Fly og hotell


Norsk
Change
Home /

Betingelser pakkereiser

Betingelsene for pakkereiser kan åpnes/lastes ned som pdf her  eller se nedenfor.

SAS er medlem av Reisegarantifondet (RGF) som gir deg trygghet når du kjøper en pakkereise hos oss.


INNHOLDSOVERSIKT VILKÅR FOR PAKKEREISER

  1. Avtalens inngåelse og betalingsvilkår
  2. Hva som omfattes av avtalen
  3. Pakkereisens pris
  4. Særlige forhold knyttet til avtalen
  5. Kundens rett til å avbestille eller overdra reisen til annen person
  6. SAS sin rett til å kansellere eller endre reisen uten erstatningsansvar
  7. Partenes plikter
  8. Om mangler
  9. Tvistbehandling 

SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM (”SAS”) - GENERELLE VILKÅR FOR PAKKEREISER

Våre Generelle Vilkår for Pakkereiser er utarbeidet i henhold til Lov om Pakkereiser (”Pakkereiseloven”) med gjeldende forskrifter, samt i henhold til ”Alminnelige vilkår for pakkereiser” utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet. Våre generelle vilkår gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser. Videre er Forordning (EF) 261/2004 vedrørende flypassasjerers rettigheter inntatt i vilkårene.

SAS er ikke turoperatør i ordets rette forstand, men et flyselskap som tilbyr sine kunder å kjøpe pakkeløsninger (flyreise, hotell, bil og opplevelser). Følgelig er ”Alminnelige vilkår for pakkereiser” noe justert slik at innholdet i våre vilkår for pakkereiser avspeiler dette forhold uten at de foretatte justeringer kommer i konflikt med Pakkereiselovens bestemmelser.

  

1. AVTALENS INNGÅELSE OG BETALINGSVILKÅR
Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling. Flybilletter, hotell, bil og opplevelser betales ved bestilling på sas.no.

  

2. HVA SOM OMFATTES AV AVTALEN
Avtalen omfatter pakkereisen slik den fremgår av bestillingsbekreftelse og reisebevis, samt eventuelle tilleggsytelser som inkluderes i pakkereisen i følge avtale mellom partene. Landarrangementer (konserter, fotballkamper o.l) inngår kun i pakkereisen dersom disse er solgt til en samlet pris. For øvrig omfatter avtalen også SAS’ Generelle Vilkår for Pakkereiser.

Informasjon publisert på sas.no, eller informasjon publisert gjennom andre informasjonskanaler, er ikke en del av avtalen dersom informasjonen er endret på en tydelig måte før avtaleinngåelsen.

  

3. PAKKEREISENS PRIS
Den oppgitte pris for pakkereisen skal omfatte alle avgifter og gebyrer, inkludert myndighetspålagte skatter og avgifter. Eventuelle lokale flyplassavgifter kan imidlertid forekomme og må betales på stedet. Videre skal prisen inkludere eventuelle avtalte tillegg for sær ønsker eller andre ytelser som SAS har samtykket lagt inn i pakkereisen.

Tillegg eller rabatter knyttet til reisen og/eller eventuelle valgfrie tilleggsytelser skal tydelig fremgå i tilbudet til kunden. Pris for eventuell avbestillingsforsikring og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris og omfattes ikke av vilkårene her. Det samme gjelder for eventuell tilslutningsreise eller landarrangement som ikke er en del av pakkereisen.

 

4. SÆRLIGE FORHOLD KNYTTET TIL AVTALEN
4.1 Avbestillingsforsikring og reiseforsikring
SAS formidler salg av avbestillingsforsikring fra Europ Assistance. Dersom kunden kjøper slik avbestillingsforsikring har kunden rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom han kan dokumentere at vilkårene for avbestilling er oppfylt, se pkt 5.1 under. Vi anbefaler alle våre kunder om å kjøpe/inneha avbestillingsforsikring samt ha reiseforsikring på plass i forbindelse med enhver reise.

