EuroBonus


Norsk
Change

SAS EuroBonus Medlemsvilkår per 15. februar 2013

SAS EuroBonus Medlemsvilkår per den 15, februar 2013

1. Medlemsvilkår og medlemskort

1.1 Medlemskap i EuroBonus er tilgjengelig for alle fysiske personer. Det er kun tillatt med ett medlemskap per person. Barn under 18 år må ha godkjennelse fra foresatt/verge for å søke medlemskap. Medlemskapet med tilhørende rettigheter er personlige og utelukkende til medlemmets private bruk, med mindre annet er oppgitt av SAS.

1.2 Medlemskortene tilhører det kortselskap som har utstedt kortet. (SAS eller betalingskortselskapet).

1.3 Medlemskortet er personlig, det vil si kun en person per medlemsnummer, og bare det medlemmet som er registrert på kortet har anledning til å benytte det. Medlemskort skal være signert og er bare gyldig dersom signaturen til medlemmet eller foresatt/verge er påført kortets bakside. Kortet kan bare benyttes inntil siste påførte gyldighetsdato. Medlemskapet registreres i medlemmets navn og med oppgitt adresse. ”Adresse c/o” tillates ikke. EuroBonus har rett til å kommunisere digitalt med medlemmet via medlemmets personlige e-post adresse.

1.4 Dersom medlemskortet er mistet, stjålet eller ødelagt må det umiddelbart tas kontakt med EuroBonus medlemsservice. Dersom kortet er et kombinert EuroBonus- og betalingskort må også kortselskapet informeres umiddelbart. Et erstatningskort vil bli utstedt med samme medlemsnummer og gyldighetstid.

1.5 SAS EuroBonus må varsles skriftlig vedrørende alle endringer av medlemmets personalia dersom det ikke er mulig å endre dette online. Ved navneendring eller registrering av fødselsdato må det vedlegges dokumentasjon som bekrefter dette, som for eksempel kopi av pass eller fødselsattest.

1.6 Generelle bestillingsregler gjelder for alle EuroBonus medlemmer, uavhengig av medlemsnivå. Servicefordeler knyttet til medlemskapsnivået gjelder kun for medlemmet selv, med mindre annet er oppgitt av SAS.

1.7 SAS forbeholder seg rett til, etter utøvelse av rimelig skjønn, å avslutte og slette medlemskapet dersom det har forekommet misbruk. Dette medfører at opptjente og ubenyttede bonuspoeng, samt allerede utstedte EuroBonus billetter/verdikuponger, går tapt. Misbruk kan blant annet omfatte utilbørlig og respektløs oppførsel mot SAS eller dennes partnere, ansatte eller passasjerer, overtredelse av punkt 2.8, samt straffbare handlinger eller handlinger som allment blir ansett som umoralske eller uetiske.

1.8 Signert påmelding, signert medlemskort eller påmelding til EuroBonus online, innebærer at medlemmet/foresatt/verge aksepterer medlemsvilkårene til EuroBonus. Medlemmets bruk av kortet eller medlemsnummeret innebærer en aksept av SAS Eurobonus medlemsvilkår. For kombinerte EuroBonus kort gjelder også de vilkår som er fastsatt av det respektive kortselskap.

1.9 Sikkerhetskoden er medlemmets personlige ansvar. Foresatt/verge for barn under 18 år har ansvar for sikkerhetskoden til disse medlemmer samt ansvar for hvordan og når sikkerhetskoden anvendes. Personlige opplysninger om konto opplyses kun til den som oppgir korrekt sikkerhetskode.

