LAND

SPRÅK

MIN FLYPLASS

  Disse medlemsvilkårene gjelder for SAS EuroBonus-program. Som EuroBonus-medlem kan du opptjene poeng på flyreiser, hotellopphold, billeie, shopping - og til og med på dine daglige innkjøp. Opptjente poeng kan du benytte hos SAS eller våre mange partnere.

   

  1. MEDLEMSVILKÅR OG MEDLEMSKORT

  1.1 Medlemskap i EuroBonus programmet er tilgjengelig for alle fysiske personer. Det er kun tillatt med ett EuroBonus medlemskap per person. Barn under 18 år må ha godkjennelse fra foresatt/verge for å søke medlemskap i EuroBonus. EuroBonus medlemskapet med tilhørende rettigheter er personlig og utelukkende til medlemmets private bruk, med mindre annet er oppgitt av SAS

  1.2 EuroBonus kort tilhører det kortselskap som har utstedt kortet. (SAS eller betalingskortselskapet).

  1.3 Medlemskortet er personlig, det vil si at kun en person per medlemsnummer er tillatt, og bare det medlemmet som er navngitt på kortet har anledning til å benytte det. EuroBonus kortet skal være signert og er bare gyldig dersom signaturen til medlemmet eller foresatt/verge er påført kortets bakside. EuroBonus kortet kan bare benyttes inntil siste påførte gyldighetsdato. Medlemskapet registreres i medlemmets navn, personlig e-post adresse og oppgitt land. ”Adresse c/o” tillates ikke, og e-post adressen skal være personlig.

  1.4 Dersom EuroBonus-kortet er mistet, stjålet eller ødelagt må det umiddelbart tas kontakt med SAS EuroBonus. Dersom kortet er et kombinert EuroBonus- og betalingskort må også kortselskapet informeres umiddelbart. Et EuroBonus erstatningskort vil bli utstedt med samme medlemsnummer og gyldighetstid.

  1.5 SAS EuroBonus skal varsles skriftlig vedrørende alle endringer av medlemmets personalia dersom det ikke er mulig å endre dette online. Ved navneendring eller registrering av fødselsdato skal det vedlegges dokumentasjon som bekrefter dette, som for eksempel kopi av pass. Når innsendt dokumentasjon har blitt verifisert, vil den bli makulert.

  1.6 Generelle bestillingsregler gjelder for alle EuroBonus medlemmer, uavhengig av medlemsnivå. Servicefordeler knyttet til medlemskapsnivået gjelder kun for medlemmet selv, med mindre annet er oppgitt av SAS. Din personlige 12-måneders kvalifiseringsperiode starter den måneden du ble medlem i EuroBonus.

  1.7 SAS forbeholder seg rett til, etter utøvelse av rimelig skjønn, å avslutte og slette medlemskapet dersom det har forekommet misbruk. Dette medfører at opptjente og ubenyttede bonuspoeng, samt allerede utstedte EuroBonus billetter/verdikuponger, går tapt. Misbruk kan blant annet omfatte utilbørlig og respektløs oppførsel mot SAS eller dennes partnere, ansatte eller passasjerer, overtredelse av punkt 2.8, samt straffbare handlinger eller handlinger som allment blir ansett som umoralske eller uetiske.

  1.8 Signert påmelding, signert EuroBonus kort eller påmelding til EuroBonus online, innebærer at medlemmet/foresatt/verge aksepterer medlemsvilkårene til EuroBonus. Medlemmets bruk av kortet eller medlemsnummeret innebærer en aksept av SAS EuroBonus medlemsvilkår. For kombinerte EuroBonus-kort gjelder også de vilkår som er fastsatt av det respektive kortselskap.

  1.9 Personlig brukernavn og passord, og eventuelt andre innloggingsdetaljer, er medlemmets personlige ansvar. Foresatt/verge for barn under 18 år har ansvar for sikkerhetskoden til disse medlemmer samt ansvar for hvordan og når sikkerhetskoden anvendes. Personlige opplysninger om konto opplyses kun til den som oppgir korrekt sikkerhetskode.

