter at du har foretatt din reservasjon, men før reisedatoen, endrer på ruteplanens avreisetid med mer enn tre timer og dette er uakseptabelt for deg og vi er ute av stand til å booke deg om til en alternativ flyvning som er akseptabel for deg, vil du ha rett til refusjon for alle beløp som er betalt med hensyn til endringen i flytiden. Hvis du bestemmer deg for å avslutte turen din med SAS ved å be om refusjon, vil du ikke lenger ha rett til forpleining i henhold til forordning (EF) 261/2004.

11.2 KANSELLERING OG FORSINKELSE AV FLYVNINGER

11.2.1 Transportøren vil iverksette alle rimelige tiltak for å unngå forsinkelse i befordring av passasjeren og deres bagasje. For å forebygge fly kansellering eller forsinkelse, kan fraktfører ordne det slik at en flyvning blir operert på deres vegne av en alternativ fraktfører og/eller fly og/eller annen form for transport.

11.2.2 I tilfelle en flykansellering eller forsinkelse, vil transportøren implementere alle bestemmelsene i gjeldende forskrifter. Informasjon relatert til passasjerrettigheter ved forsinkelser og kanselleringer er tilgjengelig fra transportøren og dennes autoriserte agenter samt på vår nettside.

11.3 AVVIST OMBORDSTIGNING OG NEDGRADERING

11.3.1 Dersom transportøren bestemmer seg for å avvise ombordstigning på grunn av overbooking med det resultat at transportøren ikke er i posisjon til å tilby et sete til passasjeren, selv om passasjeren har en gyldig billett og har ankommet for innsjekking og ombordstigning i samsvar med de påkrevde tidsrammene og betingelsene, skal transportøren gi passasjeren den kompensasjon som er bestemt av relevante gjeldende forskrifter.

11.3.2 Dersom passasjeren blir plassert i en lavere klasse enn det den kjøpte billetten var for, vil transportøren refundere prisdifferansen, på de betingelsene som spesifiseres av relevante gjeldende forskrifter. Informasjon relatert til passasjerrettigheter ved avvist ombordstigning og nedgradering er tilgjengelig fra transportøren og dennes autoriserte agenter samt på vår nettside.

11.3.3 Kompensasjon for frivillig avvist ombordstigning vil bli betalt i henhold til de betingelser som avtales mellom de berørte passasjerene og den befordrende fraktføreren. Vi vil først søke frivillige som er innstilt på å avstå fra vedkommendes reservasjon, med forbehold om eventuelle sikkerhetsmessige og/eller driftsmessige begrensninger ved flyplassen.

11.4 KOMPENSASJON FOR AVVIST OMBORDSTIGNING, KANSELLERING ELLER LANG FORSINKELSE PÅ FLYVNINGER

11.4.1 Bestemmelsene som styrer erstatninger, kompensasjon, kanselleringer, forsinkelser og avvist ombordstigning er fastlagt i Konvensjonen og, hvor de gjelder, i forordning (EF) 261/2004. For informasjon om dine rettigheter etter forordning 261, se regler og vilkår.

11.4.2 Hvis du nektes ombordstigning eller flyvningen blir kansellert eller forsinket med minst to timer, henvender du deg til innsjekkingsskranken eller gaten for ombordstigning for den teksten som angir dine rettigheter, især med hensyn til kompensasjon og assistanse.

ARTIKKEL 12: REFUSJONER


12.1 GENERELT

12.1.1 Vi vil refundere en billett eller en ubrukt del av den i henhold til gjeldende prisregler eller tariffer som følger:

(a) Unntatt når noe annet er bestemt i denne artikkelen, skal vi ha rett til å gjennomføre refusjon enten til den person som navngis i billetten eller til den personen som har betalt for billetten, etter fremleggelse av tilfredsstillende bevis på slik betaling.

(b) Hvis en billett er blitt betalt for av en annen person enn den passasjeren som navngis i billetten, og billetten angir at det foreligger restriksjoner på refusjon, skal vi foreta refusjon kun til den person som betalte for billetten, eller etter denne personens ordre.

(c) Unntatt i tilfelle av tapt billett, vil refusjoner kun foretas mot overlevering til oss av billetten og alle ubrukte flyreisekuponger.

12.2 UFRIVILLIGE REFUSJONER

12.2.1 Hvis du har rett til refusjon i henhold til artikkel 11, skal refusjonsbeløpet være som følger:

(a) Hvis ingen del av billetten er brukt, et beløp tilsvarende den betalte billettprisen;

(b) Hvis en del av billetten er brukt, vil refusjonen beregnes i samsvar med gjeldende lover og vil ikke være mindre enn differansen mellom den betalte billettprisen og gjeldende billettpris for reise mellom de punkter som billetten ikke er anvendt for.

12.3 FRIVILLIGE REFUSJONER

12.3.1 Hvis du har rett til refusjon av billetten din av andre grunner enn de som er fastslått i 12.2, skal refusjonsbeløpet være som følger:

(a) Hvis ingen del av billetten er brukt, et beløp tilsvarende den betalte billettprisen, med fradrag for eventuelle tjenestegebyrer eller kanselleringsgebyrer;

(b) Hvis en del av billetten er brukt, vil refusjonen være et beløp tilsvarende differansen mellom den betalte billettprisen og gjeldende billettpris for reise mellom de punkter billetten er blitt anvendt for, med fradrag for eventuelle tjenestegebyrer og/eller kanselleringsgebyrer.

12.4 REFUSJON AV TAPT BILLETT

12.4.1 Hvis du mister billetten din eller en del av den, vil refusjon ved betaling av et rimelig administrasjonsgebyr bli gjennomført så snart som praktisk mulig etter utløpet av billettens gyldighetsperiode, på betingelse av:

(a) At den tapte billetten, eller del av den, ikke er blitt brukt, tidligere refundert eller skiftet ut, unntatt når bruken, refusjonen eller utskiftingen av eller til en tredjepart var en følge av vår egen uaktsomhet, og at den person refusjonen ble gitt til påtar seg, på en slik måte som angis av oss, å tilbakebetale oss det refunderte beløp i tilfelle av svindel og/eller i den utstrekning den tapte billetten eller del av den er brukt av en tredjepart (unntatt når svindelen eller bruken av en tredjepart var en følge av vår egen uaktsomhet).