1.10 Særskilte vilkår gjelder for norske medlemmer under 18 år: Medlemskapet må bekreftes innen tre (3) måneder etter fylte 18 år. Når slik bekreftelse mottas opphører foresattes/verges ansvar, og vilkårene vil umiddelbart trå i kraft direkte overfor medlemmet selv og ikke lenger overfor foresatt/verge. Dersom slik bekreftelse ikke er mottatt innen tidsfristen, vil medlemmets konto stenges for både opptjening og uttak av bonuspoeng inntil bekreftelse er mottatt. Videre opphører også all medlemskommunikasjon. Registrering av poeng som kunne vært opptjent på flyvninger med SAS i perioden hvor medlemskap ikke har vært bekreftet, skjer kun ved innsendelse av gyldig dokumentasjon i henhold til punkt 2.5. Medlemmet bekrefter sitt fortsatte medlemskap ved å bekrefte fortsatt medlemskap gjennom å registrere sitt EuroBonus-medlemsnummer på www.sas.no. Dersom man ikke ønsker å motta nyhetsbrev kan man melde seg av ved å skriftlig kontakte EuroBonus medlemsservice, eller ved å benytte lenken som anvist i nyhetsbrevet.

2. Opptjening av bonuspoeng

2.1 Poeng kan opptjenes på aktiviteter med SAS og SAS' samarbeidspartnere, herunder deltakende virksomheter i SAS EuroBonus-samarbeidet, som avtalt med SAS og/eller SAS sine partnere. For å registrere bonuspoeng må medlemmet oppgi sitt EuroBonus nummer ved kjøp/bestilling og ved innsjekk.

2.2 SAS forbeholder seg retten til å avgjøre om medlemmet opptjener poeng eller ikke, for tilbud, priser og aktiviteter som tilbys av SAS eller andre partnere. Antall opptjente poeng bestemmes ut ifra den til enhver tid gjeldende poengutdelingsordningen på tidspunktet aktiviteten gjennomføres, uavhengig av når aktiviteten ble bestilt/reservert. Antall opptjente poeng varierer avhengig av partner og tilbud.

2.3 EuroBonus medlemmer opptjener bonuspoeng for den reise og serviceklasse som ble bestilt og betalt og som er angitt på billetten/bestillingskvitteringen med mindre noe annet er angitt. Dette selv om medlemmet opp- eller nedgraderes til annen serviceklasse om bord. Rabatterte billetter som Industry Discount, Agent Discount, bonusbilletter, standbybilletter, charterbilletter og visse rabatttilbud gir ikke rett til opptjening av poeng. Billetter som betales helt eller delvis med poeng, gir heller ikke rett til opptjening av nye poeng. Hvis du kjøper en billett på et flyselskap som er markedsført av SAS eller Star Alliance, men opereres av et annet flyselskap (dvs. code share) vil sistnevnte flyselskap styre opptjeningen av poeng og hvor mange poeng du tjener for flyreisen. Bookingklasse på billetten kan avvike fra bookingklasse som det opererende flyselskapet bruker til å bestemme poengopptjeningen. SAS er ikke ansvarlig for forsinkelser eller flykanselleringer som er forårsaket av forhold utenfor SAS sin kontroll, for eksempel av forhold forårsaket av partnerselskapet eller av en samarbeidspartner, herunder konkursåpning hos partner, vær, etc. Særskilte vilkår gjelder for opptjente poeng ved ekstraordinære omstendigheter under forutsetning at reisen/aktiviteten er avsluttet/ benyttet.

2.4 Kun medlemmet selv kan opptjene bonuspoeng uavhengig av hvem som betaler for reisen eller aktiviteten. Barn under to (2) år (0-23 måneder) opptjener poeng kun når det er bestilt eget sete for barnet. For charterbilletter og aktiviteter med andre enn SAS og SAS sine samarbeidende flyselskaper, andre regler gjelde dersom opplyst av SAS.

2.5 Bonuspoeng registreres ikke for reiser og andre aktiviteter som ligger mer enn seks måneder tilbake i tid. For nye medlemmer kan poeng etterregistreres fra opptil tredve (30) dager før man ble medlem. Etterregistrering av bonuspoeng kan bare skje på grunnlag av gyldig dokumentasjon. Gyldig dokumentasjon er: * kopi av flybillett, eller reiserute dersom man reiser i henhold til elektronisk billett. Billettnummer, rutenummer, bookingklasse, avreise- og ankomststed, dato for flyvning og den reisendes navn må være synlig og leselig. *Faktura fra hotellopphold eller leiebil. Dokumentasjon sendt til SAS vil, etter at saken er avsluttet, lagres for en periode på maksimum én måned og så makulert. Medlemmer kan kun oppnå poeng etter å ha utført en gyldig poengkvalifiserende aktivitet. SAS tar forbehold om, og kan når som helst, trekke tilbake bonuspoeng som feilaktig er registrert på medlemmets konto.