  1.10 Særskilte vilkår gjelder for norske medlemmer under 18 år: Medlemskapet må bekreftes innen tre (3) måneder etter fylte 18 år. Når denne bekreftelse mottas opphører foresattes/verges ansvar, og vilkår og betingelser vil umiddelbart tre i kraft direkte overfor medlemmet selv og ikke lenger overfor foresatt/verge. Dersom nevnte bekreftelse ikke er mottatt innen tidsfristen, vil medlemmets konto stenges for både opptjening og uttak av bonuspoeng inntil bekreftelse er mottatt. Videre opphører også all medlemskommunikasjon. Registrering av poeng som kunne vært opptjent på flyvninger med SAS i perioden hvor medlemskap ikke har vært bekreftet, skjer kun ved innsendelse av gyldig dokumentasjon i henhold til punkt 2.5. Medlemmet bekrefter sitt fortsatte medlemskap ved å registrere sitt EuroBonus-medlemsnummer på www.sas.no/18aar


  2. OPPTJENING AV BONUSPOENG


  2.1 Poeng kan opptjenes på aktiviteter med SAS og SAS' samarbeidspartnere, herunder deltakende virksomheter i SAS EuroBonus-samarbeidet, som avtalt med SAS og/eller SAS sine partnere. For å registrere bonuspoeng må medlemmet oppgi sitt EuroBonus nummer ved kjøp/bestilling og ved innsjekk. Med SAS samarbeidspartnere menes andre selskaper som SAS fra tid til annen samarbeider med, inkludert flyselskaper, reiseselskaper og andre selskaper som tilbyr rabatter og fordeler til EuroBonus-medlemmer, inkludert men ikke begrenset til muligheten for å tjene og/eller bruke poeng på selskapenes produkter og tjenester. En oppdatert liste over SAS samarbeidspartnere er oppgitt på EuroBonus nettsted.

  2.2 SAS forbeholder seg retten til å avgjøre om medlemmet opptjener poeng eller ikke, for tilbud, priser og aktiviteter som tilbys av SAS eller andre SAS samarbeidspartnere. Antall opptjente poeng bestemmes ut ifra den til enhver tid gjeldende poengutdelingsordningen på tidspunktet aktiviteten gjennomføres, uavhengig av når aktiviteten ble bestilt/reservert. Antall opptjente poeng varierer avhengig av partner og tilbud.

  2.3 EuroBonus medlemmer opptjener bonuspoeng for den reise og bookingklasse som ble bestilt og betalt og som er angitt på billetten/bestillingskvitteringen med mindre noe annet er angitt. Dette selv om medlemmet opp- eller nedgraderes til annen serviceklasse om bord. Rabatterte billetter som Industry Discount, Agent Discount, bonusbilletter, standbybilletter, charterbilletter og visse rabatttilbud gir ikke rett til opptjening av poeng. Hvis et medlem kjøper en billett på et flyselskap som er markedsført av SAS eller Star Alliance, men opereres av et annet flyselskap (dvs. code share) vil sistnevnte flyselskap styre eventuell opptjeningen av poeng og i tilfelle hvor mange poeng medlemmet opptjener for flyreisen. Bookingklasse på billetten kan avvike fra en bookingklasse som det opererende flyselskapet bruker til å bestemme poengopptjeningen. Poeng kan ikke opptjenes på flyvninger utført av flyselskap som ikke inngår som partner i EuroBonus programmet. SAS er ikke ansvarlig for forsinkelser eller flykanselleringer som er forårsaket av forhold utenfor SAS sin kontroll, for eksempel handlinger eller unnlatelser forårsaket av andre enn SAS, for eksempel SAS samarbeidspartner, herunder konkursåpning hos et annet selskap, vær, etc. Særskilte vilkår gjelder for opptjente poeng ved ekstraordinære omstendigheter under forutsetning at reisen/aktiviteten er avsluttet/ benyttet.

  2.4 Kun medlemmet selv kan opptjene bonuspoeng uavhengig av hvem som betaler for reisen eller varen eller tjenesten. Barn under to (2) år (0-23 måneder) opptjener poeng kun når det er bestilt eget sete for barnet.

  2.5 Bonuspoeng registreres ikke for reiser og andre aktiviteter som ligger mer enn seks måneder tilbake i tid, med mindre annet er angitt. For nye medlemmer kan poeng etterregistreres fra opptil tredve (30) dager før man ble medlem. Etterregistrering av bonuspoeng kan bare skje på grunnlag av gyldig dokumentasjon forelagt SAS og/eller SAS samarbeidspartnere. Gyldig dokumentasjon er: kopi av flybillett, eller reiserute. Billettnummer, rutenummer, bookingklasse, avreise- og ankomststed, dato for flyvning og den reisendes navn må være synlig og leselig. Dokumentasjon sendt til SAS vil, etter at saken er avsluttet, lagres for en periode på maksimum én måned og så makulert. Medlemmer kan kun oppnå poeng etter å ha utført en gyldig poengkvalifiserende aktivitet. SAS tar forbehold om, og kan når som helst, trekke tilbake bonuspoeng som feilaktig er registrert på medlemmets EuroBonus konto.