(b) Hvis vi, eller våre autoriserte agenter, mister billetten eller en del av den, skal tapet være vårt ansvar.

12.5 RETT TIL Å NEKTE REFUSJON

12.5.1 Vi vil kunne nekte en refusjon hvor søknaden fremmes etter utløpet av billettens gyldighet.

12.5.2 Vi vil kunne nekte å refundere en billett som er fremlagt for oss eller for offentlige tjenestemenn som bevis for hensikt om å forlate det aktuelle landet, med mindre du overbeviser oss om at du har tillatelse til å bli værende i landet eller at du vil dra fra landet med en annen transportør eller en annen transportmåte.

12.6 VALUTA

Alle refusjoner vil være underlagt offentlige lover, regler og forskrifter eller kjennelser fra landet hvor billetten opprinnelig ble kjøpt og for det land hvor refusjonen blir foretatt. Med forbehold om foregående bestemmelse, vil refusjoner normalt foretas på samme måte og i samme valuta som billetten ble betalt med, men vil kunne foretas i en annen valuta etter vårt rimelige skjønn.

12.7 FRA HVEM BILLETTEN VIL KUNNE REFUNDERES

Frivillige refusjoner vil kun foretas av den fraktfører som opprinnelig utstedte billetten eller av dennes autoriserte agenter.

ARTIKKEL 1: OPPTREDEN OM BORD PÅ FLYET

1.1 GENERELT

Hvis du etter vår rimelige oppfatning om bord på flyet oppfører deg på en slik måte at du utsetter flyet eller noen person eller eiendom om bord for fare, eller hindrer besetningen i utførelsen av deres plikter, eller nekter å rette deg etter instruksjoner fra besetningen, inkludert, men ikke begrenset til, instruksjoner angående sikkerhet, røyking, alkohol eller rusmiddelbruk, eller oppfører deg på en måte som skaper ubehag, forlegenhet, materiell skade eller personskade på andre passasjerer eller besetningen, kan vi iverksette tiltak som vi anser som rimelig nødvendig for å forhindre fortsettelse av slik opptreden, herunder tvang. Du vil kunne bli satt av flyet og nektet videre befordring på et hvilket som helst punkt, og vil kunne straffeforfølges for forseelser begått om bord på flyet. Dessuten skal du på anmodning holde oss skadesløse for alle kostnader og/eller tap som pådras av oss i forbindelse med slik opptreden fra din side.

1.2 ELEKTRONISKE APPARATER

Av sikkerhets- og forskriftsmessige grunner kan vi forby befordring eller begrense bruken om bord på flyet av elektronisk utstyr, inkludert, men ikke begrenset til, mobiltelefoner, bærbare datamaskiner, bærbare innspillingsapparater, bærbare radioer, CD-spillere, elektroniske spill eller overføringsenheter, inkludert radiokontrollerte leketøy, walkietalkier og andre personlige elektroniske apparater. Bruk av hørselshjelpemidler og hjertestimulatorer/pacemakere er tillatt. Unntak vil kunne gjelde for elektronisk utstyr med flymodus. Flymodus må være aktivert før avreise

ARTIKKEL 14: BESTEMMELSER FOR ANDRE TJENESTER


14.1 GENERELT

Hvis vi gjør ordninger for deg med en tredjepart for å levere tjenester utover flybefordring, eller hvis vi utsteder en billett eller verdikupong relatert til transport eller tjenester (annet enn flybefordring) som leveres av en tredjepart, som hotellreservasjoner eller bilutleie, vil vi ved å opptre slik handle som din agent. Under slike omstendigheter vil det være vilkårene og betingelsene til den tjenesteytende tredjeparten som gjelder. Vi skal ikke ha noe ansvar overfor deg for slike ordninger eller for noen handling eller utelatelse i leveringen av slike ekstratjenester eller unnlatelse av å levere slike tilleggstjenester, unntatt for ansvar for uaktsomhet fra vår side i gjennomføringen av slike ordninger, og slikt ansvar skal for oss være underlagt og begrenset av bestemmelsene i artikkel 17.

14.2 BAKKETRANSPORT

Hvis vi også leverer bakketransport til deg, vil andre betingelser kunne gjelde for slik transport.

ARTIKKEL 15: ADMINISTRATIVE FORMALITETER


15.1 GENERELT

15.1.1 Passasjerene må på eget ansvar skaffe alle de spesifikke dokumenter, visum og tillatelser som kreves for deres reise, og eventuelt også for deres barn og/eller passasjerer som de er ansvarlige for og/eller for dyr som reiser sammen med dem, og må også overholde alle rettslige bestemmelser (i lover, forskrifter, avgjørelser, krav og bestemmelser) i stater for avgang, ankomst og mellomlanding samt transportørens reguleringer og de instruksjoner som er knyttet til dem.

15.1.2 Vi skal ikke være ansvarlige for konsekvensene overfor noen passasjerer som er et resultat av at vedkommende unnlater å overholde de forpliktelser det vises til i 15.1.1.

15.2 REISEDOKUMENTER

Før reisen må du presentere alle utreise-, innreise-, helse- og andre dokumenter som kreves av lover, forskrifter, kjennelser eller andre krav i de aktuelle landene samt tillate oss å ta og beholde kopier av dem. Vi forbeholder oss retten til å nekte befordring hvis du ikke har overholdt disse kravene, eller hvis dine reisedokumenter ikke ser ut til å være i orden, eller hvis du ikke gir oss tillatelse til å ta kopier av dem.

15.3 INNREISENEKT

Hvis du nektes innreise i noe land, vil du være ansvarlig for å betale eventuelle bøter eller gebyrer som ilegges oss fra de berørte myndighetene og for kostnadene med å transportere deg ut av det aktuelle landet. Vi vil ikke refundere den billettprisen som er innkrevet for befordring til stedet for nektelse eller avvisning av innreise. Av grunner knyttet til sikkerhet og god orden kan besetningen og/eller det eskorterende politi beholde de relevante reisedokumentene til passasjeren i sin forvaring under flyvningen til stedet for avreise eller annet sted.