4.2 Reisedokumenter (pass og visum)
SAS har som arrangør av pakkereiser plikt i henhold til Pakkereiseloven å underrette kunden om hvilke visumkrav det/de ønskede reisemål har for borgere fra EU/EØS-landene. Siden vårt salg av pakkereiser foregår som nettsalg, henviser vi herved til Utenriksdepartementet sine informasjonssider: www.landsider.no Den som foretar en bestilling for andre plikter således å henvise reisefølget sitt til slik relevant informasjon (www.landsider.no). Det samme gjelder reisende med utenlandsk pass fra land utenfor EU/EØS-området. Kontaktinformasjon til konsulater og ambassader finnes på www.landsider.no.

4.3 Helseopplysninger
Kunden skal før avtalen inngås informeres om eventuelle helsemessige formaliteter i forbindelse med reisen og oppholdet. SAS følger norske myndigheters reiseråd, som finnes her: www.landsider.no

4.4 Informasjon vedrørende transport
SAS plikter å opplyse hvilke flyselskap som utfører de forskjellige transportdelene av reisen (f.eks ved code-share flyvninger). Ved endring av flyselskap etter at reisen er kjøpt, skal melding gis så snart som praktisk mulig og senest ved innsjekking/ombordstigning (ref. Forordning (EF) 2111/2005).

4.5 Andre forhold SAS har stillet lovpliktig garanti til Reisegarantifondet. Se mer her: www.rgf.no

  

5. KUNDENS RETT TIL Å AVBESTILLE ELLER OVERDRA REISEN TIL ANNEN PERSON
5.1 Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykker – frivillig avbestillingsforsikring SAS formidler salg av avbestillingsforsikring fra Europ Assistance. Dersom kunden har kjøpt avbestillingsforsikring fra Europ Assistance, har kunden rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom han kan dokumentere at vilkårene for avbestilling er oppfylt. Kunden plikter å underrette SAS og deretter Europ Assistance om avbestillingen så snart som mulig etter at han er kjent med de omstendigheter som gir rett til avbestilling. Ved sykdom kreves framlagt legeattest. Kunder forsikret gjennom andre forsikringsselskap plikter selv å kontakte sitt forsikringsselskap og SAS om avbestillingen. SAS gjør oppmerksom på at som arrangør tilbakebetaler skatter og avgifter. Resterende dekkes og utbetales av det gjeldende forsikringsselskap. Se ytterligere betingelser for avbestillingsforsikring formidlet av SAS her: http://www.sas.no/no/flyoghotell/betingelser.  

5.2 Avbestilling ved Force Majeure
Kunden har rett til å avbestille pakkereisen og få refundert innbetalt beløp for reisen dersom det på reisemålet, eller i umiddelbar nærhet av reisemålet, de siste 14 dagene før pakkereisen skal ta til konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre hendelser som må likestilles med de nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at forholdene også vil gjøre seg gjeldende når pakkereisen etter avtalen skal ta til. Norske myndigheters uttalelser skal vektlegges ved denne vurderingen. Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen. Avbestillingsretten kan begrenses eller fravikes i den grad SAS sin avbestillingsrett overfor tredjemann er begrenset.

5.3 Avbestilling mot vederlag
Kunden kan også utenfor de tilfeller som er nevnt i pkt. 5.2 avbestille pakkereisen, men SAS kan i så fall kreve et rimelig avbestillingsgebyr.