  2.6 Bonuspoeng og fordeler er personlige og kan ikke selges, overdras/kombineres, arves, tilbakebetales i kontanter eller benyttes til andre formål enn EuroBonus tilbud, med mindre noe annet er oppgitt. Ved brudd på denne bestemmelsen kan bonuspoeng, tjenester og dokumenter bli konfiskert. Man kan videre bli nektet adgang til fly eller hotell. Dersom en reise er påbegynt kan man bli belastet full pris for den resterende reisen.

  2.7 Medlemmer kan benytte bonuspoeng til å betale varer eller tjenster når de har tilstrekkelig med poeng på sin EuroBonus konto og minst 1 (en) poenggivende aktivitet er registrert (utført) i tillegg til velkomst/introduksjons poeng. Bonuspoeng er gyldige i fire (4) år etter at poengene ble opptjent i løpet av kvalifiseringsperioden. Deretter forfaller poengene.

  2.8 Et medlem kan kun benytte seg av ett bonusprogram om gangen. Dette gjelder for både opptjening og bruk av poeng, med mindre noe annet fremgår. Når poengene er registret kan de ikke overføres til et annet bonusprogram.

  2.9 Bonuspoeng kan kun opptjenes for ett rom av en person per hotellopphold

  2.10 Bonuspoeng gis bare for innkjøp som foretas med betalingskort kombinert med EuroBonus.

  2.11 Det opptjenes ikke bonuspoeng på billetter eller verdikuponger som er kjøpt men ikke benyttet og/ei heller andre produkter som er refundert.

  2.12 Dersom et medlem ikke opptjener bonuspoeng i løpet av en periode på 24 måneder, har SAS rett til å avvikle medlemskapet med mindre medlemmet har gyldige og brukbare bonuspoeng på sin EuroBonus konto.


  3. UTTAK AV BONUSPOENG

  3.1 Bonuspoeng og fordeler kan bare benyttes av medlemmet eller medlemmets nære familie, med mindre annet skriftlig er angitt av SAS.

  3.2 Medlemmet/foresatte/verge er selv ansvarlig for å sikre at den enkeltes personlige brukernavn og passord, eventuelt andre innlogingsdetaljer, ikke tilflyter uvedkommende. SAS har ikke ansvar for eventuelle konsekvenser i forbindelse med urettmessig bruk av personlige innloggingsdetaljer. Det er imidlertid medlemmet/foresatte/vergen som er ansvarlig for benyttelse av poeng og fordeler, uavhengig av om det er medlemmet selv eller en annen person som faktisk benytter disse. Misbruk er definert i punkt 1.7. Billettene og dokumentene sendes kun til medlemmets registrerte adresse / e-post adresse.

  3.3 EuroBonus tilbudene er som regel begrenset, og kan benyttes inntil tilbudet er fulltegnet/utsolgt. Det kan imidlertid være ledig plass til normalpris selv om antall flyseter, hotellrom og leiebiler avsatt til bonusuttak er fulltegnet. Enkelte tjenester/produkter og/eller servicefordeler kan være unntatt for reiser betalt helt eller delvis med poeng.

  3.4 Bonuspoeng kan ikke benyttes i kombinasjon med kontanter, rabatterte tilbud, kuponger eller andre spesialtilbud, med mindre annet uttrykkelig er angitt av SAS. I tilfelle ombooking og/eller avbestilling, blir bare gyldige poeng tilbakeført medlemmets EuroBonus konto (utgåtte poeng kan ikke gjenbrukes).

  3.5 Bare bestillinger foretatt online kan avbestilles online. Gyldige billetter/dokumenter for avbestilte tilbud, herunder varer og tjenester, må returneres SAS for tilbakeføring av bonuspoeng. Når man ønsker å avbestille eller endre et allerede bestilt tilbud, vare eller tjeneste, må medlemmet/foresatte/verge ta høyde for åpningstidene til SAS EuroBonus og/eller beregne rimelig god tid. Dokumenter som er stjålet eller tapt før reisen/tilbudet skal benyttes, erstattes med et nytt dokument dersom dette er mulig. Gebyr for denne tjenesten kan ilegges.