15.4 PASSASJER ER ANSVARLIG FOR BØTER, TILBAKEHOLDELSESKOSTNADER OSV.

Hvis det kreves at vi må betale bøter eller straffegebyrer, eller vi pådrar oss noen utgifter på grunn av din unnlatelse av å overholde lover, forskrifter, kjennelser, anmodninger eller andre reisekrav fra de aktuelle landene, eller av å fremvise påkrevde dokumenter, skal du på anmodning refundere oss for alle slike beløp som er betalt eller utgifter pådratt, med mindre utgiftene er pådratt på grunn av vår egen uaktsomhet. Vi vil kunne anvende mot slik betaling eller utgift verdien av enhver ubrukt befordring på din billett, eller hvilke som helst av dine midler som er i vår besittelse.

15.5 TOLLINSPEKSJON

Hvis det er påkrevd, skal du være til stede ved inspeksjon av bagasjen din av tollinspektører eller andre offentlige tjenestemenn. Vi er ikke ansvarlig overfor deg for noen tap eller skader du lider som følge av slik inspeksjon eller gjennom din unnlatelse av å overholde dette kravet. Passasjerene skal holde SAS skadesløs hvis noen handling, unnlatelse eller uaktsomhet fra deres side forårsaker skade for SAS.

15.6 SIKKERHETSINSPEKSJON

Passasjerene må gjennomgå de sikkerhetskontroller som kreves av offentlige myndigheter eller flyplassmyndighetene, samt de som kreves av transportøren. Fraktføreren kan ikke holdes ansvarlig for å nekte å befordre en passasjer, spesielt hvis slik nektelse er basert på den rimelige oppfatningen at den nevnte nektelsen følger av gjeldende lov, forskrifter og/eller krav.

ARTIKKEL 16: SUKSESSIVE TRANSPORTØRER


16.1 FLYBEFORDRING SOM UTFØRES AV FLERE FRAKTFØRERE

Fly befordring som utføres av flere suksessive fraktførere, på én enkelt billett eller en kombinasjonsbillett, anses å utgjøre én enkelt operasjon med henblikk på å fastslå anvendelsen av Konvensjonen for transporten.

16.2 ANSVAR

Når transportøren har utstedt billetten eller er den transportøren som er angitt først på billetten, eller på en kombinasjonsbillett utstedt for suksessiv befordring, skal transportøren ikke være ansvarlig for de delene av reisen som utføres av andre transportører. Se også artikkel 17.1.1 (b).

ARTIKKEL 17: ANSVAR


17.1 GENERELT

Ansvaret for hver transportør som er involvert i reisen din vil bestemmes av transportørens egne regler og vilkår. Merk at i henhold til artikkel 2, hvis vi utsteder en billett som inneholder flyselskapskoden til en annen fraktfører (ikke SK) i billettens felt for fraktfører for flyvningen eller flyvningsstrekningen, eller hvis vi kontrollerer bagasjen for fraktføreren hos en annen fraktfører, gjør vi dette utelukkende som agent for den andre fraktføreren, og vi påtar oss ikke noe ansvar for denne befordringen.

Våre ansvarsbestemmelser er som følger:

17.1.1 Med mindre noe annet er angitt her, skal befordring være underlagt bestemmelsene relatert til ansvar som fastsettes av Konvensjonen, også der hvor slik befordring ikke er internasjonal befordring som Konvensjonen er bindende for.

(a) Ethvert ansvar vi har for skade vil bli redusert av eventuell uaktsomhet fra din side, som forårsaker eller bidrar til skaden i henhold til gjeldende lov.

(b) Vi vil kun være ansvarlig for skade som inntrer under befordring på flyvninger eller strekninger hvor vår flyselskapskode (SK) vises i billettfeltet som transportør for flyvningen eller strekningen og/eller der flyvningen eller strekningen drives av oss. Hvis en annen fraktfører driver flyvningen, har du rett til å fremme en klage eller et krav om erstatning mot enten oss eller den andre fraktføreren. Med hensyn til innsjekket bagasje kan du fremme et krav mot den første eller siste fraktføreren.

(c) Vi er ikke ansvarlig for noen skade som oppstår på grunnlag av vår etterlevelse av gjeldende lover eller myndighetenes regler og forskrifter, eller av din unnlatelse av å overholde de samme.

(d) Hvis vi er ansvarlig overfor deg i henhold til Konvensjonen, er vårt ansvar begrenset til erstatning for dokumenterte tap. Du er ansvarlig for å begrense dine utgifter og tap.

(e) Vi er ikke ansvarlig for noen sykdom, personskade eller uførhet, inkludert død, som kan tilskrives din alder, mentale eller fysiske tilstand eller for forverringen av slik tilstand, med mindre denne tilstanden eller forverringen er et resultat av en ulykke som inntraff om bord på flyet eller i løpet av ombordstignings- eller ilandstigningsoperasjoner.

(f) Vårt ansvar forutsetter at du fremlegger relevant dokumentasjon, inkludert eventuelle dokumenterte bevis på kjøp, herunder dato og kjøpesum. I tilfelle ansvar for bagasje vil verdinedskrivning bli trukket fra.

(g) Befordringskontrakten, inkludert disse regler og vilkår samt utelukkelser eller begrensninger i ansvar, gjelder for våre autoriserte agenter, tjenere, ansatte og representanter i samme utstrekning som de gjelder for oss. Det samlede beløp som kan dekkes inn fra oss og fra slike autoriserte agenter, tjenere, ansatte og representanter skal ikke overstige beløpet for vårt eget eventuelle ansvar.

17.2 BAGASJE


17.2.1 I henhold til artikkel 17 i Konvensjonen er transportøren ansvarlig for skade forårsaket av tap av eller skade på innsjekket bagasje, kun på den betingelse at hendelsen som forårsaket tapet eller skaden fant sted om bord på flyet eller i løpet av en periode da transportøren hadde den innsjekkede bagasjen i sin varetekt.

17.2.2 Transportøren skal ikke være ansvarlig for skade på bagasjen når den nevnte skaden er et resultat av bagasjens karakter eller en innebygd mangel, kvalitet eller ulempe. Hvis bagasjen eller gjenstander i den forårsaker skade på en annen person eller fraktføreren, må passasjeren kompensere fraktføreren for alle tap som er lidt og kostnader som pådras som følge av dette.