2.6 Bonuspoeng er personlige og kan ikke selges, overdras/kombineres, arves, tilbakebetales i kontanter eller benyttes til andre formål enn EuroBonus tilbud, med mindre noe annet er oppgitt. Ved brudd på denne bestemmelsen kan bonuspoeng, tjenester og dokumenter bli konfiskert. Man kan videre bli nektet adgang til fly eller hotell. Dersom en reise er påbegynt kan man bli belastet full pris for den resterende reisen.

2.7 Medlemmer kan benytte bonuspoeng og tilbud så snart de har tilstrekkelig med poeng på sin EuroBonus konto. Bonuspoeng er gyldige i fire (4) år etter at poengene ble opptjent i løpet av kvalifiseringsperioden. Deretter forfaller poengene.

2.8 Et medlem kan kun benytte seg av ett bonusprogram om gangen. Dette gjelder for både opptjening og bruk av poeng, med mindre noe annet fremgår. Når poengene er registret kan de ikke overføres til et annet bonusprogram.

2.9 Bonuspoeng kan kun opptjenes for ett rom av en person per hotellopphold.

2.10 Bonuspoeng gis bare for innkjøp som foretas med betalingskort kombinert med EuroBonus.

2.11 Det opptjenes ikke bonuspoeng på billetter eller verdikuponger som er kjøpt men ikke benyttet og/ei heller andre produkter som er refundert.

2.12 Dersom et medlem ikke opptjener bonuspoeng i løpet av en periode på 24 måneder, har SAS rett til å avvikle medlemskapet med mindre medlemmet har gyldige og brukbare bonuspoeng på sin konto.

3. Uttak av bonuspoeng

3.1 Bonuspoeng kan bare benyttes av medlemmet eller medlemmets nære familie, med mindre annet er skriftig angitt av SAS.

3.2 Medlemmet/foresatte/verge må selv sikre at den enkeltes konfidensielle sikkerhetskode ikke gis til uvedkommende. SAS har ikke ansvar for eventuelle konsekvenser i forbindelse med ulovlig bruk av sikkerhetskoden. Det er imidlertid medlemmet/foresatte/vergen som er ansvarlig for benyttelse av poeng og fordeler, uavhengig av om det er medlemmet selv eller en annen person som faktisk benytter disse. Misbruk er definert i punkt 1.7. Billettene og dokumentene sendes kun til medlemmets registrerte adresse / e-post adresse.

3.3 EuroBonus tilbudene er som regel begrenset, og kan benyttes inntil tilbudet er fulltegnet/utsolgt. Det kan imidlertid være ledig plass til normalpris selv om antall flyseter, hotellrom og leiebiler avsatt til bonusuttak er fulltegnet. Enkelte tjenester/produkter og/eller servicefordeler kan være unntatt for reiser betalt helt eller delvis med poeng.

3.4 Bonuspoeng kan ikke benyttes i kombinasjon med kontanter, rabatterte tilbud, kuponger eller andre spesialtilbud, med mindre annet uttrykkelig er angitt. I tilfelle ombooking og/eller avbestilling, blir bare gyldige poeng tilbakeført medlemmets konto (utgåtte poeng kan ikke gjenbrukes).

3.5 Avbestillinger gjennom EuroBonus medlemsservice må foretas via telefon (ikke via e-post eller telefaks) dersom det er mindre enn syv (7) dager til tilbudet skal benyttes. Bare bestillinger foretatt på online kan avbestilles online. Gyldige billetter/dokumenter for avbestilte tilbud må returneres SAS for tilbakeføring av bonuspoeng. Når man ønsker å avbestille eller endre et allerede bestilt tilbud, må medlemmet/foresatte/verge ta høyde for åpningstidene til EuroBonus Medlemsservice og/eller beregne rimelig god tid for postlevering. Dokumenter som er stjålet eller tapt før reisen/tilbudet skal benyttes, erstattes med et nytt dokument dersom dette er mulig. Gebyr for denne tjenesten kan ilegges.