I følge e-handelsloven er det normalt 14 dagers angrefrist for handel via internett. Dette gjelder imidlertid ikke for transport og innkvartering. Det anbefales derfor at den reisende snarest mulig tar kontakt med SAS dersom det blir nødvendig å avbestille en reise:

a. Avbestilling av flyreisen: Avbestiller du flyreisen (som del av en pakkereise) senest 24 timer etter bestilling kan dette gjøres uten gebyr/kostnad selv om du har kjøpt en ikke fleksibel flybillett til en SAS flyvning. (SAS gir dette tilbudet til alle som kjøper denne type billetter til SAS sine egne flyvninger). Etter 24 timer refunderes kun skatter og myndighetspålagte avgifter for ikke fleksible flybilletter

b. Avbestilling av hotell, leiebil og opplevelser Avbestilling av hotell, leiebil og opplevelser skal alltid gjøres via SAS kundesenter. Vilkårene til de ulike leverandører kan variere, og SAS vil i hvert enkelt tilfelle kontakte aktuell leverandør for å undersøke hvorvidt det er mulighet for refusjon. Avbestiller man produktet senest 24 timer etter bestilling kan dette som oftest la seg gjøre uten kostnad, - uten at SAS kan garantere dette. Imidlertid finnes det også produkter som ikke er refunderbare

Vi anbefaler imidlertid alle våre kunder om å kjøpe/inneha avbestillingsforsikring.

Alle refusjoner/tilbakeføringer gjøres til det kredittkort som reisen ble betalt med.

NB! Avbestillingsforsikring refunderes aldri.

5.4 Overdragelse av pakkereise til annen person
Kunden har rett til, mot et administrasjonsgebyr, å overdra pakkereisen til annen person som oppfyller nødvendige betingelser, forutsatt at kunden har underrettet SAS innen rimelig tid før avreisedato. Overdragelse kan dog ikke skje dersom dette er i strid med regler og avtaler som SAS er bundet av. Det presiseres at SAS ikke kan garantere navneendring/mulighet til overdragelse av flybillett til annen person dersom flytransporten skal foretas med andre flyselskaper enn SAS. Ta kontakt med SAS kundesenter i god tid før avreise for spørsmål vedrørende mulig navneendring/ overdragelse til annen person.

5.5 Endring av bestilling Kunden kan i de fleste tilfeller endre reisedag, hotell, bil og opplevelser mot et administrasjonsgebyr på kr 500 per person. Dersom reisen er dyrere enn den opprinnelige, skal kunden betale differansen. Vilkårene vil være avhengige av tilgjengelighet, restriksjoner og begrensninger hos de ulike leverandørene. Ta kontakt med SAS kundesenter for eventuelle endringer.

 


6. SAS SIN RETT TIL Å KANSELLERE ELLER ENDRE REISEN UTEN ERSTATNINGSANSVAR
6.1 Hindring utenfor SAS sin kontroll
SAS kan kansellere en flyvning uten erstatningsansvar dersom SAS kan godtgjøre at reisen ikke kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor SAS sin kontroll og som SAS med rimelighet ikke kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som verken SAS selv eller noen SAS er ansvarlig for kunne unngå eller avverge følgene av. Slike hindringer kan være krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer, vær som er uforenlig med flyoperasjoner, streiker samt andre force majeure årsaker.

Dersom en reise kanselleres før den er påbegynt på grunn av hindringer utenfor SAS sin kontroll, plikter SAS å refundere kunden alle innbetalte beløp. Alternativt har kunden rett til å bestille en annen reise dersom SAS kan tilby dette. Dersom reisen er dyrere enn den opprinnelige, skal kunden betale differansen. Dersom reisen er billigere, kan kunden kreve differansen tilbakebetalt.

Etter de samme vilkår som nevnt i første avsnitt er SAS uten erstatningsansvar dersom pakkereisen blir mangelfull eller må avbrytes som følge av at slike hindringer inntrer etter at pakkereisen er påbegynt. Dersom reisen forkortes ved at SAS eller kunden avbryter den på grunn av hindringer som ligger utenfor SAS sin kontroll, vil kunden likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag på hotell og eventuelle opplevelser. SAS plikter i den grad det er mulig å eliminere eventuelle ulemper for kunden. Dersom reisen må avbrytes plikter SAS å frakte kunden tilbake til avtalt hjemkomststed uten kostnader og med minst mulig ulempe for kunden. Tidspunktet for hjemsendelse vil være avhengig av en vurdering av de faktiske forhold på stedet, herunder den reelle risiko og/eller de reelle ulempene et fortsatt opphold representerer. Norske myndigheters uttalelser skal vektlegges ved denne vurderingen.