Fraktføreren skal ikke påta seg noe ansvar for gjenstander som ikke er hensiktsmessig pakket.

17.2.3 Transportørens ansvar ved ødeleggelse eller tap av eller skade på bagasje skal begrenses til 1 288 SDR per passasjer. Hvis en høyere verdi ble oppgitt i henhold til artikkel 10.7, skal fraktførerens ansvar begrenses til den verdi som er oppgitt, med mindre fraktføreren kan fremlegge bevis for at den nevnte verdien er høyere enn passasjerens genuine interesse på leveringstidspunktet.

For ikke-innsjekket bagasje som kan tas med om bord, kan fraktføreren holdes ansvarlig i tilfelle av en dokumentert feil fra fraktføreren, dennes ansatte eller agenter.

17.2.4 Hvis verdien av din innsjekkede bagasje er større enn vårt maksimumsansvar, bør du informere oss ved innsjekking eller sikre at den innsjekkede bagasjen er fullt forsikret før reisen.

17.2.5 Vi skal ikke ha noe som helst ansvar for kosmetisk og/eller overfladisk skade påført bagasjen som følge av normal slitasje i løpet av befordringen.

17.2.6 Et krav angående nødvendighetsartikler er kun gyldig hvis du er borte fra hjemmet og har dokumentasjon på alle pådratte utgifter.

17.3 PERSONSKADE OSV.

17.3.1 Med unntak av det som nevnes i artikkel 17.3.2 skal vårt ansvar i tilfelle dødsfall eller personskade på passasjerer ikke være underlagt noen økonomisk begrensning, enten det er definert av lov, Konvensjonen eller på annen måte.

17.3.2 Ved dødsfall eller personskade på passasjerer vil vi ikke være ansvarlig for skader som overstiger 128 821 SDR per passasjer når vi kan bevise at skaden ikke skyldtes uaktsomhet eller annen klanderverdig handling eller unnlatelse av oss eller våre ansatte eller agenter; eller slik skade utelukkende skyldtes uaktsomhet eller annen klanderverdig handling eller unnlatelse fra en tredjepart.

17.3.3 Artikkel 17.3.1 og 17.3.2 herav skal ikke gjelde med hensyn til krav som fremmes av offentlige trygdeorganer eller tilsvarende organer uansett hvordan de fremsettes. Vi vil kompensere deg eller de du forsørger for erstatninger som kan inndrives som overstiger de betalinger som mottas fra offentlige trygdeordninger eller tilsvarende organer.

17.3.4 Ingenting her skal anses å påvirke våre rettigheter med hensyn til krav som fremmes av, på vegne av eller med hensyn til personer som med overlegg har forårsaket skade som resulterte i din død eller annen kroppslig personskade.

17.3.5 Vi skal uten forsinkelse, og i alle tilfeller ikke senere enn femten (15) dager etter at identiteten til den fysiske personen som har rett til kompensasjon er blitt fastslått, foreta slike forskuddsbetalinger som måtte kreves for å oppfylle øyeblikkelige økonomiske behov på et grunnlag som står i forhold til den nødsituasjonen personen lider under.

Uten forbehold om det ovenstående, skal forskuddsbetalingen i euro være på ikke mindre enn det som tilsvarer SDR 16 000 per passasjer ved dødsfall.

En forskuddsbetaling skal ikke utgjøre noen erkjennelse av ansvar og vil kunne motregnes mot eventuelle etterfølgende beløp som betales på grunnlag av vårt ansvar, men er ikke returnerbart, unntatt:

(a) I tilfeller hvor vi beviser at skaden var forårsaket av, eller bidratt til av den skadde eller avdøde passasjerens egen uaktsomhet, eller

(b) Under omstendigheter hvor det etterpå bevises at den person som mottok forskuddsbetalingen forårsaket, eller bidro til skaden gjennom sin uaktsomhet eller ikke var den person som hadde rett til kompensasjon.

17.3.6 Vi har til enhver tid tilstrekkelig ansvarsforsikring (passasjerer/tredjeparter) for å oppfylle eventuelle lovbestemte krav.

17.4 FORSINKELSE

17.4.1 I tillegg til våre forpliktelser beskrevet i artikkel 11, hvis vi har forårsaket en forsinkelse for deg og/eller din innsjekkede bagasje ved flybefordringen, vil vi kun være ansvarlig for skade forårsaket av forsinkelsen hvis vi eller våre ansatte og agenter (for eksempel innleide catering- og bakketjenesteagenter) ikke har iverksatt alle de tiltak som med rimelighet kunne kreves for å unngå skade. Hvis det var umulig for oss eller våre ansatte og agenter å iverksette slike tiltak, vil vi ikke være ansvarlige for skade forårsaket av forsinkelsen. Hvis vi er ansvarlige for skade forårsaket av forsinkelse, er vårt ansvar for slik skade begrenset som følger:

(a) For skade forårsaket av forsinkelse ved befordring av passasjerer, er vårt ansvar begrenset til SDR 5346 for hver passasjer.

(b) For skade forårsaket av forsinkelse ved befordring av bagasje, er vårt ansvar begrenset til SDR 1288 for hver passasjer.

(c) Hvis SAS er ansvarlig for en forsinkelse, må du ha beregnet minimum 90 minutter mellom ruteoppsatt flyankomst og siste daglige avgang med relevant offentlig transport fra flyplassen eller forhåndsbestilte transportordninger før SAS vil vurdere eventuell kompensasjon for tapt bakkegående forbindelse. Slik kompensasjon er alltid begrenset til dine faktiske og dokumenterte kostnader på grunn av nattestengning i offentlig transport.

ARTIKKEL 18: ENDRINGER

Våre vilkår kan bare modifiseres av oss i skriftlig form.

ARTIKKEL 19: TIDSBEGRENSNING PÅ KRAV OG SØKSMÅL


19.1 MELDING OM KRAV

Aksept av bagasjen fra innehaveren av bagasjekvitteringen uten klage er tilstrekkelig bevis for at bagasjen er blitt levert i god stand og i samsvar med befordringskontrakten, med mindre du beviser noe annet.