3.6 Bonuspoeng kan bare benyttes som betaling for billetter/verdisjekker utstedt av SAS, samt i visse tilfeller hos SAS’ partnere. Poeng kan også brukes til å kjøpe flybilletter til normal pris (gjelder også for delbetaling). Ulike vilkår gjelder for billetter til normalpris og EuroBonus billetter, se punkt 3.7. Reisebyråer har ikke anledning til å utstede billetter eller verdisjekker ved å ta betaling i form av bonuspoeng.

3.7 Dersom ikke annet er angitt: For flybilletter kjøpt til normalpris, helt eller delvis betalt med poeng, gjelder vilkårene for billetter til normalpris som beskrevet i selskapets befordringsvilkår, og ikke vilkårene for EuroBonus billetter som beskrevet under. EuroBonus flybilletter og tilbud: Før reisen - Kan avbestilles opp til en (1) arbeidsdag innen de skal benyttes. Kun gyldige bonuspoeng tilbakeføres medlemmets konto. - Ombooking er tillatt opp til en (1) arbeidsdag innen flyreisen eller det aktuelle tilbudet skal påbegynnes, forutsatt at bonuspoengene fortsatt er gyldige (utgåtte bonuspoeng kan ikke gjenbrukes). - Særskilte vilkår vedrørende minimum varighet av ”stopovers” kan være gjeldende. - Kan tidligst bestilles 330 dager før en flyreise. - Dersom det er mindre enn en (1) arbeidsdag til reisen skal påbegynnes eller til avtalt hotellankomst, vil ikke bonuspoengene tilbakeføres medlemmets konto ved avbestilling. - Dersom medlemmet eller den som benytter seg av poengene blir syk før bonusreisen, kreves det legeattest for å endre bestillingen eller for utstedelse av ny billett/nytt dokument. Dette gjelder så sant poengene er gyldige. Utgåtte poeng kan imidlertid ikke gjenbrukes. Dersom endringer eller nytt dokument er påkrevd, skal det lokale SAS billettkontor eller EuroBonus Medlemsservice kontaktes. - I de tilfeller hvor avgang- og ankomstflyplass ikke er den samme, gjelder alltid det høyeste antall poeng i henhold til uttakstabellen. Etter påbegynt reise - Bonuspoeng kan ikke tilbakeføres etter at en EuroBonus reise er påbegynt, og returreisen kan ikke ombookes eller refunderes. - I tilfelle dødsfall i familie/nær slekt finner sted under en EuroBonus reise, kan SAS, dersom det er mulig, endre tidspunkt for returreise. SAS forbeholder seg imidlertid rett til å velge flyselskap og reiserute for eventuell returreise.

3.8 I enkelte land gjelder særskilte regler for beskatning av fordeler, inkludert fordeler av flyselskapers og hotellkjeders bonusprogrammer. Alle slike spørsmål skal rettes til det enkelte lands skattemyndigheter. SAS fraskriver seg ethvert ansvar i forhold til det enkelte medlems skatteforpliktelser i forbindelse med den til enhver tid gjeldende skattelovgivning. Forbruk av bonuspoeng inntjent ved reiser man har betalt privat er ikke skattepliktig. Medlemmer som ønsker å opptjene poeng på flyreiser, hotell, leiebil eller andre aktiviteter som betales av arbeidsgiveren, skal i enkelte land informere dette på forhånd til sin arbeidsgiver. Poeng opptjent i forbindelse med tjenestereiser skal ikke brukes privat uten arbeidsgivers samtykke. I henhold til norsk lovgivning kan statsansatte ikke benytte poeng privat til flyreiser, hotellopphold, leiebil eller annen aktivitet dersom arbeidsgiveren har betalt for tjenestene det er opptjent poeng av. Forøvrig gjelder i prinsipp samme regler for alle offentlige ansatte i Norge.