Dersom SAS som arrangør unnlater hjemsendelse, eller utsetter denne unødig og kunden må besørge hjemreisen selv, er SAS ansvarlig for eventuelle merutgifter kunden pådrar seg som en følge av dette. Kunden plikter å begrense eventuelle utgifter i forbindelse med alternativ transport og forlenget opphold, ref. kundens generelle tapsbegrensningsplikt.

6.2 SAS sin rett til å endre reisens innhold eller vilkår etter avtaleinngåelse
SAS kan ikke endre avtalevilkårene eller innhold i reisen til ulempe for kunden etter at avtalen er inngått, med mindre det på forhånd er tatt forbehold om at SAS kan endre spesielt angitte ytelser/innhold, og dette uttrykkelig fremgår av avtalen (dvs av reisedokumentet eller annet avtaledokument).

SAS plikter snarest å underrette kunden per e-post, telefon/sms dersom SAS ønsker å endre vilkår eller innhold i avtalen etter dette punkt. SAS skal samtidig opplyse kunden om hans rett til å heve kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Dersom kunden ikke har påberopt seg denne retten innen syv dager etter at melding om endringen er kommet fram til kunden, mister kunden retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag.

 


7. PARTENES PLIKTER
7.1 SAS sine plikter
SAS skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med kunden, jfr. pkt. 2. Dersom uforutsette forhold likevel gjør det nødvendig med endringer i reiseplanen, skal SAS snarest mulig opplyse om forhold som SAS forstår, eller bør forstå, har betydning for kunden. Dersom kunden påpeker mangler ved reisen plikter SAS å gjøre det som innen rimelighetens grenser er mulig for å rette på mangelen snarest mulig.

7.2 Kundens plikter
Kunden plikter å sette seg inn i SAS’ generelle vilkår for pakkereiser:

a) Betaling: Kunden plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i vilkårene.

b) Informasjon: Kunden plikter å gi SAS relevant og korrekt informasjon som han forstår, eller bør forstå, har vesentlig betydning for gjennomføring av pakkereisen. Den som også bestiller for andre plikter å gi relevante og korrekte opplysninger også i forhold til disse personene. SAS er ikke ansvarlig for problemer som oppstår som følge av at personalia eller spesielle behov for medreisende ikke er korrekt opplyst i forbindelse med bestillingen. Den som bestiller en pakkereise på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal reise kan følge de gitte vilkår for gjennomføring av reisen.

Personer med redusert bevegelighet eller spesielle behov må umiddelbart etter bestilling på internett kontakte SAS kundesenter på telefon 05400 (tast 8). Flyselskaper kan av sikkerhetsmessige årsaker ikke befordre mer enn et øvre fastsatt antall personer med redusert bevegelighet, eller personer som av andre grunner har behov for bistand ved en eventuell evakuering. Videre kan flyselskapene ikke befordre en person med førerhund på samme flyvning hvor en allergiker allerede har fått bekreftet plass. Det er nødvendigvis ”først til mølla” prinsippet som gjelder her. Hvis du, eller noen i ditt reisefølge, har spesielle behov i forbindelse med selve flyvningen må dette derfor avklares med SAS kundesenter før SAS kan garantere flybestillingen. Dersom du kontakter oss innen 24 timer etter bestillingen er foretatt på internett, vil vi foreta endringer uten endringsgebyr. Dersom reisen blir dyrere må du betale et tillegg for flyreisen. Blir reisen derimot billigere, kan kunden kreve differansen tilbakebetalt. Se ytterligere informasjon på www.sas.no. Personer med redusert bevegelighet eller spesielle behov som trenger assistanse på flyplassene i forbindelse med flyreisen, må informere SAS kundesenter om dette minimum 48 timer før avreise. Det vises her til Forordning (EF) 1107/2006. Se ytterligere informasjon på www.sas.no