Hvis du ønsker å fremme et krav eller et søksmål angående skade på innsjekket bagasje, må du varsle oss så snart du oppdager skaden, og senest innen syv (7) dager etter mottak av bagasjen. Hvis du ønsker å fremme et krav eller et søksmål angående forsinkelse av innsjekket bagasje, må du varsle oss innen tjueen (21) dager etter den datoen bagasjen er blitt stilt til din disposisjon. Hver slik melding må være i skriftlig form.

19.2 SØKSMÅLSBEGRENSNING

19.2.1 Enhver rett til erstatning i henhold til Konvensjonen skal være opphevet hvis et søksmål ikke fremmes innen to år etter datoen for ankomst til destinasjonen, eller den datoen flyet etter planen skulle ankomme, eller den datoen befordringen stanset.

19.2.2 Alle andre søksmål, inkludert søksmål relatert til passasjerrettigheter underlagt forordning (EF) 261/2004, skal være begrenset i samsvar med nasjonal lov.

ARTIKKEL 20: ANDRE VILKÅR

Befordring av deg og din bagasje leveres også i samsvar med visse andre reguleringer og vilkår som anvendes av eller er innført av oss relatert til driftssikkerhet, punktlighet og passasjerkomfort. Disse reguleringene og vilkårene slik de endres fra tid til annen er viktige. De gjelder blant annet; befordring av barn som reiser alene, av funksjonshemmede passasjerer, gravide kvinner, syke passasjerer, restriksjoner på bruk av elektroniske apparater og gjenstander, transport av visse farlige artikler og forbud mot røyking og forbud mot å nyte alkoholholdige drikkevarer om bord som ikke er blitt servert/solgt av vårt kabinpersonale.

Forskrifter og vilkår angående disse forholdene kan når som helst lastes ned fra vår nettside.

ARTIKKEL 21: FORTOLKNING

Overskriftene for hver enkelt artikkel i disse Regler og vilkår er kun ment å være orienterende og må ikke tillegges betydning for fortolkning av teksten.

ARTIKKEL 22: ALTERNATIV TVISTELØSNING


Hvis du ønsker å levere en klage, må du ta kontakt med vårt team for kundeforhold, som kan nås via denne lenken.

Du finner mer informasjon om våre klageprosedyrer her.

Du kan også sende klagen din til: Contacttoflysas@sasair.com. Generell korrespondanse eller generelle spørsmål vil ikke bli besvart.

Hvis du av en eller annen grunn ikke er fornøyd med det endelige svaret på klagen, kan du rette klagen til en av de godkjente Alternative Dispute Resolution-leverandørene etablert innen EUs medlemsland. En nettbasert tvisteløsningsplattform er blitt etablert av Europakommisjonen som gir enkel tilgang til
alternativ tvisteløsning (ADR): ec.europa.eu/consumers/odr/

Du kan også henvise klagen til følgende ADR-organer:

SÖP

Tyskle söp_Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) SÖP er godkjent av en EU-kompetent myndighet for å levere tvisteløsningstjenester og et uavhengig syn på klagen under alternativ tvisteløsning i Storbritannia (ADR) for reguleringer for forbrukertvister (kompetente myndigheter og informasjon) 2015. Du må henvise klagen til dem innen tolv måneder fra dette brevet.

Söp kan kontaktes her:

Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V. (SÖP)
Fasanenstraße 81
DE -10623 Berlin i TYSKLAND

https://soep-online.de/en

SAS er villig til å underkaste seg ADR-prosedyren.

Allmänna Reklamationsnämnden

Svenske Allmänna Reklamationsnämnden (det nasjonale styret for forbrukertvister (ARN)) er en svensk, offentlig myndighet som fungerer omtrent som en domstol (ADR), og som leverer anbefalinger om hvordan tvister bør løses

ARN kan kontaktes her:

ARN
Postboks 174,
SE-101 23 Stockholm i SVERIGE
www.arn.se

SAS er villig til å underkaste seg ADR-prosedyren.

Trafik- og Byggestyrelsen

Danske Trafik- og Byggestyrelsen (
Transport-, bygg- og boligtilsynets senter) er en dansk, offentlig myndighet. Den danske transport-, bygg- og boligmyndigheten vil vurdere klagen i henhold til forordning (EF) 261/2004 som definerer passasjerrettigheter, inkludert retten til kompensasjon i tilfelle kansellerte eller forsinkede flyreiser og nektet ombordstigning.

Den danske transport-, bygg- og boligmyndigheten kan kontaktes her:
Trafik- og Byggestyrelsen
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S i DANMARK
www.trafikstyrelsen.dk

SAS er villig til å underkaste seg ADR-prosedyren.

Nævnenes Hus (Center for Klageløsning)

Danske Nævnenes Hus (Center for Klageløsning) vurderer klager knyttet til forsinket, skadet eller tapt bagasje eller andre type skader tilknyttet en reise.
Nævnenes Hus kan kontaktes her:

Nævnenes Hus
Center for Klageløsning
Toldboden 2, 8800 Viborg i DANMARK
www.naevneneshus.dk

SAS er villig til å underkaste seg ADR-prosedyren.

Pakkerejse-Ankenævnet

Danse Pakkerejse-Ankenævnet vurderer klager knyttet til pakkereiser solgt i Danmark og kan kontaktes her:

Pakkerejse-Ankenævnet
Røjelskær 11
3. sal
2840 Holte i DANMARK
www.pakkerejseankenaevnet.dk

SAS er villig til å underkaste seg ADR-prosedyren.

Norsk Reiselivsforum Transportklagenemnda

Norske Transportklagenemnda, organet som håndterer reiseklager, er en norsk ADR som håndterer tvister mellom passasjerer og flyselskaper.

Norske Transportklagenemnda kan kontaktes her:

Norsk Reiselivsforum Transportklagenemnda
Øvre Slottsgate 18–20
0157 Oslo i NORGE
https://reiselivsforum.no/web/home/

SAS er villig til å underkaste seg ADR-prosedyren.

 

SAS-FORORDNINGER OM BESTEMTE EMNER

FLYSELSKAPETS ANSVAR FOR PASSASJERER OG BAGASJEN DERES

Dette informasjonsvarselet oppsummerer ansvarsreglene som gjelder for flyselskaper, som pålagt av Fellesskapets regelverk og Montreal-konvensjonen fra 1999.