4. Behandling av personopplysninger

4.1 Ved online påmelding eller signering av påmeldingsskjema eller signering på EuroBonus kortet, samt ved bruk av medlemsnummeret eller kortet, samtykker medlemmet/foresatte/vergen i at EuroBonus registrerer og behandler personopplysninger om medlemmet i henhold til gjeldende lovgivning og EuroBonus egne medlemsvilkår. Dette gjelder også medlemmets aktiviteter innenfor rammen av medlemskapet i EuroBonus. De registrerte personopplysningene behandles/benyttes til å administrere det enkelte medlemskap, inkludert opptjente bonuspoeng, samt kontrollere og utføre bestillinger og samordne tilbud og aktiviteter med SAS sine samarbeidspartnere, inkludert deltakende virksomheter i EuroBonus-samarbeidet. Videre, med henvisning til nevnte formål, registreres opplysninger vedrørende kjøp av flybilletter gjennom en kvalifiseringsperiode (med angivelse av destinasjon og billettkategori), hotellovernattinger, leiebil og andre varer eller tjenester som medlemmet kjøper og som kvalifiserer til bonuspoeng. For å kunne administrere bonus- poengene registreres også hva poengene er benyttet til (for eksempel til flyreise eller hotellovernatting) samt poengverdien av uttak av varer eller tjenester.

4.2 Informasjon vedrørende kjøp som gir bonuspoeng samt kjøp foretatt med opptjente poeng, lagres av EuroBonus i ett - 1 - år etter forfall av poeng opptjent under nevnte kvalifiseringsperiode. Annen informasjon, slik som navn, adresse, telefonnummer o.a. lagres hos SAS i ett – 1 - år etter forfall av de siste bonuspoengene, eller etter at medlemskapet ellers er avsluttet.

4.3 Medlemmet samtykker i at SAS kan utlevere personopplysninger til sine samarbeidspartnere og deltakende virksomheter i EuroBonus-samarbeidet for samordning av tilbud og aktiviteter. Dette innebærer at opplysninger om kjøp og andre aktiviteter kan analyseres. Informasjonen kan også benyttes for generell eller kundetilpasset markedsføring av SAS og SAS partneres produkter og tjenester. For slike formål, og med henvisning til gjeldende lovgivning, kan personopplysninger også overføres til land som ikke tilhører EØS/EU.

4.4 SAS og SAS partnere, inkludert deltakende virksomheter i EuroBonus-samarbeidet, kan bruke e-post og tekstmeldinger (SMS) og telefon til å kommunisere med medlemmene. Dette gjelder også utsendelse av tilbud via e-post og SMS til medlemmer om SAS og / eller SAS forretningspartneres produkter og tjenester. Medlemmet kan når som helst avslutte digital kommunikasjon ved å kontakte EuroBonus Medlemsservice. E-postadresser for medlemmer under 18 år vil bli brukt av SAS bare å bekrefte tjenester / tilbud brukt. Enhver annen direkte kommunikasjon med medlemmer under 18 år vil skje kun via post og vil bli adressert direkte til foresatt/verge.

4.5 Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden er den juridiske person som er ansvarlig for personopplysninger i forbindelse med EuroBonus programmet i henhold til personopplysningsloven. Medlemmer har krav på å motta informasjon vedrørende sine personopplysninger som er lagret hos EuroBonus. Slikt krav stilles personlig og skriftlig til EuroBonus Medlemsservice, eller via foresattes/ verges signerte forespørsel vedlagt sikkerhetskoden. Medlemmet/ foresatte/verge kan også kreve at EuroBonus korrigerer eller sletter informasjon som er feil eller ufullstendig. Medlemmet/foresatte/verge kan også reservere seg for direkte mottak av e-poster ved å skriftlig kontakte EuroBonus Medlemsservice.