c) Tidspunkt for flyreisen
Den reisende plikter selv å sørge for rettidig innsjekking til bestilt flyreise i henhold til gitte tidsfrister i forbindelse med reise med rutefly. Les mer her: www.sas.no/no/Alt-om-reisen/Reisevilkar/Anbefalt-tid-flyankomstbakketransport/ og her: www.sas.no/no/Alt-om-reisen/ Dersom flyselskapet foretar endringer vedrørende avtalte flytider vil kunden få informasjon om dette i god tid på forhånd via sms, telefon eller e-post. Dette gjelder så vel tidspunkt for utreise som hjemreise.

d) Reklamasjoner: Den reisende plikter å gi SAS beskjed umiddelbart dersom han oppdager en mangel som vil gi ham rettigheter etter punkt 8. Dersom mangelen oppdages etter at pakkereisen er påbegynt, må kunden så vidt mulig reklamere på stedet dersom klagen gjelder hotellet. Dersom reklamasjonen gjelder selve flyreisen må kunden imidlertid snarest mulig ta kontakt med SAS kundesenter.

e) Reisedokumenter etc.:
Kunden plikter å kontrollere at billetter og andre reisedokumenter er i samsvar med bestillingen og at navn på reisende er i samsvar med hva som står i passet. Den reisende plikter å ta med gyldig pass, eventuelle visa/helseattester, billetter og andre dokumenter som måtte være nødvendig for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter som måtte være nødvendige for den enkelte reise, og han plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle nødvendige. Flyselskapet har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige dokumenter ikke er medbrakt.

f) Hensyn til medreisende:
Kunden plikter videre å rette seg etter SAS’ generelle vilkår for befordring samt vilkårene til angjeldende hotell, bilutleiefirma og eventuelle andre relevante leverandører i forbindelse med pakkereisen. Dersom befordringen foregår med et annet flyselskap, er det dette selskapets befordringsvilkår som gjelder.

Flyselskapet har rett til å nekte befordring dersom en passasjer før ombordstigning er påvirket av alkohol eller andre rusmidler som antas å kunne føre til sjenanse eller fare for medpassasjerer og kabinbesetning, - eller at det på andre måter anses som uforsvarlig å ta vedkommende passasjer om bord. Ref. artikkel 7 i SAS’ generelle vilkår for befordring.

g) Konsekvenser av mislighold: Brudd på flyselskapenes generelle vilkår for befordring (se spesielt artikkel 7 – nektet ombordstigning) kan føre til nektet utreise, eventuelt nektet hjemreise dersom passasjeren har opptrådt på en slik måte om bord på utreise at vedkommende er uønsket på hjemturen. SAS som arrangør, eller flyselskapet, er i slike tilfeller ikke ansvarlig for utgifter dette måtte påføre kunden.

SAS er heller ikke ansvarlig for skade og tap etter vanlige erstatningsrettslige regler. Kunden er selv ansvarlig overfor relevante leverandører for de skader han forvolder i forbindelse med hotellovernatting, benyttelse av leiebil o.a, samt eventuelle tap som påføres ham under pakkereisen. Når det gjelder erstatning for skade i forbindelse med selve flyreisen hefter flyselskapet for skade iht gjeldende transportlovgivning. Se artikkel 15 i SAS’ generelle vilkår for befordring.

 


8. OM MANGLER
8.1 Mangler før avreise
Kunden kan heve avtalen før pakkereisen starter dersom det klart fremkommer at pakkereisen vil ha vesentlige mangler. Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og endringen er til vesentlig ulempe for kunden. Kunden skal i tilfelle informere SAS om hevingen senest innen syv dager etter melding om endringen ble mottatt, eller så snart som mulig dersom melding mottas kort tid før avreise. Kunden har da rett til full refusjon av samtlige innbetalte beløp samt eventuell erstatning etter Pakkereiselovens § 5-3.