Kompensasjon i tilfelle død eller skade

Det er ingen finansielle begrensninger når det gjelder ansvaret for passasjerers skade aller død. For skader opptil SDR 128 821, kan ikke flyselskapet bestride krav om kompensasjon. Ved høyere beløp kan flyselskapet forsvare seg mot et krav ved å bevise at det ikke handlet uaktsomt eller på annen måte er skyld i det inntrufne.

Forskuddsbetaling

Hvis en passasjer omkommer eller blir skadd, må flyselskapet foreta en forskuddsbetaling for å dekke umiddelbare økonomiske behov innen 15 dager etter at den personen som har rett til kompensasjon er identifisert. Ved dødsfall skal ikke denne forskuddsbetalingen utgjøre mindre enn 16 000 SDR

Passasjerforsinkelser

I tilfelle passasjerforsinkelser skal flyselskapet betale skadeerstatning med mindre det har iverksatt alle rimelige tiltak for å unngå skaden eller det var umulig å iverksette slike tiltak. Det økonomiske ansvaret for passasjerforsinkelse er begrenset til SDR 5346

Bagasjeforsinkelse

I tilfelle bagasjeforsinkelse skal flyselskapet betale skadeerstatning med mindre det har iverksatt alle rimelige tiltak for å unngå skaden eller det var umulig å iverksette slike tiltak. Det økonomiske ansvaret for bagasjeforsinkelse er begrenset til SDR 1288

Forsinkelse, tap og skade på bagasje

Flyselskapet er erstatningsansvarlig for ødelagt, tapt eller skadet bagasje opptil SDR 1288. Når det gjelder innsjekket bagasje, er flyselskapet ansvarlig selv når de ikke er skyld i et inntrufne, med mindre bagasjen var defekt. Når det gjelder bagasje som ikke sjekkes inn, er flyselskapet kun ansvarlig når de er skyld i det inntrufne.

Tidsfrister for krav for forsinket, tapt eller skadet bagasje

Rapportering om skadet/tapt bagasje ved destinasjonen representerer ikke et krav til SAS. Det er derfor nødvendig å registrere et krav direkte innen tidsfristen angitt av Montreal-konvensjonen i 1999.

• Tapt bagasje – må rapporteres ved ankomstflyplassen og i tillegg må et dokumentert krav sendes til SAS innen 21 dager fra datoen da bagasjen var i din disposisjon.
• Skadet bagasje – må rapporteres ved ankomstflyplassen og i tillegg må et dokumentert krav sendes til SAS innen syv dager fra datoen da skaden oppstod.

Se også avsnitt 19 i regler og vilkår.

Høyere grenser for bagasje

Under Montreal-konvensjonen i 1999 er SAS’ ansvar for tapt, skadet eller forsinket bagasje begrenset til SDR 1288. Passasjerer kan dra nytte av høyere ansvar for innsjekket bagasje ved å utføre en spesiell verdsettelse av bagasje og betale et gebyr på 60 euro eller tilsvarende i lokal valuta (pluss MVA for innenlandsflyvninger) per person/enveisflyvning. Betaling av dette gebyret hever ansvarsgrensen for innsjekket bagasje til SDR 2576. Hvert gebyr for spesialverdsetting av innsjekket bagasje må betales for avreiseflyplassen.

Ansvaret til oppdragsgivende flyselskaper og transportører som gjennomfører reisen

Hvis flyselskapet som faktisk gjennomfører flyvningen ikke er det samme som det oppdragsgivende flyselskapet, har passasjeren rett til å sende en klage eller et krav som skadeerstatning til begge. Hvis navnet eller koden til et flyselskapet fremgår av billetten din, er det dette flyselskapet som er det oppdragsgivende flyselskapet.

Tidsfrist for handling

Klagesaker må fremmes for retten innen to år fra flyets ankomstdato eller fra den datoen flyet etter planen skulle ankommet.

Grunnlag for den ovennevnte informasjonen

Det juridiske grunnlaget for reglene beskrevet ovenfor er Montreal-konvensjonen per 28. mai 1999, som er implementert i EU ved forordning (EF) 2027/97 (endret ved Forordning 889/2002) og EU-medlemsstatenes nasjonale lovgivning.

SDR 1 er omtrent EUR 1,20.

VILKÅR OG BETINGELSER FOR MOBILBRUK

Innsjekkingstjenesten er tilgjengelig på SAS (SK)-opererte flyreiser der SAS’ innsjekking på nett er tilgjengelig.

Informasjonstjenesten for flyreiser er tilgjengelig på SAS (SK)-opererte flyreiser der SAS’ innsjekking på nett er tilgjengelig.

Tjenesten leveres per SMS og/eller e-post. En generell forutsetning for å motta og sende SMS er en mobiltelefon med GSM eller 3G. Lokale operatørers tilgjengelighet og begrensninger kan gjelde.

Vær oppmerksom på at informasjonen som leveres av SAS er gyldig når meldingen sendes. Den kan være utløpt når informasjonen leses. Enkelte hendelser kommuniseres ikke på grunn av flyplassprosesser. SAS har som intensjon å levere nyeste relevante informasjon hver gang. SAS gir ingen garanti, uttrykkelig eller underforstått, og påtar seg ingen form for ansvar for at den aktuelle informasjonen er riktig eller fullstendig.

SAS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller funksjonsproblemer i intern eller ekstern infrastruktur, for eksempel operatørnettverk eller Internett.

SAS’ forpliktelser knyttet til informasjonstjenester for innsjekking og flyreiser oppgitt her er uttrykkelig begrenset til det som oppgis under disse vilkår og betingelser. SAS fraskriver seg ethvert og alt annet ansvar for informasjonstjenester for innsjekking og flyreiser, og skal dermed ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle kostnader, utgifter, skade, krav eller noe annet ansvar eller tap av noe slag – hverken direkte, indirekte, tilfeldige, avledede eller på annen måte – som følge av eller i forbindelse med informasjonstjenestene for innsjekking og flyreiser eller av øvrige grunner.

Transport fra flyplass

Vi anbefaler på det sterkeste at du planlegger rikelig med tid (minst 90 minutter) mellom oppgitt ankomsttid og dagens siste utgående, relevante avgang for bakketransport fra flyplassen.