  3.6 Bonuspoeng kan bare benyttes som betaling for billetter/verdisjekker utstedt av SAS, samt i visse tilfeller hos SAS’ partnere. Poeng kan også brukes til å kjøpe flybilletter til normal/publisert pris (gjelder også for delbetaling). Ulike vilkår gjelder for billetter til normalpris og EuroBonus bonusbilletter, se punkt 3.7. Reisebyråer har ikke anledning til å utstede billetter eller verdisjekker ved å ta betaling i form av bonuspoeng.

  3.7 Dersom ikke annet er angitt av SAS: For flybilletter kjøpt til normalpris, helt eller delvis betalt med poeng, gjelder vilkårene for billetter til normalpris som beskrevet i selskapets befordringsvilkår, og ikke vilkårene for EuroBonus bonusbilletter som beskrevet under. For EuroBonus bonusbilletter og tilbud gjelder følgende: - Særskilte vilkår vedrørende minimum varighet av ”stopovers” kan være gjeldende. - Maksimal gyldighet på billetten og forhåndbestilling er 330 kalenderdager. - I de tilfeller hvor avgang- og ankomstflyplass ikke er den samme, gjelder alltid det høyeste antall poeng i henhold til uttakstabellen - Bonuspoeng kan ikke tilbakeføres etter at en aktivitet er påbegynt, og returreisen kan ikke ombookes eller refunderes. - Flybilletter/tilbud må avbestilles opp til en (1) arbeidsdag innen de skal benyttes. Kun gyldige bonuspoeng tilbakeføres til den EuroBonus konto som er belastet. - Ombooking av billetter/tilbud er tillatt opp til en (1) arbeidsdag innen flyreisen eller det aktuelle tilbudet skal påbegynnes, forutsatt at bonuspoengene fortsatt er gyldige (utgåtte bonuspoeng kan ikke gjenbrukes). - Dersom det er mindre enn en (1) arbeidsdag til reisen skal påbegynnes eller til avtalt hotellankomst, vil ikke bonuspoengene tilbakeføres til den EuroBonus konto som er belastet ved avbestilling. - Dersom medlemmet eller den som benytter seg av poengene blir syk før bonusreisen, kreves det legeattest for å endre bestillingen eller for utstedelse av ny billett/nytt dokument. Dette gjelder så sant poengene er gyldige. Utgåtte poeng kan imidlertid ikke gjenbrukes. Dersom endringer eller nytt dokument er påkrevd, skal SAS EuroBonus kontaktes.

  3.8 I enkelte land gjelder særskilte regler for beskatning av fordeler, inkludert fordeler av flyselskapers og hotellkjeders bonusprogrammer. Alle slike spørsmål skal rettes til det enkelte lands skattemyndigheter. SAS fraskriver seg ethvert ansvar i forhold til det enkelte medlems skatteforpliktelser i forbindelse med den til enhver tid gjeldende skattelovgivning. Forbruk av bonuspoeng inntjent ved reiser man har betalt privat er ikke skattepliktig. Medlemmer som ønsker å opptjene poeng på flyreiser, hotell, leiebil eller andre aktiviteter som betales av arbeidsgiveren, skal i enkelte land informere dette på forhånd til sin arbeidsgiver. Poeng opptjent i forbindelse med tjenestereiser skal ikke brukes privat uten arbeidsgivers samtykke. I henhold til norsk lovgivning kan statsansatte ikke benytte poeng privat til flyreiser, hotellopphold, leiebil eller annen aktivitet dersom arbeidsgiveren har betalt for tjenestene det er opptjent poeng av. Forøvrig gjelder i prinsipp samme regler for alle offentlige ansatte i Norge.


  4. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

  4.1 Ved å melde deg inn i EuroBonus (på nettet eller på annen måte), ved signering av EuroBonus kortet og ved bruk av medlemskapsnummeret og/eller EuroBonuskortet samtykker medlemmet/medlemmets foresatte eller verge i at EuroBonus registrerer og behandler personopplysninger om medlemmet og medlemmets aktiviteter og kommunikasjon med medlemmet i henhold til det som er fastsatt i dette punkt 4. Sensitive personopplysninger vil ikke bli registrert eller behandlet av SAS innen EuroBonus.