Alternativt har kunden rett til å bestille ny pakkereise dersom SAS kan tilby dette. Dersom erstatningsreisen blir dyrere, skal kunden betale prisdifferansen etter fradrag av eventuelle erstatningskrav kunden har rett til etter Pakkerreiselovens § 5-3. Dersom reisen er billigere, kan kunden kreve differansen tilbakebetalt. Dersom SAS ikke kan tilby en ny reise, kan kunden selv kjøpe en reise som tilsvarer den opprinnelige, dog innenfor rimelighetens grense, og holde SAS ansvarlig for eventuelle merkostnader ved dette kjøpet etter de vanlige, erstatningsrettslige regler. Er et slikt dekningskjøp vesentlig dyrere enn prisen for den opprinnelige reisen, kan erstatning normalt ikke påregnes.

8.2 Mangler etter avreise
Pakkereisen er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på hans side. Avvik fra det avtalte regnes likevel ikke som mangel dersom de er av mindre betydning, eller er av det slag kunden må regne med kan inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som SAS verken hadde, eller burde ha, kjennskap til eller herredømme over. Kunden plikter å reklamere på mangler han oppdager så snart som mulig. Reklamasjonsberettigede mangler etter avreise gir kunden følgende rettigheter:

a) Avhjelp: Kunden kan kreve at SAS avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for SAS. Avhjelpen må skje innen rimelig tid og uten uvesentlig ulempe for kunden. Avslår kunden retting som vil avhjelpe mangelen, eller unnlater å reklamere til SAS eller direkte til hotell eller andre del leverandører til pakkereisen, slik at retting kan skje, mister han retten til ytterligere krav.

b) Prisavslag: Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag, eventuelt dekning av de rimelige utgifter kunden har hatt ved selv å utbedre mangelen når SAS ikke har vært i stand til dette. Dette gjelder ikke selve flyreisen.

c) Heving: Dersom pakkereisen har vesentlige mangler og formålet med pakkereisen av den grunn er vesentlig forfeilet, kan kunden heve avtalen og kreve tilbake de beløp som er betalt i henhold til avtalen. Reglene i artikkel 6.1, tredje ledd gjelder på samme måte.

d) Erstatning: Dersom pakkereisen er mangelfull og dette fører til at kunden lider et økonomisk tap, kan kunden kreve erstatning fra SAS som arrangør av pakkereiser. Kunden kan, der han ikke har lidd noe tap, kreve en godtgjørelse dersom mangelen har inntruffet på destinasjonen og har påført kunden vesentlig ulempe.

SAS sin erstatningsplikt etter det foranstående faller bort dersom SAS kan godtgjøre at mangelen skyldes forhold som ligger utenfor SAS sin kontroll, og som SAS ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden, og som verken SAS eller noen SAS er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. SAS plikter uansett å gi kunden nødvendig bistand snarest mulig.

Dersom den reisende er berettiget til å kreve erstatning fra SAS på grunnlag av mangelfull pakkereise, plikter den reisende i henhold til alminnelige erstatningsregler å ha begrenset sitt tap mest mulig. Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes den reisendes egen forsømmelse eller forhold.

OBS! Der mangler oppstår i forbindelse med transport går imidlertid erstatningsreglene i transportrettslig særlovgivning foran erstatningsbestemmelsene i Pakkereiseloven.

e) Forordning (EF) 261/2004 vedrørende lange forsinkelser, kanselleringer og overbookinger Ved lange forsinkelser, kanselleringer og overbookinger gjelder de vilkår som følger av Forordning (EF) 261/2004 Det er det transporterende flyselskap (operatøren) som er ansvarlig overfor flypassasjeren i henhold til nevnte forordning. En kunde som har bestilt en pakkereise kan imidlertid velge om han vil rette sitt krav til flyselskapet eller arrangøren, men som bestiller av pakkereiser hos SAS er arrangør og flyselskap samme selskap. Dersom selve flyreisen opereres av et annet flyselskap enn SAS (codeshare) vil imidlertid SAS, som arrangør av pakkereisen, hefte solidarisk med det opererende flyselskap overfor pakkereisekunden.