Flyforsinkelser kan forekomme og flyforsinkelser skyldes ofte hendelser som er force majeure for flyselskapet. I tilfeller av force majeure er ikke flyselskapet ansvarlig for de ekstra kostnadene du måtte bli påført grunnet forsinket innkommende flygning. Det er derfor lurt å planlegge nok tid mellom oppgitt ankomsttid og eventuell videre bakketransport.

Hvis SAS imidlertid er skyld i den forsinkede ankomsten til destinasjonsflyplassen (det vil si at forsinkelsen ikke skyldes force majeure), må en minimumstid på 90 minutter være lagt inn mellom oppgitt ankomsttid og siste utgående, offentlige transport fra flyplassen før SAS vil vurdere eventuell kompensasjon for tapte bakkeoverganger (slik kompensasjon er alltid begrenset til faktiske og dokumenterte kostnader som følge av stengt offentlig transport om natten).

VILKÅR OG BETINGELSER FOR INTERNETTILGANG OM BORD PÅ SAS’ KORTDISTANSERUTER

Internettforbindelse

SAS WiFi er en trådløs internettforbindelse som kun er tilgjengelig på SAS' kortdistanseruter. Hvis du ønsker å bruke internettilgangen, skal du klikke på påloggingsfeltet for å forlate SAS-nettsiden og begynne å bruke Internett. Bruken av Internett er basert på denne kontrakten mellom deg og SAS Group. Ikke bruk denne tjenesten hvis du ikke samtykker i alle de følgende vilkårene og betingelsene.

Begrensede bruksrettigheter

Gjengivelse, kopiering, overføring, mangfoldiggjøring eller lagring av deler eller hele innholdet på dette nettstedet uten skriftlig forhåndstillatelse fra SAS Group er strengt forbudt.

Begrensninger for bruk

SAS Group forbeholder seg retten til å bruke filtre til å blokkere nettsteder med et innhold som kan anses som forulempende, ulovlig eller pornografisk. SAS Group kan imidlertid ikke garantere at denne filtreringen til enhver tid er fullstendig.

Visse typer materiell er upassende for mindreårige eller kan oppfattes som støtende eller kritikkverdig. Vennligst vis hensyn overfor dine medpassasjerer, inkludert mindreårige, og respekter deres rettigheter når du bruker internettjenesten ombord.

Tjenesten må ikke brukes til noe ulovlig, upassende eller kriminelt formål eller aktivitet, inkludert, men ikke begrenset til, hacking, sending av uønskede meldinger og utlegging av virus og skadelig programvare på Internett.

Du kan ikke legge ut eller overføre informasjon eller kommunikasjon som, uttrykkelig eller underforstått, er bedragersk, rasistisk, hatsk, sjikanerende, obskøn, pornografisk eller som SAS etter eget forgodtbefinnende anser for å være upassende på andre måter eller som bryter mot gjeldende lokale eller internasjonale lover, regler, orden og/eller forordninger.

Du må ikke forstyrre andre personers bruk eller glede av Internett eller denne tjenesten eller generere for høye nivåer (som fastlagt av oss, etter eget forgodtbefinnende) av internettrafikk.

Innhold

SAS påtar seg ingen form for ansvar for varer, tjenester, informasjon, programvare eller annet materiell som er tilegnet ved denne bruken av Internett.

Du samtykker i å vurdere og være ansvarlig for alle risikoer tilknyttet bruk av innhold som overføres via tjenesten, inkludert det å stole på riktigheten, fullstendigheten eller brukbarheten til slikt innhold. SAS er ikke ansvarlig for noe innhold, og vil forhånds- screene innhold som overføres av deg via tjenesten, men skal ha retten til, etter eget forgodtbefinnende, å nekte eller flytte slikt innhold som er tilgjengelig via tjenesten, inkludert, uten begrensning, alle typer innhold som bryter mot disse vilkårene og betingelsene eller på andre måter er kritikkverdige.

SAS Group kan ta vare på og videreformidle innhold hvis dette er påkrevd ved lov eller er i god tro om at slik ivaretakelse eller videreformidling innen rimelighetens grenser er nødvendig for å handle i samsvar med juridiske prosesser, håndheve disses vilkårene eller betingelsene eller svare på krav om at innhold bryter mot rettighetene til tredjeparter.

Ansvarbegrensning og skadeløsholdelse

SAS Group gir ingen garantier når det gjelder egnetheten, riktigheten eller fullstendigheten til informasjonen som offentliggjøres på nettsteder du besøker eller bruker til noe formål. Alle dokumenter, informasjon og relatert grafikk leveres "som de er", uten noen form for garanti. SAS Group gir herved ingen garantier når det gjelder denne informasjonen, dette inkluderer også alle stilltiende garantier.

Lenker til tredjeparters nettsider

Hyperkoblingene fra SAS-nettstedet skal føre til andre tjenesteleverandørers nettsteder. Disse nettstedene er ikke under SAS Groups kontroll og SAS Group er ikke, under noen omstendigheter, ansvarlig for innholdet til noen tilkoblede nettsteder eller koblinger som er inkludert i et tilkoblet nettsted eller eventuelle endringer eller oppdateringer av slike steder. SAS Group er ikke ansvarlig for nettkasting eller noen annen form for overføring fra et tilkoblet nettsted. SAS Group leverer kun disse koblingene til brukere for å gjøre det enkelt for dem, og at en kobling er inkludert betyr ikke at nettstedet eller tjenesteleverandøren til dette nettstedet er godkjent av SAS Group.

Endringer, feil og avbrudd

SAS Group garanterer ikke at funksjonene på nettstedene du besøker vil være uten avbrudd eller feil, at feil vil bli korrigert eller at disse stedene eller tjenerne som gjør dem tilgjengelige ikke inneholder virus eller andre skadelige elementer. SAS Group har ingen kontroll over de nettstedene du får tilgang til på Internett og påtar seg ikke noen form for ansvar for strømbrudd, værforhold, aerodynamisk interferens eller lignende hendelser som påvirker denne tjenesten og som vi ikke har kontroll over.

SAS påtar seg ingen form for ansvar for at utstyret ditt fungerer som det skal eller for at tjenesten ikke fungerer på utstyret ditt. Tjenesten leveres “som den er” og “som tilgjengelig”, og SAS garanterer ikke at tjenesten vil være uten forstyrrelser eller feil. SAS garanterer ikke noen minimal opp- eller nedlastningshastighet. SAS skal ikke holdes ansvarlig for noen direkte, indirekte, tilfeldig skade, følgeskade eller andre skader som oppstår på grunn av tjenesten eller manglende mulighet til å bruke tjenesten.

SAS WiFi aktiveres så snart flyet forlater utgangen eller senest ved avgang (avhenger av lokale bestemmelser) og deaktiveres når flyet lander. I den første fasen av WiFi-lanseringen vil enkelte områder ikke ha full dekning på deler av flystrekningen. Vi vet at det vil forekomme avbrudd i tjenesten på flyvninger over Nordsjøen til og fra Storbritannia og over Biscayabukta samt på flyvninger til Svalbard og Kanariøyene. WiFi vil være tilgjengelig på det meste av disse flystrekningene.

Ansvarsfraskrivelse

SAS Group skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for noen spesielle, indirekte skader eller følgeskader eller noen form for skader som oppstår på grunn av tap av bruk, data eller fortjeneste, uansett om dette skyldes brudd på et kontraktforhold, uaktsomhet eller annen skadegjørende handling, som oppstår på grunn av eller i forbindelse med bruken eller ytelsen til tjenesten, dokumenter, levering av eller svikt i levering av korrekt fungerende tjenester eller av informasjon som er tilgjengelig på nettstedet brukeren besøkte.
Du samtykker i å holde SAS skadesløs i forhold til alle krav, erstatningsansvar, kostnader og utgifter, inkludert, men ikke begrenset til, rimelige advokatsalærer som påløper på grunn av eller er relatert til enhver bruk av kontoen din, inkludert alt innhold som overføres via tjenesten, din bruk av tjenesten, ditt brudd på disse vilkårene og betingelsene og ditt brudd på alle rettighetene til andre personer.

Eiendomsrettigheter

Tredjepartsleverandører eller SAS har opphavsretten til alt innhold som distribueres via tjenesten og som omfattes av opphavsrett. SAS og/eller slike tredjepartsleverandører av innhold innehar alle rettigheter, eiendomsrett og interesser til slikt innhold, og du kan ikke kopiere, fordele, overføre eller offentliggjøre det i noen form, trykket, elektronisk, digitalisert, lydmessig eller på annen måte, eller endre hele eller deler av slikt innhold uten å ha innhentet skriftlig forhåndssamtykke av opphavsrett-innehaveren.

Varemerker

Alle SAS Group-symboler eller tilsvarende logoer som det henvises til her er enten varemerker eller registrerte varemerker som tilhører SAS Group.

Gjeldende lov

Disse vilkår og betingelser knyttet til Internettilgang om bord SAS’ kortdistanseruter styres av svensk lov, og eventuelle tvister skal løses av domstolen i Sverige.

Personopplysninger

Ved å samtykke til disse vilkårene og betingelsene for Internettilgang om bord SAS’ kortdistansereiser, gir du oss tillatelse til å behandle personopplysningene dine (f.eks. navn, EuroBonus-medlemsnummer, e-postadresse og enhetens MAC-adresse) som du har oppgitt til oss eller tjenesteleverandøren Viasat Inc, 6155 El Camino Real, Carlsbad, CA 92009-1699 til det formål å levere WiFi-tjenesten til deg. Personopplysningene, med unntak av MAC-adresser, vil bli oppbevart så lenge flyvningen varer. MAC-adresser vil bli oppbevart av Viasat Inc i to år etter at de er innhentet for å forbedre brukeropplevelser og overholde gjeldende lovgivning.

Personvernet ditt er meget viktig for oss. Vi vil behandle personopplysningene dine med den største respekt og i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. MAC-adressen din vil aldri bli brukt av SAS eller en tredjepart til markedsføringsformål.

Det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine er EU-forordningen 2016/679 (EUs personvernforordning - General Data Protection Regulation, "GDPR") artikkel 6 (1) (a) (samtykke) og artikkel 6 (1)(b) (påkrevd for inngåelse av en kontrakt).

Hvis det er nødvendig, kan vi overføre personopplysningene dine, helt eller delvis, til databehandlere som behandler personopplysningene på vegne av SAS som del av behandlingsaktivitetene for å oppfylle de formålene som beskrevet ovenfor. Dette kan inkludere databehandlere som befinner seg utenfor EU/EØS. I slike tilfeller vil overføringen foretas ved bruk av passende sikkerhetsforanstaltninger, som beskrevet i GDPRs artikkel 46, inkludert bruk av EU-kommisjonens vedtatte standardkontrakter for personvern.

SAS er datakontrolløren som alene eller sammen med andre fastsetter formålene og metodene for behandlingen av personopplysningene dine. SAS er den juridiske enheten som er ansvarlig for personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, inkludert GDPR.

Som datasubjekt har du rett til å:
• Få tilgang til personopplysningene vi behandler om deg;
• Korrigere, oppdatere eller slette personopplysninger som er feilaktige eller ufullstendige;
• Begrense vår behandling av dine personlige data;
• Å bli glemt. Retten til å bli glemt betyr at du kan be om at vi sletter alle de personopplysningene vi har samlet inn om deg, så langt dette er mulig.
• Motta en kopi av personopplysningene knyttet til deg og informasjon angående behandling av personopplysningene dine i et vanlig dataformat og til å overføre – eller få overført, der det er teknisk mulig – personopplysningene til en annen kontrollør; og
• Sende klage til den ansvarlige personvernmyndigheten innenfor din jurisdiksjon.

SAS har utnevnt en personvernansvarlig som hjelper SAS med å påse at personopplysningene dine behandles korrekt. Du kan kontakte vår personvernansvarlige hvis du har spørsmål eller andre forespørsler om behandling av personopplysningene dine, hvis du for eksempel ønsker å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysningene dine, ved å sende en e-post til dataprotectionofficer@sas.se eller ved å skrive til:

Personvernrådgiver
Scandinavian Airlines System
Frösundaviks Allé 1
169 70 Solna i Sverige

***