5. Generelle bestemmelser

5.1 SAS er ikke ansvarlig og skal holdes skadesløs for eventuelle kostnader eller skader som er påført medlemmet, unntatt når annet er fastsatt i gjeldende ufravikelig lov eller i disse medlemsvilkårene. Videre er SAS ikke ansvarlig for eventuelle kostnader eller skader som er påført medlemmet av andre enn SAS. Alle tjenester og fordeler som helt eller delvis er betalt med poeng er underlagt gjeldende vilkår for den enkelte kjøpte tjeneste, fordel mv. SAS har ikke ansvar hvor tjenesten, varen mv. leveres av en annen enn SAS

5.2 SAS er kun ansvarlig for flyreisen i seg selv i henhold til våre befordringsvilkår og serviceløfter. Alle arrangementer, fordeler og tjenester som kommer i tillegg til selve flyreisen er utenfor SAS’ ansvar.

5.3 Gjeldende avgifter og skatter, som flyplassavgifter og andre avgifter/skatter, betales av medlemmet /foresatte/verge. Dersom medlem/foresatt/verge ikke betaler, eller stiller spørsmål vedrørende kravet om å betale slike avgifter/skatter eller andre beløp som tilfaller SAS, kan ikke bonuspoeng benyttes før slik betaling har funnet sted.

5.4 Med jevne mellomrom får EuroBonus medlemmer tilsendt særskilte tilbud. Disse tilbudene kan imidlertid være tidsbegrenset, og de kan være rettet mot spesielle markeder eller gjelde for en spesiell medlemsgruppe. Registrering kan også være nødvendig for å kunne dra nytte av disse tilbudene.

5.5 For medlemmer under 18 år har foresatt/verge ansvar for at medlemmet følger gjeldende medlemsvilkår. Foresatt/verge har også ansvar for medlemmets benyttelse av tilbud og fordeler.

5.6 Programinnhold, medlemsvilkår, servicefordeler, poengregler og antall bonuspoeng, samt annen informasjon som oppgis på hjemmesidene til EuroBonus gjelder så lenge de er publisert på hjemmesidene. SAS vil snarest mulig informere om eventuelle endringer i gjeldende vilkår, inkludert vilkår om inntjening og uttak samt også hva allerede opptjente bonuspoeng kan benyttes til. Slik informasjon gis gjennom minst en EuroBonus kommunikasjonskanal, og hovedsakelig via hjemmesidene til EuroBonus. Medlemmer/foresatte/verger må selv holde seg oppdatert vedrørende gjeldende vilkår. SAS gir direkte informasjon vedrørende endringer dersom medlemmet etterspør slik informasjon.

5.7 Medlemmet/foresatte/vergen kan når som helst si opp medlemskapet i EuroBonus. Oppsigelse må gis skriftlig.

5.8 SAS forbeholder seg rett til, med en (1) måneds varsel, å avvikle eller erstatte EuroBonus programmet. Dersom EuroBonus programmet må avvikles grunnet et lands lovgivning, en domsavgjørelse eller grunnet forbud gitt av myndigheter, kan EuroBonus programmet uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning, og opptjente bonuspoeng vil da forfalle umiddelbart uten erstatning til det enkelte medlem.

5.9 Dersom en SAS partner går konkurs eller på annen måte ikke kan oppfylle sine forpliktelser overfor EuroBonus og/eller EuroBonus sine medlemmer vil det ikke være mulig å etterregistrere poeng. SAS forbeholder seg retten til å avgjøre om EuroBonus-poeng skal tilbakeføres i andre tilfelle.

6. Tvister og lovvalg

6.1 Ved eventuelle tvister vedrørende tolkning av medlemsvilkårene for EuroBonus gjelder svensk rett og rett verneting er den alminnelige domstol i Stockholm, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning

6.2 Dersom en eller flere av disse medlemsvilkårene ikke lenger gjelder grunnet påbud fra kompetente myndigheter eller som følge av en domsavgjørelse, vil uansett de resterende medlemsvilkår bestå uendret

6.3 Disse medlemsvilkår erstatter alle tidligere versjoner av medlemsvilkårene. Oppdatert per 15. februar 2013. Med forbehold om trykkfeil og endringer. Vi gjør oppmerksom på at disse vilkårene er en oversettelse av våre engelske vilkår og at ved motstrid mellom vilkårene har den engelske forrang.

 

Scandinavian Airlines © 2014

| Vilkår | Kontakt | Site Map | Presse | For reiseagenter | Bruk av cookies | Nyhetsbrev | SAS Group