Det er det opererende flyselskap som er ansvarlig for å gi skriftlig informasjon om passasjerens rettigheter dersom det skulle oppstå lange forsinkelser, kanselleringer eller overbooking under gjennomføring av flyreisen. Det er også det opererende flyselskap som i følge forordningen må sørge for forpleining (overnatting og mat) dersom det skulle oppstå lange forsinkelser, kanselleringer og overbookinger. Kompensasjon (lovbestemte beløp) i henhold til forordningen utløses kun dersom årsaken til ulempene dette medfører for passasjeren ikke kunne ha vært unngått selv om alle mulige forhåndregler er tatt. Eksempler på force majeure er værsituasjoner som er uforenlige med flyoperasjoner, restriksjoner i Air Traffic Control (ATC), streiker, plutselig oppståtte tekniske problemer, o.a.
Der passasjeren får utbetalt kompensasjon i henhold til forordningen, enten fra arrangøren (SAS) eller fra det opererende flyselskap, skal dette beløpet gå til fradrag i beregning av eventuelt prisavslag/erstatning etter pakkereiseloven.

Dersom forordningen gir passasjeren rett til å heve transportavtalen, gjelder dette ikke for den øvrige delen av pakkereisen, med mindre mangelen er av en slik art at vilkårene for å heve kjøpet av pakkereisen er til stede, jfr pkt 8. Mindre forsinkelser gir vanligvis ikke rett til heving av kjøpet av pakkereiser. Dersom passasjeren velger å avbryte/heve kjøpet av pakkereisen etter vilkårene i forordningen, men betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen etter pakkereiseloven ikke er til stede, skal kunden kun ha refundert den delen av kjøpesummen som relaterer seg til flytransporten. SAS plikter å gjøre kunden oppmerksom på at full refusjon av pakkereiseprisen da ikke vil skje.

f) Følgende forhold anses normalt ikke som mangel ved pakkereisen etter vilkårene i pkt 8:

1. Avvik fra det avtalte er av mindre betydning for gjennomføring av pakkereisen, eller som ikke har hatt betydning for valg av pakkereise,

2. Avvik fra forventninger kunden har hatt og som ikke er skapt av SAS, som f.eks. annen byggestandard på destinasjonen eller andre destinasjonsrelaterte forhold, dersom forholdene kunden klager på må anses å være ”vanlige” på destinasjonen.

3. Unormale vær og andre naturgitte forhold som SAS ikke hadde, eller burde ha kjennskap til.

4. Forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor SAS sin kontroll, eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen. Skifte av bosted på grunn av overbooking skal imidlertid ikke betraktes som ”påregnelige avvik”.

5. Forsinkelser under flytransport eller endrede avgangstider/ankomsttider, når oppholdet på reisemålet ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer for reiser med varighet under 5 døgn, eller 8 timer for reiser med varighet mellom 5 og 8 døgn, eller maksimalt 12 timer for reiser med varighet over 8 døgn. Dersom forsinkelsen/endringen i avgangs-/ankomsttider skyldes forhold som flyselskapet ikke råder over (kan være værsituasjoner som er uforenlige med flyoperasjoner, restriksjoner i Air Traffic Control (ATC), streiker, plutselig oppståtte tekniske problemer, o.a.), fordobles de foran angitte tidsfrister. Flypassasjerer har i løpet av ventetiden uansett krav på assistanse (hotell og mat) som beskrevet i forordningen.

6. Avvik fra det avtalte som skyldes kundens eget forhold.

 


9. TVISTEBEHANDLING
Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og at dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene blir enige, kan saken bringes inn for Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser eller annet tvisteløsningsorgan.

Januar 2011

 
Scandinavian Airlines © 2014 | Reisevilkår | Feedback form | Site Map | Om SAS | For reiseagenter | Bruk av cookies