Why should I fly with SAS?

Why should I fly with SAS?