  4.2 SAS registerer og behandler følgende personopplysninger om medlemmer og medlemmers aktiviteter, samlet omtales dette ”personopplysninger”: - personlige opplysninger som opplyses ved søknad om EuroBonus medlemskap og/eller i forbindelse med oppdatering av EuroBonus medlemskonto; - alle detaljer som samles inn av SAS og SAS’ samarbeidspartnere om kjøp av reise, hotell og leiebil, inkludert avreisested og destinasjon for reisen, samt transportør, billettype, oppholdets varighet, hotellets navn og beliggenhet, romtype, leie av bil, leietid, kjøpstidspunkt og beløp betalt; - alle detaljer om andre kjøp eller aktiviteter som en følge av at medlemmet opptjener eller bruker poeng, inkludert hvilke produkter som er kjøpt, kjøpstidspunkt og beløp betalt; - demografiske data innhentet fra SAS’ samarbeidspartnere og eksterne kilder, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon om boligeierskap, antall medlemmer i husstanden og bileierskap.

  4.3 SAS kan også sammenstille personopplysninger innsamlet av SAS med personopplysninger innhentet fra SAS’ samarbeidspartnere og eksterne kilder.

  4.4 Personopplysninger blir registrert og behandlet til følgende formål: (i) å administrere medlemskapet i EuroBonus og opptjening og bruk av poeng, (ii) å administrere og utføre bestillinger, (iii) å analysere kundeadferd, (iv) å evaluere og forbedre SAS’ og SAS samarbeidspartneres virksomhet, (v) å holde medlemmenes adresse og kontaktinformasjon oppdatert og annulere/blokkere avdøde medlemmers EuroBonus kontoer, (vi) å samordne tilbud og aktiviteter alene eller sammen med SAS’ samarbeidspartnere og (viii) gi tilpasset markedsføring av SAS og/eller SAS samarbeidspartneres produkter og tjenester fra SAS eller SAS’ samarbeidspartnere.

  4.5 SAS oppbevarerer personopplysningene i ett år etter at den siste av medlemmets opptjente poeng utløper (poeng utløper fire år etter utløpet av den kvalifiseringsperiode de ble opptjent i) eller medlemskapet opphører, hva enn som inntreffer først. Personopplysninger om reise, hotell, leie av bil og andre kjøp vil bare bli behandlet i overensstemmelse med de formål som er fastsat i punkt 4.4 (iii) – (vii) i ett år fra det tidspunkt oplysningen først ble samlet inn eller senere oppdatert.

  4.6 Personopplysninger kan bli overført til / delt med SAS’ samarbeidspartnere for å koordinere relevante tilbud og aktiviteter som kan være av interesse. SAS’ samarbeidspartnere kan sammenstille personopplysninger de mottar fra SAS med deres egen informasjon om medlemmet. I slike tilfelle er den relevante SAS samarbeidspartner behandlingsansvarlig og juridisk ansvarlig for behandling av disse personopplysningene.

  4.7 Personopplysninger som deles innen SAS-gruppen eller med SAS’ samarbeidspartnere kan overføres til land utenfor EU og EØS.

  4.8 SAS og SAS’ samarbeidspartnere kan benytte brevpost, elektronisk post, telefon (inkludert mobiltelefon, SMS, MMS), e-post, sosiale medier og andre digitale kanaler for å kommunisere med medlemmer. SAS og SAS’ samarbeidspartnere kan sende reklame om sine respektive produkter og tjenester til medlemmene på/gjennom nevnte kommunikasjonsmidler. Kommunikasjon med medlemmer under 18 år vil kun finne sted for å bekrefte tjenester / tilbud som brukes. All øvrig kommunikasjon med medlemmer under 18 år vil foregå gjennom post adressert til medlemmets foresatte/verge. Medlemmet / medlemmets verge kan når som helst reservere seg mot å få tilsendt markedsføring fra SAS og SAS’ samarbeidspartnere ved å bruke kobling i det aktuelle i den aktuelle digitale kommunikasjonen eller ved å kontakte SAS EuroBonus.

  4.9 Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (SAS) er behandlingsansvarlig og det ansvarlige selskap for personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven, med mindre noe annet uttrykkelig fremgår. Medlemmet/foresatt/verge har rett til å få informasjon som er registrert om medlemmet, samt kunne kreve eventuelle feil eller ufullstendige opplysninger rettet eller slettet. Medlemmet/foresatt/verge kan kreve at personopplysninger ikke blir brukt i direkte markedsføring gjennom å kontakte SAS EuroBonus.  5. GENERELLE BESTEMMELSER

  5.1 SAS er ikke ansvarlig og skal holdes skadesløs for eventuelle kostnader eller skader som er påført medlemmet, unntatt når annet er fastsatt i gjeldende ufravikelig lov eller i disse medlemsvilkårene. Videre er SAS ikke ansvarlig for eventuelle kostnader eller skader som er påført medlemmet av andre enn SAS. Alle tjenester og fordeler som helt eller delvis er betalt med poeng er underlagt gjeldende vilkår for den enkelte kjøpte tjeneste, fordel mv. SAS har ikke ansvar hvor tjenesten, varen mv. leveres av en annen enn SAS.  

  5.2 SAS er kun ansvarlig for flyreisen i seg selv i henhold til våre befordringsvilkår og serviceløfter. Alle arrangementer, fordeler og tjenester som kommer i tillegg til selve flyreisen er utenfor SAS’ ansvar.

  5.3 Gjeldende avgifter, skatter og gebyrer, som flyplassavgifter, lokale avgifter og andre avgifter/skatter, betales av medlemmet /foresatte/verge og belastes separat. Dersom medlem/foresatt/verge ikke betaler, eller stiller spørsmål vedrørende kravet om å betale slike avgifter/skatter eller andre beløp som tilfaller SAS, kan ikke bonuspoeng benyttes før slik betaling har funnet sted.

  5.4 Med jevne mellomrom får EuroBonus medlemmer tilsendt særskilte tilbud. Disse tilbudene kan imidlertid være tidsbegrenset, og de kan være rettet mot spesielle markeder eller gjelde for en spesiell medlemsgruppe. Registrering kan også være nødvendig for å kunne dra nytte av disse tilbudene.

  5.5 For medlemmer under 18 år har foresatt/verge ansvar for at medlemmet følger gjeldende betingelser og medlemsvilkår. Foresatt/verge har også ansvar for medlemmets benyttelse av tilbud og fordeler.

  5.6 SAS forbeholder seg retten til å endre disse vilkår og betingelser når som helst. Innholdet i EuroBonus programet, slik som servicefordeler, poengregler og antall bonuspoeng, samt annen informasjon som oppgis på hjemmesidene til EuroBonus gjelder så lenge de er publisert på SAS sine hjemmesider. SAS vil snarest mulig informere om eventuelle endringer i gjeldende vilkår, inkludert vilkår om inntjening og uttak samt også hva allerede opptjente bonuspoeng kan benyttes til. Slik informasjon gis gjennom minst en EuroBonus kommunikasjonskanal, og hovedsakelig via hjemmesidene til EuroBonus. Nye regler, tabeller, nivåer osv. gjelder uten unntak fra angitt dato. Medlemmer/foresatte/verger må selv holde seg oppdatert vedrørende gjeldende vilkår. SAS gir direkte informasjon vedrørende endringer dersom medlemmet etterspør slik informasjon.

  5.7 Medlemmet/foresatte/vergen kan når som helst si opp medlemskapet i EuroBonus.

  5.8 SAS forbeholder seg rett til, med en (1) måneds varsel, å avvikle eller erstatte EuroBonus programmet. Dersom EuroBonus programmet må avvikles grunnet et lands lovgivning, en domsavgjørelse eller grunnet forbud gitt av myndigheter, kan EuroBonus programmet uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning, og opptjente bonuspoeng vil da forfalle umiddelbart uten erstatning til det enkelte medlem.

  5.9 Dersom en SAS samarbeidspartner går konkurs eller på annen måte ikke kan oppfylle sine forpliktelser overfor SAS og/eller EuroBonus sine medlemmer vil det ikke være mulig å etterregistrere poeng. SAS forbeholder seg retten til å avgjøre om EuroBonus-poeng skal tilbakeføres i andre tilfelle.


  6. TVISTER OG LOVVALG

  6.1 Ved eventuelle tvister vedrørende tolkning av betinglser og medlemsvilkår for EuroBonus gjelder svensk rett og rett verneting er den alminnelige domstol i Stockholm, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.

  6.2 Dersom en eller flere av disse medlemsvilkårene ikke lenger gjelder grunnet påbud fra kompetente myndigheter eller som følge av en domsavgjørelse, vil uansett de resterende medlemsvilkår bestå uendret

  6.3 Disse medlemsvilkår og betingelse erstatter alle tidligere versjoner av medlemsvilkårene. Oppdatert per 15. Januar 2015. Med forbehold om trykkfeil og endringer. Vi gjør oppmerksom på at disse vilkårene er en oversettelse av våre engelske vilkår og at ved motstrid mellom vilkårene har den engelske forrang.


  Vi bruker cookies for å gjøre din opplevelse av nettstedet så bra som mulig. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies